Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (4)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

25.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 7.2.2020

38 § Hankinta, siirtymisen apuvälineet, sosiaali- ja terveystoimiala

39 § Hankinta, hygienian apuvälineet, sosiaali- ja terveystoimiala

40 § Hankinta, hygienian apuvälineiden lisähankinta, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.2.2020

42 § Asiakassegmentoinnin ja PPT-toimintatavan vaikuttavuustutkimuksen hankinta

43 § Määräys HelppiSeniorin idän asiakasohjauksen sosiaalityöntekijöille mahdollisuudesta huollon tarpeen selvittämiseksi

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 20.2.2020

45 § Perhehoitajille vuokrattavien asuntojen vuokrat 1.5.2020 alkaen

46 § Peruuttamattomasta vastaanottoajasta perittävät maksut (pysyväisohje PYSY084)

47 § Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (pysyväisohje PYSY072)

48 § Päivystysavun 116 117 -numeroon liittyvä yhteistyö ja kustannusten jakaminen HUS:N ja Helsingin kaupungin välillä

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 14.2.2020

9 § Pohjoisen aikuissosiaalityön sosiaalineuvonnan palvelupisteiden lyhytaikainen sulkeminen 20.3.2020 sekä 5.6.2020

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 19.2.2020

10 § Päätös hautauspalveluhankinnan hinnankorotusesitykseen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 7.2.2020

7 § Päätös optiokausien käyttöönotosta erikoishammasteknikkopalvelujen hankinnassa

8 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset maaliskuussa 2020

9 § Vatsan alueen tähystystutkimusten (kolono- ja gastroskopiat) hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 4.2.2020

9 § Hankinta, Helsingin Seniorisäätiön toteuttamisohjelmien hyväksyminen 2020, sosiaali- ja terveystoimiala

Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 21.2.2020

12 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden etälääkärin konsultaatiopalvelut

Hallintojohtaja 31.1.2020

2 § Tuottajaohjauksen asiantuntijapalvelun hankinta

Hallintojohtaja 7.2.2020

3 § Asunnottomien asumispalvelujen hankintojen valmistelun konsultoinnin hankinta

Hallintojohtaja 13.2.2020

4 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla hallinnon palvelujen päälliköille 1.3.2020 lukien

Hallintojohtaja 14.2.2020

5 § Viestintä ja osallisuus -yksikön päällikön hankintaoikeudet 1.3.2020 alkaen

Tietohallintopäällikkö 18.2.2020

4 § Pegasos -sovellustuen suorahankinta

5 § Työasemien hankinta toimittajan varastoon korvauskierrosta varten

6 § Laitteiden hankinta Apottia varten

7 § Pegasos-poimintojen toteutukset tietojen siirtämiseksi Apotti-järjestelmään

8 § Effica YPH -sovellustuen hankinta vuodelle 2020

9 § Lifecare ja Terveys Effican -poimintojen toteutus tietojen siirtämiseksi Apottiin

Tietohallintopäällikkö 19.2.2020

10 § Genesys -kontaktienhallintajärjestelmän toiminnan laajentaminen sosiaali- ja kriisipäivystyksen puhelinpalveluun

11 § Liittyminen KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen KLKH 110 Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisu - Asiakaspalveluratkaisut

Tietohallintopäällikkö 20.2.2020

12 § SEPA -analyysin asiantuntijatyön hankinta

Tietohallintopäällikkö 21.2.2020

13 § Muutossopimuksen allekirjoittaminen.

Käsittely

Kokouksessa sovittiin työjärjestyksen muutoksesta siten, että tämä viranhaltijoiden päätösten seuraamista koskeva asia (esityslistan asia 12) käsiteltiin ennen kokouksen esityslistan asioina 10 ja 11 olleita salassa pidettäviä oikaisuvaatimusasioita (tämän pöytäkirjan päätökset 35 § ja 36 §). Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566