Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (5)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta

HEL 2020-000052 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A   hyväksyä opioidiriippuvaisten korvaushoidon kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia, sekä

B   oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

        tekemään hankinnasta päätöksen

        päättämään optiokauden käyttöönotosta

        allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset

        päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja hankinta-asiantuntija Ilkka Paukkunen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Khalid Omar ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 050 4020888

aila.ronkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Terveys- ja päihdepalvelut

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja hankinta-asiantuntija Ilkka Paukkunen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan tausta

Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa helsinkiläisten tarvitsemia päihdepalveluja itse ja ostaa omaa toimintaansa täydentäviä palveluja sekä koordinoi päihdehuollon palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus rakentuu eri toimijoiden yhteistyönä.

Strategisena linjauksena on avohoitopainotteisuus ja omien palvelujen ensisijaisuus sekä laitoshoidon tarpeen vähentäminen avohoitopalveluita ja palvelukokonaisuutta kehittämällä.

Päihdepalvelut toimivat myös osana terveys- ja hyvinvointikeskuksia, jotta asiakkaille voidaan taata helposti saavutettavat ja yhteensovitetut sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Psykiatria- ja päihdepalvelut on menneen vuoden aikana uudistanut omia palvelujaan toipumisorientoituneen hoitojärjestelmän mukaiseksi. Omien palvelujen lisäksi myös kaikkien psykiatria- ja päihdepalvelujen hyödyntämien ostopalvelujen halutaan soveltuvan toipumisorientoituneeseen hoitojärjestelmään.

Päihdehoitopalvelujen kilpailutuksen valmistelu näistä lähtökohdista on aloitettu keväällä 2019. Valmistelua on tehty monialaisena yhteistyönä ja sitä varten on toteutettu asiakas- ja markkinatyöpajoja eri osapuolien näkemysten huomioimiseksi.

Opioidiriippuvaisten korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvuuden hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia, buprenofiini-naloksonia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita ja jonka tavoitteena on potilaan kuntoutuminen ja päihteettömyys tai haittojen vähentäminen.

Hoito perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008) opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä.

Korvaushoitoa voidaan toteuttaa joko kuntouttavalla tai haittoja vähentävällä työotteella. Kuntouttavassa korvaushoidossa hoidon tavoitteena on potilaan kuntoutuminen ja päihteettömyys. Haittoja vähentävässä korvaushoidossa tavoitteena on päihteiden käytöstä johtuvien haittojen vähentäminen ja potilaan elämänlaadun parantaminen. Haittoja vähentävää hoitoa tarjotaan potilaille, joita ei todennäköisesti saada lopettamaan kokonaan huumeiden käyttöä, mutta tavoitteena on myös potilaiden motivoiminen ja valmentaminen kuntouttavaan korvaushoitoon.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla opioidiriippuvaisten korvaushoitoa järjestetään sekä itse tuotettuna että ostopalveluna.

Helsingin kaupungilla oli vuonna 2019 opiodikorvaushoidossa yhteensä noin 810 potilasta, joista ostopalveluissa asioi noin 350 potilasta.

Tarjouskilpailu

Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Kilpailutuksessa palvelulle on määritelty hinnoiteltavaksi palvelun perustaso sekä erilliset lisäpalvelut, joiden avulla palvelua voidaan joustavasti räätälöidä vastaamaan kunkin korvaushoitoasiakkaan yksilöllistä hoitotarvetta.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteenä 1‒6.

Tarjousten valintaperuste

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 80 prosenttia ja laadun 20 prosenttia.

Hintavertailun osalta vertaillaan palvelulle määritellyn perustason ja lisäpalvelujen painotettua kokonaishintaa. Laatuvertailussa lisäpisteitä voi saada yhteisöllisen hoitomuodon ja asiakasosallisuuden edistämisestä annettavassa palvelussa. Laadun vertailuperusteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 4.

Tarjoukselle hinnasta ja laadusta annetut vertailupisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Puitesopimukseen valitaan 1‒4 palveluntuottajaa huomioiden palvelun kapasiteettitarve sekä asiakaskunnan erityistarpeet.

Sopimuskausi

Palvelun perussopimuskausi on kahden (2) vuoden mittainen, ja se on suunniteltu alkavaksi 1.6.2020.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, vaan palvelua hankitaan tarpeen mukaan.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.12.2019 § 314 päättänyt sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että terveys- ja päihdepalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavien sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimukset allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on terveys- ja päihdepalvelujen johtajalla.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 050 4020888

aila.ronkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Terveys- ja päihdepalvelut

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566