Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö Anne Qvist oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa toimeentulotukea ja Kela-yhteistyötä koskevan asian käsittelyssä.

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa lastensuojelun ja vammaistyön palvelujen seurantaa ja johtamistoimenpiteitä koskevan asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa):

Toimeentulotuen Kela-yhteistyö. Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö Anne Qvist on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Lastensuojelun ja vammaistyön palvelujen seuranta ja johtamistoimenpiteet. Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566