Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (9)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

25.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2019-008757 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 10.12.2019, § 305.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus

2

Avustushakemus poistettu suojattavia tietoja

3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 10.12.2019 305

4

Oikaisuvaatimus

5

Oikaisuvaatimus poistettu suojattavia tietoja

6

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeeseen (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan (3.9.2013 § 288) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry anoi vuodelle 2020 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 60 000 euroa käytettäväksi helsinkiläisten diabeetikoiden hyväksi täydentämään kunnan palveluita. Toimintamuotoina olisivat tukiryhmät ja avoimet yleisötapahtumat sekä nuorten leiri.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei myöntänyt (10.12.2019 § 305) yhdistykselle järjestöavustusta vuodelle 2020, koska yhdistys ei ollut myöntänyt hallitukselleen ja toiminnanjohtajalleen vastuuvapautta vuodelta 2018. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä todettiin, että yhdistyksen tilintarkastuskertomuksessa on tuotu esille, että yhdistyksen toiminnassa on huomautettavaa, ja tämä voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Avustuspäätöksessä todettiin vielä, että yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota hallinnollisiin menettelytapoihin.

Vuosille 2018 ja 2019 yhdistykselle myönnettiin avustusta 40 000 euroa kumpanakin vuonna. Vuoden 2019 avustus myönnettiin diabeetikkojen vertaistukeen, omahoidon tukemiseen ja itsenäiseen selviytymiseen, maahanmuuttajiin kohdistuvaan toimintaan sekä vapaaehtoisten koulutukseen Helsingissä. Avustuspäätöksessä toivottiin lisäksi hyödynnettävän esimerkiksi Helsingissä olevaa sähköistä terveys- ja hyvinvointitarkastusta, jossa näyttöön perustuvaan tietoon saadaan linkitettyä asiakkaiden/kuntalaisten tietoja. Lisäksi avustuspäätöksessä todettiin, että muut kunnat avustavat yhdistystä.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry pyytää oikaisuvaatimuksessaan oikaisua siihen, ettei avustusta myönnetty yhdistykselle. Perusteluina oikaisuvaatimukselle todetaan, että toiminnanjohtaja on vaihtunut ja hallintoa on tarkennettu. Lisäksi yhdistys toteaa, että uusi taloushallintajärjestelmä mahdollistaa talouden tarkemman seurannan. Mahdolliset vahingonkorvausvaateet yhdistys rahoittaisi yhdistyksen omaisuudella ja lainalla. Yhdistys myös ilmoittaa voivansa raportoida avustuksen käytöstä kolmen kuukauden välein.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry huomasi itse, että sen hallinnon ja talouden hoidossa on virheellisyyksiä. On myönteistä, että yhdistys omatoimisesti on ryhtynyt merkittäviin korjaustoimiin. Tämän johdosta yhdistys syksyllä 2019 palautti Helsingin kaupungille 10 000 euroa vuodelle 2018 myönnetystä sosiaali- ja terveyslautakunnan 40 000 euron avustuksesta. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että korjaustoimet ovat vielä meneillään, eikä yhdistyksellä vielä ole näyttöä siitä, että hallinto ja talous olisi palautettu kaikilta osin asianmukaiseksi.

Kaupungin avustusten yleisohjeiden kohdassa 2.2.3 todetaan, että avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata kirjanpidosta. Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry ei kuitenkaan ole voinut myöntää vastuuvapautta hallitukselle ja toiminnanjohtajalle. Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Kaupungin avustusten yleisohjeiden kohdassa 2.1.3 todetaan myös, että avustuksen saajan taloudenhoito ja kirjanpito sekä muu toiminta tulee olla lainmukaista ja toiminnan luonne ja laajuus huomioiden asianmukaisesti järjestettyä. Vuoden 2018 kirjanpidon osalta näin ei ole ollut, koska vastuuvapautta ei ole myönnetty. Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuoden 2019 kevätkokouksen pöytäkirja olivat vuoden 2020 avustuksen hakemuksen pakollisia liitteitä.

Näin ollen Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n avustushakemus ei ole täyttänyt avustuksen myöntämisen edellytyksiä, joten sosiaali- ja terveyslautakunnan hylkäävä päätös 10.12.2019, § 305 oli kaupungin avustusten yleisohjeen mukainen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n avustushakemus on asian liitteenä 1 ja 2 (liite 2 sisältää suojattuja henkilötietoja). Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 25.2.2020 klo 12.00–16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huoneessa 516 B.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 10.12.2019, § 305 on asian liitteenä 3.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on asian liitteenä 4 ja 5 (liite 5 sisältää suojattuja henkilötietoja).

Kaupungin avustusten yleisohjeet (28.10.2019 § 723) ovat asian liitteenä 6.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien avustusten jakoperusteet on asian liitteenä 7.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (410/2015) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus

2

Avustushakemus poistettu suojattavia tietoja

3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 10.12.2019 305

4

Oikaisuvaatimus

5

Oikaisuvaatimus poistettu suojattavia tietoja

6

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.12.2019 § 196

HEL 2019-008757 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää järjestöjen 15 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 36 300 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista, että

-rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

-avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali-ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta

-avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali-ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus-tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä

-järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3. olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

-avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

-sosiaali-ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi toimialajohtaja toteaa, että sosiaali-ja terveyslautakunnan 10.12.2019 (§ 305) tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali-ja terveystoimiala huolehtii avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa. Kaikki tässä päätöksessä mainitut avustukset ovat suuruudeltaan sen kokoisia, että ne maksetaan yhtenä eränä helmikuussa 2020.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 2. - 30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (§ 288) vahvistamia jakoperusteita.

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali-ja terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys-ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita: a. Terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen, b. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, c. Omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen, d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin, e. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, f. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde-tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat, terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito-tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta, g. Vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.

4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis-ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka-tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).

5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

Sosiaali-ja terveyslautakunta on 12.12.2013 (§ 12) tehnyt delegointipäätöksen, jonka mukaan toimialajohtaja tekee päätökset enintään 10 000 euron suuruisista järjestöjen avustushakemuksista. Näitä hakemuksia saapui vuoden 2020 hakuun yhteensä 107. Vuodelle 2020 sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti 10.12.2019 näiden hakemusten avustuspäätöksille varattavaksi yhteensä 206 800 euroa. Toimialajohtaja tekee päätöksen avustusten myöntämisestä kullekin kohderyhmälle erikseen.

Muista kansanterveyden tukemiseen liittyvistä avustushakemuksista sosiaali-ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 10.12.2019.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00 - 30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Lisätiedot

Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

timo.hakala(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2019 § 305

HEL 2019-008757 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 150 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 36 300 euroa niille kansanterveysjärjestöjen tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon

- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa esitetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

03.12.2019 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566