Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (8)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Asumisen tuen johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2019-011416 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen asumisen tuen päällikön päätöksestä 7.11.2019 § 3 koskien johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttämistä.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Khalid Omar ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anna Yli-Penttilä, vs. lakimies, puhelin: 310 24630

anna.yli-penttila(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

2

Oikaisuvaatimus 16.12.2019, liite päätös 7.11.2019

3

Viranhakuilmoitus, työavain SOTE-02-11-19

4

Asumisen tuen päällikön selvitys virkavalinnasta

5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

6

Virkaan valitun hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Liite 4
Liite 6
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Virkaan valittu

Esitysteksti
Liite 4
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asumisen tuen päällikkö päätti päätöksellään 7.11.2019 § 3 ottaa soveltuvuuden, koulutuksen ja kokemuksen perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** asumisen tuen johtavan sosiaalityöntekijän virkaan 14.11.2019 lukien.

Tästä päätöksestä ********** (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite 1).

Asumisen tuen johtavan sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 1.10.2019.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 30.8.2019 § 119 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa asumisen tuen päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävä on toimia arviointi- ja sijoitustyöryhmän työntekijöiden lähiesimiehenä. Arviointi- ja sijoitustyöryhmän tehtävänä on asunnottomien asiakkaiden tuen tarpeen arvioinnista vastaaminen, asiakkaiden sijoittaminen sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin, jatkoasumisen arvioiminen sekä asumisen tuen soluasunnoissa, tukikodeissa, Vanhan Viertotien asumisyksikössä ja Brahen asuintalossa asuvien asiakkaiden aikuissosiaalityö sekä yksilöhuollon päätöksentekotyö.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä empatia-, vuorovaikutus- ja toimeenpanotaitoja sekä kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana 30.9.‒14.10.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa (liite 3).

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa, joista kaikki täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 21.10.2019 neljä hakijaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä oli haastateltujen joukossa. Haastattelijoina toimivat vs. asumisen tuen päällikkö ja tukiasumisen päällikkö. Lisäksi kahdessa haastattelussa oli mukana myös sosiaalityöntekijä.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen asumisen tuessa oli virkaan valitulla. Hänen kahdeksanvuotinen työkokemuksensa ********** sekä haastattelu osoittivat hänellä olevan eniten asumisen tuen johtavan sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia erityisesti vahvojen empatia-, vuorovaikutus- ja toimeenpanotaitojen osalta. Hän on kertyneen työkokemuksen kautta osoittanut omaavansa vahvat yhteistyötaidot, ja hän on onnistunut luomaan tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa toimivat yhteistyökokonaisuudet sekä kehittämään työskentelytapoja heidän kanssaan. Hän omaa luotettavat ja sopivat neuvottelu- ja empatiataidot, mitkä heijastuvat myös työryhmä- ja arviointityöskentelyyn.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset ja perustelut päätöksen oikaisemiseksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii oikaisua asumisen tuen päällikön päätökseen 7.11.2019 § 3 (liite 1). Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, ettei päätökselle ole perusteita, sillä hänen kokemuksensa, soveltuvuutensa ja koulutuksensa ovat osoitettavissa merkittävämmiksi. Päätöksen perustelut eivät hänen näkemyksensä mukaan vastaa todellista tilannetta virkaan valitun tai hänen oman työhistoriansa kohdalla, ja oikaisuvaatimuksen tekijä kokee tulleensa väärin kohdelluksi rekrytointiprosessin lopputuloksen osalta. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että hän tulee valituksi virkaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä todetaan, että virkaan valitulla on työkokemusta 9.1.2012 alkaen sosiaalityöntekijänä ********** Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan virkaan valittu on kuitenkin ollut tänä aikana virkavapaalla yli kaksi vuotta, ja siten huomioitavan työkokemuksen määrän arviointityöstä ja toimeentulotukityöstä tulisi hänen kohdallaan olla vähäisempi. Perustoimeentulotukityöstä virkaan valitulla ei oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan ole kokemusta, ja välitystilityöstä hänen kokemuksensa on ainoastaan kolme kuukautta. Aikuissosiaalityöstä hänelle on kertynyt kokemusta alle kaksi vuotta. Esimiestyöstä hänellä ei ole kokemusta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänen omasta työkokemuksestaan on jäänyt päätöksessä mainitsematta kaikki työkokemus vuosien 2009 ja 2017 väliltä. ********** Kaikkiaan hänellä on aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän työkokemusta 12.8.2009 lukien eli yli kymmenen vuotta. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo hallitsevansa perustoimeentulotukityön erinomaisesti sekä myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukityön.

