Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (10)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Epidemiologisen toiminnan erikoislääkärin viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2019-010304 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen terveysasemien johtajalääkärin päätöksestä 29.10.2019 § 24 koskien epidemiologisen toiminnan erikoislääkärin viran täyttämistä.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Khalid Omar ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anna Yli-Penttilä, vs. lakimies, puhelin: 310 24630

anna.yli-penttila(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 9.12.2019

2

Viranhakuilmoitus, työavain 7-957-19, erikoislääkäri epidemiologinen toiminta

3

Selvitys virkavalinnan perusteista 17.1.2020

4

Virkaan valitun hakemus

5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

6

Virkaan valitun kuuleminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Liite 3
Liite 4
Liite 6
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Virkaan valittu

Esitysteksti
Liite 3
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri päätti päätöksellään 29.10.2019 § 24 ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen tohtori ********** erikoislääkärin virkaan epidemiologiseen toimintaan 1.1.2020 lukien.

Tästä päätöksestä ********** (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite 1).

Erikoislääkärin virka tuli avoimeksi 13.2.2019.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 30.8.2019 § 119 mukaan erikoislääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Erikoislääkärin tehtävänä on epidemiologisessa toiminnassa toimia infektio- ja tartuntatautityössä perusterveydenhuollossa koko kaupungin alueella. Työn sisältö määräytyy tartuntatautilain (1227/2016) velvoitteiden pohjalta ja kohdistuu infektio- ja tartuntaepidemioiden havaitsemiseen, tartunnanjäljitykseen, torjuntatoimien organisointiin ja toteutukseen paikallisesti kenttätyönä sekä epidemian edellyttäessä yhteistyössä HUSin ja THL:n kanssa.

Erikoislääkärin tehtäviin kuuluu tartuntatautien ennaltaehkäisy rokotuksin ja rokotusyhteyshenkilönä toimiminen sekä ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden hoito yhteistyössä kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu infektio- ja tartuntatautien koulutus- ja konsultaatioapu perusterveydenhuollossa sekä tarvittaessa tartuntatautipotilaan vastaanotto.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilölain (559/1994) mukainen Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Erikoislääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 6.–20.5.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa (liite 2).

Määräajassa hakemuksen jätti neljä (4) hakijaa, joista kaikki täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 11.6.2019, 13.6.2019 ja 26.6.2019 neljä hakijaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä oli haastateltujen joukossa. Haastattelun suorittivat epidemiologisen toiminnan ylilääkäri sekä idän ja lännen johtava ylilääkäri.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella parhaat edellytykset erikoislääkärin viran tehtävien hoitamiseen epidemiologisessa toiminnassa oli ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella hän osoitti erikoislääkärin tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia erityisesti rokoteosaamiseen liittyen. Hänellä on monipuolinen kokemus rokotetutkimuksesta ja lisäksi kokemusta terveysasema- ja sisätautien työstä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset ja perustelut päätöksen oikaisemiseksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä on pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta: 1) palauttaa virantäyttöasian uuteen valmisteluun, jossa todetaan hakijoiden objektiivinen ja tasapuolinen ansioiden ja soveltuvuuden vertailu virantäyttöpäätöksessä, 2) tehty virkavalinta kumotaan ja 3) hänet valitaan kyseiseen virkaan pätevämpänä ja soveltuvampana hakijana.

