Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 23.1.2020

32 § Päätös optiokauden käyttöönotosta: ammatillinen tukihenkilötoiminta

33 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalvelujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 28.1.2020

34 § HEL 2020-000725, hankinta, toimistokalusteet, Kallion virastotalon 9. kerros

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 30.1.2020

35 § Hankintapäätös; Patjat ja vuodevaatteet kotikäyttöön

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 24.1.2020

5 § Palveluasumisen suorahankinta Ruoholahden asumispalveluyhdistys (Raspy) ry:ltä vuonna 2020

6 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Kaarinan SOS-lapsikylä (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 30.1.2020

7 § Arkipyhäaattojen aukioloaika Kalasataman ja Vuosaaren sosiaalipalveluissa ja perhekeskuksissa vuonna 2020

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 31.1.2020

8 § Päätös optiokauden käyttöönotosta: vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 27.1.2020

5 § Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelujen lyhytaikainen sulkeminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 31.1.2020

6 § Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelujen lyhytaikainen sulkeminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 29.1.2020

7 § Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 30.1.2020

8 § Ruotsinkielisen kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinta

Tietohallintopäällikkö 31.1.2020

3 § Pegasoksen sähköisen asioinnin raportoinnin muutokset

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566