********** ********** Oikaisuvaatimuksen tekijä kokee, että johtavan sosiaalityöntekijän virkavalinnassa hänen työkokemukselleen ei ole annettu sille kuuluvaa painoarvoa. Koskaan hänen toimiessaan johtavan sosiaalityöntekijän sijaisena hän ei ole saanut moitteita. Hänen työkokemuksensa osoittaa aivan yhtä lailla sen, kuinka hän on onnistunut luomaan työssänsä välttämättömiä verkostoja ja yhteistyökokonaisuuksia halliten vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Hän on saanut kiitosta työsuorituksistaan mm. henkilökohtaisen palkkion muodossa, mutta hänen tehokkuutensa ja kyvykkyytensä ovat myös muuten helposti osoitettavissa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänen työkokemuksensa ylittää virkaan valitun kokemuksen samoista tehtävissä. Valintapäätöksessä ei pitävästi perustella, kuinka virkaan valittu on kokemuksensa ja soveltuvuutensa kautta häntä pätevämpi johtavan sosiaalityöntekijän virkaan. Päätös on hänen mukaansa tehty henkilökohtaisten syiden perusteella. Virkaan tulee aina valita ansioitunein henkilö, mikä ei nyt tehdyn valintapäätöksen osalta toteudu.

Asumisen tuen päällikön selvitys johtavan sosiaalityöntekijän virkavalinnasta

Johtavan sosiaalityöntekijän virkaan valittiin kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvin hakija. Työpaikkailmoituksessa johtavan sosiaalityöntekijän paikkaan haettiin aktiivista ja innovatiivista johtavaa sosiaalityöntekijää, joka sitoutuu sosiaali- ja terveystoimialan strategisiin tavoitteisiin. Työpaikkailmoituksen vaatimuksissa esitettiin kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee oikaisuvaatimuksessaan, että hänellä on johtavan sosiaalityöntekijän virkaan soveltuvampi koulutus, työkokemus ja osaaminen kuin virkaan valitulla. Kummaltakin hakijalta löytyy tarvittava kelpoisuus johtavan sosiaalityöntekijän virkaan. Hakemuksessaan (liite 5) oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoitti työkokemuksenaan seuraavaa: ********** Hakemuksessaan (liite 6) virkaan valittu ilmoitti työkokemuksenaan seuraavaa: **********

Työpaikkailmoituksessa ei nimenomaisesti vaadittu alan työkokemusta eikä kokemusta esimiestyöstä. Johtavan sosiaalityöntekijän virkaan valinnassa ei yksistään annettu ratkaisevaa painoarvoa ammattikokemuksen pituudelle. Yleisesti voidaan todeta, että riittäväksi katsottavan työkokemuksen määrä vaihtelee eri tehtävissä. Lain mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista voidaan valita muukin kuin työkokemuksiltaan kokenein hakija. Perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella hakijoita vertailtaessa nimitysperusteita on arvioitava kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Johtavan sosiaalityöntekijän virkavalinnassa otettiin huomioon myös hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet, koska niiden merkitys on viran hoidon kannalta tärkeää. Työpaikkailmoituksessa edellytettiin hyviä empatia-, vuorovaikutus- ja toimeenpanotaitoja sekä kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa.