Asian uudessa valmistelussa hän pyytää ottamaan huomioon hänen jo aiemmin hakemuksessaan esittämät asiat ja lisäksi tässä oikaisuvaatimuksessa esiintuodut seikat. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on pyytänyt, että lautakunta käy perusteellisen keskustelun Helsingin kaupungin lääkärirekrytoinnin perusteista ja arvioi, kuinka hyvin Helsingin kaupunki pystyy vastaamaan lakisääteisistä velvollisuuksistaan tartuntatautien torjunnassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksessaan katsonut, että hän on koulutuksensa, tutkijanuransa ja työkokemuksensa puolesta kiistatta virkaan valittua henkilöä pätevämpi. Päätöksen perusteluissa todetaan hänen työkokemuksensa infektiotaudeista ja rokoteosaamisesta olevan yli 15 vuodelta. Nimityspäätöksessä on kuitenkin esitetty satunnaisia poimintoja ansioluetteloista, joiden perusteella valittu henkilö on haluttu asettaa etusijalle. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää huolensa Helsingin kaupungin valmiuteen vastata tartuntatautien aiheuttamiin uhkatilanteisiin. Hänen näkemyksensä mukaan virantäytössä on ohitettu koulutuksen ja työkokemuksen perusteella selkeästi valittua henkilöitä ansioituneempia hakijoita.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan nimityspäätöksessä esiin tuodut valitun ansiot huomioiden hänellä on virkaan valittua paremmat edellytykset hakuilmoituksessa mainittuun monipuoliseen ja laaja-alaiseen infektio- ja tartuntatautityöhön. **********

Valintapäätöksessä todetaan yhteenvetona, että kaikilla haastatelluilla on kokemusta infektio- ja tartuntataudeista erittelemättä niiden määrää tai laatua. Valitulla hakijalla todetaan lisäksi olevan kokemusta terveysasematyöstä, sisätautien työstä sekä rokotetutkimuksesta väitöskirjatyön jälkeen, millä ilmeisesti viitataan kolmen kuukauden tutkimustyöhön vuonna 2015. Lisäksi päätöksessä todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on vuosien kokemus THL-tason tartuntatautityöstä, mutta ei kokemusta kunnassa tapahtuvasta tartuntatautityöstä. Kenenkään muun hakijan kohdalla ei kunnan tartuntatautityöhön oteta kantaa; ei arvioimalla sitä kenenkään ansioksi tai edes toteamalla sitä kokemusta kenelläkään olevan. Oikaisuvaatimuksen tekijän kohdalla sen puuttumista halutaan syystä tai toisesta korostaa. Kaiken edellä esitetyn oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa tuoneensa valinnan tehneiden virkamiesten tietoon hakemuksen tai haastattelun yhteydessä.

Myös oikaisuvaatimuksen tekijällä on kokemusta terveysasematyöstä, mutta hän ei maininnut sitä hakemuksessaan, koska hän ei pitänyt sitä tehtävänkuvauksen kannalta relevanttina. ********** Vahvan pätevyytensä lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo olevansa vähintäänkin yhtä soveltuva kyseessä olevaan virkaan kuin siihen valittu henkilö.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös ilmaissut tyytymättömyytensä valintaprosessin keston ja puutteellisen tiedotuksen osalta.

Terveysasemien johtajalääkärin, johtavan ylilääkärin ja ylilääkärin selvitys erikoislääkärin virkavalinnan perusteista

Terveysasemien johtajalääkäri, va. johtava ylilääkäri ja ylilääkäri ovat 17.1.2020 antaneet selvityksensä virkavalinnan perusteista (liite 3).

Selvityksen mukaan epidemiologisen toiminnan erikoislääkärin viran hakuaika oli toukokuussa 2019 ja haastattelut toteutuivat kesäkuussa 2019. Haastateltavien saapumisessa oli viivästymiä, koska jotkut hakijat halusivat tulla omalla valitulla ajallaan ja siihen annettiin mahdollisuus. Haastattelun suorittivat epidemiologisen toiminnan ylilääkäri sekä idän ja lännen va. johtava ylilääkäri. Valinta tehtiin ja siitä ilmoitettiin valitulle kesäkuun lopussa.

