Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (5)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Päihdehoitopalvelujen hankinta

HEL 2020-000054 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A   hyväksyä päihdehoitopalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia, sekä

B   oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

        tekemään hankinnasta päätöksen

        päättämään optiokauden käyttöönotosta

        allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset

        päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja hankinta-asiantuntija Ilkka Paukkunen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Khalid Omar ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 050 4020888

aila.ronkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Terveys- ja päihdepalvelut

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja hankinta-asiantuntija Ilkka Paukkunen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan tausta

Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa helsinkiläisten tarvitsemia päihdepalveluja itse ja ostaa omaa toimintaansa täydentäviä palveluja sekä koordinoi päihdehuollon palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus rakentuu eri toimijoiden yhteistyönä. 

Strategisena linjauksena on avohoitopainotteisuus ja omien palvelujen ensisijaisuus sekä laitoshoidon tarpeen vähentäminen avohoitopalveluita ja palvelukokonaisuutta kehittämällä.

Päihdepalvelut toimivat myös osana terveys- ja hyvinvointikeskuksia, jotta asiakkaille voidaan taata helposti saavutettavat ja yhteensovitetut sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Psykiatria- ja päihdepalvelut on menneen vuoden aikana uudistanut omia palvelujaan toipumisorientoituneen hoitojärjestelmän mukaiseksi. Omien palvelujen lisäksi myös kaikkien psykiatria- ja päihdepalvelujen hyödyntämien ostopalvelujen halutaan soveltuvan toipumisorientoituneeseen hoitojärjestelmään.

Päihdehoitopalvelujen kilpailutuksen valmistelu näistä lähtökohdista on aloitettu keväällä 2019. Valmistelua on tehty monialaisena yhteistyönä, ja sitä varten on toteutettu asiakas- ja markkinatyöpajoja eri osapuolien näkemysten huomioimiseksi.

Tarjouskilpailu

Päihdehoitopalvelujen hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Päihdehoitopalvelujen hankinnan kohteena ovat:

  1. Laitosvieroitushoito
  2. Avokuntoutus
  3. Laitoskuntoutus

Tarjoaja voi esittää tarjouksen joko yhdestä tai useammasta kohteesta. Hankittavien palvelujen tarkemmat kuvaukset ja vaatimukset on esitetty liitteen 1 palvelukuvauksessa.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteinä 1‒5.

Tarjousten vertailu ja valintaperuste

Puitejärjestelyyn valitaan palveluntuottajat tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Kohteittain tarjousvertailu toteutetaan seuraavasti:

1. Laitosvieroitushoito

Kohteen osalta ehdottomien vähimmäisvaatimusten katsotaan takaavan palvelulle riittävän laatutason, joten tarjoukset vertaillaan 100 % hoitovuorokauden hinnan perusteella.

2. Avokuntoutus (hinta 80 prosenttia ja laatu 20 prosenttia)

Hinnan osalta vertailu tehdään aktiivisen hoitotunnin hinnan perusteella. Laadun osalta vertailupisteitä voi saada tarjouksen liitteenä jätettävän kuntoutusohjelman sekä henkilöstön koulutustason ja osaamisen perusteella.

3. Laitoskuntoutus (hinta 80 prosenttia ja laatu 20 prosenttia)

Hinnan osalta vertaillaan palvelun vuorokausihintaa. Laadun osalta vertailupisteitä voi saada henkilöstön koulutustason ja osaamisen, hoitoyksikön esteettömyyden sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen perusteella.

Tarjousten vertailuperusteet on esitetty kohteittain tarkemmin liitteessä 3.

Tehdyn tarjousvertailun perusteella valitaan kohteittain 1‒7 palveluntuottajaa yhteispisteiden mukaisessa etusijajärjestyksessä huomioiden kyseisen palvelun kapasiteettitarve sekä asiakaskunnan erityistarpeet.

Sopimuskausi

Palvelun perussopimuskausi on kahden (2) vuoden mittainen, ja se on suunniteltu alkavaksi 1.6.2020.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, vaan palvelua hankitaan tarpeen mukaan.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.12.2019 § 314 päättänyt sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että terveys- ja päihdepalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavien sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimukset allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on terveys- ja päihdepalvelujen johtajalla.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 050 4020888

aila.ronkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Terveys- ja päihdepalvelut

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566