Työkokemuksen, hakemuksen ja haastattelussa esitettyjen asioiden perusteella ansioitunein hakija johtavan sosiaalityöntekijän virkaan oli virkaan valittu ********** Virkaan valittu osoitti parhaiten työtehtävässä edellytettäviä taitoja niin empatia-, vuorovaikutus- kuin toimeenpanotaidoissa, aktiivisuudessa ja innovatiivisuudessa. Virkaan valitulla on myös riittävä työkokemus hoitaa johtavan sosiaalityöntekijän työtehtävää asumisen tuessa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut esiin sellaisia seikkoja, joiden mukaan hän olisi ansioituneempi henkilö johtavan sosiaalityöntekijän virkaan kuin siihen valittu henkilö. Johtavan sosiaalityöntekijän valintapäätös on perustunut viranhakuilmoituksessa esiin tuotuihin viran kelpoisuusehtoihin ja viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä oleviin vaatimuksiin.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anna Yli-Penttilä, vs. lakimies, puhelin: 310 24630

anna.yli-penttila(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

2

Oikaisuvaatimus 16.12.2019, liite päätös 7.11.2019

3

Viranhakuilmoitus, työavain SOTE-02-11-19

4

Asumisen tuen päällikön selvitys virkavalinnasta

5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

6

Virkaan valitun hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 6

Virkaan valittu

Liite 4

Tiedoksi

Asumisen tuen päällikkö

Henkilöstölakimies

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Psykiatria- ja päihdepalvelut Asumisen tuki Asumisen tuen päällikkö 07.11.2019 § 3

HEL 2019-011416 T 01 01 01 01

Päätös

Asumisen tuen päällikkö päätti ottaa soveltuvuuden, koulutuksen ja kokemuksen perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** asumisen tuen (toimintayksikkö 396310, työpiste 100010) johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 026498) 14.11.2019 lukien 3663,32 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta. 

Terveydentilaselvitystä ei tarvitse esittää, koska virkaan valittavan nykyiset tehtävät Helsingin kaupungilla ovat vastaavat.

Päätöksen perustelut

Asumisen tuen johtavan sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 1.10.2019.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 30.8.2019 § 119 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa Asumisen tuen päällikkö.

Johtavan sosiaaliyöntekijän tehtävä on toimia arviointi- ja sijoitustyöryhmän työntekijöiden lähiesimiehenä. Arviointi-  ja sijoitustyöryhmän tehtävänä on asunnottomien asiakkaiden tuen tarpeen arvioinnista vastaaminen, asiakkaiden sijoittaminen sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin, jatkoasumisen arvioiminen sekä asumisen tuen soluasunnoissa, tukikodeissa, Vanhan Viertotien asumisyksikössä ja Brahen asuintalossa asuvien asiakkaiden aikuissosiaalityö sekä yksilöhuollon päätöksentekotyö.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä empatia-, vuorovaikutus- ja toimeenpanotaitoja sekä kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 026498) on ollut julkisesti haettavana 30.9.-14.10.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 6 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 6 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 21.10.2019 neljä hakijaa: hakija A: ********** hakija B: ********** hakija C: ********** ja hakija D: **********

Haastattelun suorittivat vs. asumisen tuen päällikkö ********** ja tukiasumisen päällikkö ********** Kahdessa haastattelussa oli mukana myös sosiaalityöntekijä **********

Hakija A on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt **********

Hakija B on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä **********

********** hakija C koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt **********

Hakija D on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt **********

Kaikilla hakijoilla oli kokemusta sosiaalityöntekijän työstä/aikuissosiaalityöstä. ********** kahdeksanvuotinen työkokemus asumisen tuen sosiaalityöntekijän tehtävistä sekä haastattelu osoittivat kuitenkin hänellä olevan eniten asumisen tuen johtavan sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti vahvojen empatia-, vuorovaikutus- ja toimeenpanotaitojen osalta. Hän on kertyneen työkokemuksen kautta osoittanut omaavansa vahvat yhteistyötaidot ja on onnistunut luomaan tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa toimivat yhteistyökokonaisuudet sekä kehittämään työskentelytapoja heidän kanssaan.  Hän omaa luotettavat ja sopivat neuvottelu- ja empatiataidot, mitkä heijastuvat myös työryhmä- ja arviointityöskentelyyn.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Asumisen tuessa.

Lisätiedot

Maria Dahlström, tukiasumisen päällikkö, puhelin: 310 43742

maria.dahlstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566