Ensimmäiseksi virkaan valittu henkilö veti hakemuksensa pois 4.7.2019. Valintaa jouduttiin siksi käymään uudelleen läpi kesän aikana.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on väitöskirja, suuntautumislinjana lääketiede. **********

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa edelleen oikaisuvaatimuksensa perusteluissa kokemuksestaan terveysasematyöstä, jota hänellä on, mutta hän ei ollut merkinnyt sitä hakemukseensa. Haastattelussa kysyttiin erikseen työkokemuksesta (Helsingin) terveysasemilla, koska avoterveydenhuollon tartuntatautien selvitystyö painottuu selkeästi terveysasemien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sisätautikokemuksesta kysyttiin tulevaa C-hepatiittipotilaiden hoitoa varten. Haastattelussa hakija kertoi, että hänellä ei ole terveysasematyön kokemusta ja sisätaudeista kokemusta vain **********

Epidemiologisen toiminnan tartuntatautien työ kohdistuu pääasiallisesti aikuisiin. Sen lisäksi haettiin sisätautilääkärin osaamista aikuisten C-hepatiittipotilaiden lääkehoidon toteuttamiseen. Siksi tässä kohdassa valitulla sisätautilääkärillä oli etusija verrattuna oikaisuvaatimuksen tehneen lastentautien-/lasteninfektiolääkärin osaamiseen nähden.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on näkemys, että hänen osaamisensa täydentäisi epidemiologisen yksikön osaamista hänen ammatillisen suuntautumisensa takia (lastentaudit) paremmin kuin valitun henkilön osaaminen. Tämä on mahdollista, mutta ei peruste oikaisulle. Työnantaja, tässä tapauksessa Helsingin kaupunki, päättää, mikä on epidemiologisen yksikön osaamistarve, ei hakija.

Virkaan valitulla henkilöllä on tohtorintutkinto ********** Tämän, sisätautien erikoislääkäritutkinnon ja matkailuklinikan avovastaanottotoiminnan työkokemuksen ohella, katsotaan olevan erinomainen pohja perusterveydenhuollon konsultaatiotoiminnan (kansalliset ja osaksi matkailurokotteet) toteuttamiseksi. Kuten aiemmin todettiin, oikaisuvaatimuksen tekijä ei tuonut esille hakemuksessaan tohtorintutkintonsa laajuutta eli sellaista seikkaa, joka olisi asettanut hänet tutkimustyön osalta etusijalle virkaan valittuun nähden.

Viranhakuilmoituksessa mainittiin erikseen vastaanottotoiminta, ja haastattelussa korostettiin perusterveydenhuollon hyvää tuntemusta ja vastaanottotoiminnan osuutta. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei tuonut hakemuksessaan tai haastattelussa esille työkokemustaan, joka olisi tämän osalta asettanut häntä etusijalle valittuun nähden. Virkaan valitulla henkilöllä on sen sijaan erinomaiset valmiudet tähän osa-alueeseen työkokemuksensa puolesta.

Haastattelussa kysyttäessä mahdollisen viran vastaanottamisen ajankohdasta oikaisuvaatimuksen tekijä oli epävarma, koska hänellä oli projekti, joka tuli saattaa tietyssä ajassa ehdottomasti loppuun.

On harmillista, ettei oikaisuvaatimuksen tekijä osannut tuoda hakemuksessaan tai työhaastattelussa esille haussa olleen viran kannalta merkityksellisiä asioita. Tämä ei kuitenkaan ole peruste päätöksen oikaisulle.

Valintapäätös tehtiin arvioiden kokonaisuutena kunkin hakijan työkokemusta ja soveltuvuutta epidemiologisen yksikön työtehtäviin perusterveydenhuollossa erikoislääkärin virassa terveyskeskuksessa.

Virkaan valitun kuuleminen

Virkaan valittua on kuultu oikaisuvaatimuksen johdosta (liite 6). Virkaan valittu on kannanotossaan todennut valintapäätöksessä mainitun tutkimuskokemuksensa osalta, että hän on jatkanut tutkimustyötään myös vuoden 2015 jälkeen. ********** Virkaan valittu toteaa esittäneensä ajantasaisen julkaisuluettelonsa ennen valintapäätöksen tekemistä.

Johtopäätös

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut esiin sellaisia seikkoja, joiden mukaan hän olisi ansioituneempi henkilö erikoislääkärin virkaan kuin siihen valittu henkilö. Erikoislääkärin viran valintapäätös on perustunut viranhakuilmoituksessa esiin tuotuihin viran kelpoisuusehtoihin ja viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä oleviin vaatimuksiin. Asiassa ei ole siten perusteita muuttaa terveysasemien johtajalääkärin 29.10.2019 § 24 tekemää päätöstä.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anna Yli-Penttilä, vs. lakimies, puhelin: 310 24630

anna.yli-penttila(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 9.12.2019

2

Viranhakuilmoitus, työavain 7-957-19, erikoislääkäri epidemiologinen toiminta

3

Selvitys virkavalinnan perusteista 17.1.2020

4

Virkaan valitun hakemus

5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

6

Virkaan valitun kuuleminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 3
Liite 4
Liite 6

Virkaan valittu

Liite 3

Tiedoksi

Terveysasemien johtajalääkäri

Henkilöstölakimies

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Terveysasemien johtajalääkäri 29.10.2019 § 24

HEL 2019-010304 T 01 01 01 01

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen tohtori ********** erikoislääkärin virkaan (vakanssinumero 034653, toimintayksikkö 396185, työpiste 802000) 1.1.2020 lukien 5087,70 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Terveysasemien johtajalääkäri päätti ottaa varalle siltä varalta, että virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, lääketieteen lisensiaatti, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri **********

Päätöksen perustelut

Erikoislääkärin virka tuli avoimeksi 13.2.2019.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 30.8.2019 § 119 mukaan erikoislääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Erikoislääkärin tehtävänä on epidemiologisessa toiminnassa toimia infektio- ja tartuntatautityössä perusterveydenhuollossa koko kaupungin alueella. Työn sisältö määräytyy tartuntatautilain velvoitteiden pohjalta ja kohdistuu infektio- ja tartuntaepidemioiden havaitsemiseen, tartunnanjäljitykseen, torjuntatoimien organisointiin ja toteutukseen paikallisesti kenttätyönä sekä epidemian edellyttäessä yhteistyössä HUS:n ja THL:n kanssa.

Erikoislääkärin tehtäviin kuuluu tartuntatautien ennaltaehkäisy rokotuksin ja rokotusyhteyshenkilönä toimiminen sekä ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden hoito yhteistyössä kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu infektio- ja tartuntatautien koulutus- ja konsultaatioapu perusterveydenhuollossa sekä tarvittaessa tartuntatautipotilaan vastaanotto.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilölain (559/1994) mukainen Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

Erikoislääkärin virka (vakanssinumero 034653) on ollut julkisesti haettavana 6.–20.5.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Määräajassa hakemuksen jätti neljä (4) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Vaadittu kelpoisuus on neljällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluihin 11.6., 13.6. ja 26.6.2019 kutsuttiin neljä hakijaa: ********** **********

Haastattelun suorittivat epidemiologisen toiminnan ylilääkäri ********** ja idän ja lännen johtava ylilääkäri **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Lisäksi hän on sisätautien erikoislääkäri. **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Lisäksi hän on lasten infektiosairauksien erikoislääkäri. **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Lisäksi hän on sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri. **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. **********

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta infektio- ja tartuntataudeista. ********** on lisäksi kokemusta terveysasematyöstä, sisätautien työstä sekä rokotetutkimuksesta väitöskirjatyön jälkeen.

********** on puolestaan kokemusta tutkijan ja infektiosairauksien erikoislääkärin työstä **********

********** on vuosien kokemus lasten infektiolääkärin työstä, johtamisopinnoista sekä THL-tason tartuntatautityöstä, mutta ei kokemusta kunnassa tapahtuvan tartuntatautityön osalta.

********** on terveysasematyökokemuksen lisäksi toiminut **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti erikoislääkärin tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia erityisesti rokoteosaamiseen liittyen. Hänellä on monipuolinen kokemus rokotetutkimuksesta ja lisäksi hänellä on kokemusta terveysasema- ja sisätautien työstä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset erikoislääkärin viran tehtävien hoitamiseen epidemiologisessa toiminnassa.

Lisätiedot

Timo Sinkkonen, va. johtava ylilääkäri, puhelin: 310 21685

timo.sinkkonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566