Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (7)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

04.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Epidemiologisen toiminnan erikoislääkärin viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2019-012830 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen terveysasemien johtajalääkärin päätöksestä 29.10.2019 § 24 koskien epidemiologisen toiminnan erikoislääkärin viran täyttämistä.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Khalid Omar ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anna Yli-Penttilä, vs. lakimies, puhelin: 310 24630

anna.yli-penttila(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 9.12.2019

2

Päätös erikoislääkärin viran täyttäminen, epidemiologinen toiminta, työavain 7-957-19

3

Viranhakuilmoitus, työavain 7-957-19, erikoislääkäri epidemiologinen toiminta

4

Selvitys virkavalinnan perusteista 17.1.2020

5

Virkaan valitun hakemus

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

7

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus, julkiset tiedot

8

Virkaan valitun kuuleminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Liite 4
Liite 5
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Virkaan valittu

Esitysteksti
Liite 4
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri päätti päätöksellään 29.10.2019 § 24 ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen tohtori ********** erikoislääkärin virkaan epidemiologiseen toimintaan 1.1.2020 lukien.

Tästä päätöksestä ********** (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite 1).

Erikoislääkärin virka tuli avoimeksi 13.2.2019.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 30.8.2019 § 119 mukaan erikoislääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Erikoislääkärin tehtävänä on epidemiologisessa toiminnassa toimia infektio- ja tartuntatautityössä perusterveydenhuollossa koko kaupungin alueella. Työn sisältö määräytyy tartuntatautilain velvoitteiden pohjalta ja kohdistuu infektio- ja tartuntaepidemioiden havaitsemiseen, tartunnanjäljitykseen, torjuntatoimien organisointiin ja toteutukseen paikallisesti kenttätyönä sekä epidemian edellyttäessä yhteistyössä HUSin ja THL:n kanssa.

Erikoislääkärin tehtäviin kuuluu tartuntatautien ennaltaehkäisy rokotuksin ja rokotusyhteyshenkilönä toimiminen sekä ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden hoito yhteistyössä kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu infektio- ja tartuntatautien koulutus- ja konsultaatioapu perusterveydenhuollossa sekä tarvittaessa tartuntatautipotilaan vastaanotto.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilölain (559/1994) mukainen Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Erikoislääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 6.–20.5.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa (liite 3).

Määräajassa hakemuksen jätti neljä (4) hakijaa, joista kaikki täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 11.6.2019, 13.6.2019 ja 26.6.2019 neljä hakijaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä oli haastateltujen joukossa. Haastattelun suorittivat epidemiologisen toiminnan ylilääkäri sekä idän ja lännen johtava ylilääkäri.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella parhaat edellytykset erikoislääkärin viran tehtävien hoitamiseen epidemiologisessa toiminnassa oli ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella hän osoitti erikoislääkärin tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia erityisesti rokoteosaamiseen liittyen. Hänellä on monipuolinen kokemus rokotetutkimuksesta ja lisäksi hänellä on kokemusta terveysasema- ja sisätautien työstä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset ja perustelut päätöksen oikaisemiseksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä on hakenut oikaisua Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkärin päätökseen erikoislääkärin viran täyttämiseksi kaupungin epidemiologisessa toiminnassa. Hän on pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta palauttaa virantäyttöasian uuteen valmisteluun, jossa toteutetaan hakijoiden objektiivinen ja tasapuolinen ansioiden ja soveltuvuuden vertailu virantäyttöpäätöksessä ja että virkavalinta kumotaan ja että hänet valitaan kyseiseen virkaan pätevämpänä ja soveltuvampana hakijana. Asian uudessa valmistelussa oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää ottamaan huomioon hänen jo aiemmin esittämänsä seikat perusteluineen ja liitteineen sekä lisäksi tässä oikaisuvaatimuksessa esiin tuodut seikat. Lisäksi hän on pyytänyt, että lautakunta käy perusteellisen keskustelun Helsingin kaupungin lääkärirekrytoinnin perusteista ja arvioi, kuinka hyvin Helsingin kaupunki pystyy vastaamaan lakisääteisistä velvollisuuksistaan ja että minkälaisen työnantajamielikuvan se luo lääkärikunnan keskuudessa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on katsonut olevansa koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta virkaan valittua henkilöä selvästi pätevämpi. Nimityspäätöksessä on esitetty hyvin valikoivia perusteluja ja satunnaisia poimintoja ansioluetteloista, joiden avulla valittu henkilö on haluttu laittaa etusijalle. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää huolensa Helsingin kaupungin valmiudesta vastata tartuntatautiuhkiin tilanteessa, jossa tartuntatautien torjunnasta vastaava organisaatio on niukasti resursoitu ja kun sitä haasteellisessa työvoimatilanteessa päätetään täydentää ohittamalla virantäytössä koulutuksen ja työkokemuksen perusteella selkeästi valittua henkilöä ansioituneempia hakijoita.

Toukokuussa julkaistussa hakuilmoituksessa haettiin infektiolääkäriä Helsingin kaupungin epidemiologiseen toimintaan. Nyt virkaan valittu ei ole infektiosairauksien tai lasten infektiosairauksien erikoislääkäri. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että nimityspäätöksessä esiin tuodut valitun ansiot huomioiden hänellä on paremmat edellytykset hakuilmoituksessa mainittuun monipuoliseen ja laaja-alaiseen infektio- ja tartuntatautityöhön. Hän on sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Helsingin yliopistosta. **********

**********

Työn hoitaminen edellyttää hyvää projektinjohtamistaitoa, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, joustavuutta ja esiintymistaitoa. Kaiken edellä esitetyn oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa tuoneensa valinnan tehneiden virkamiesten tieteen hakemuksen tai haastattelun yhteydessä.

Vahvan pätevyytensä lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hän on vähintäänkin yhtä soveltuva kyseiseen virkaan kuin siihen valittu henkilö. Tätä soveltuvuutta kuvaa muun muassa hänen pitkäaikainen työhistoriansa eri toimintayksiköissä, joissa on edellytetty muun muassa joustavuutta ja yhteistyötaitoja erilaisten ihmisten kanssa.

Soveltuvuutta kuvaa myös edellä mainittu hyvä projektinjohtamistaito, **********

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hänen työhistoriansa osoittavan, että hän kykenee toimimaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti aikakriittisissä tilanteissa ja paineen alla, niin kliinisessä työssä kuin epidemiologisissa tartunnanjäljitystilanteissa. Hän on joustava ja yhteistyökykyinen ja on menestyksekkäästi työskennellyt moniammatillisissa työryhmissä. Hän on valmis kantamaan vastuun työstänsä ja tekemistään päätöksistä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös ilmaissut tyytymättömyytensä valintaprosessin keston ja puutteellisen tiedotuksen osalta.

Terveysasemien johtajalääkärin, johtavan ylilääkärin ja ylilääkärin selvitys erikoislääkärin virkavalinnan perusteista

Terveysasemien johtajalääkäri, va. johtava ylilääkäri ja ylilääkäri ovat 17.1.2020 antaneet selvityksensä virkavalinnan perusteista (liite 4).

Selvityksen mukaan epidemiologisen toiminnan erikoislääkärin viran hakuaika oli toukokuussa 2019 ja haastattelut toteutuivat kesäkuussa 2019. Haastateltavien saapumisessa oli viivästymiä, koska jotkut hakijat halusivat tulla omalla valitulla ajallaan ja siihen annettiin mahdollisuus (oikaisuvaatimuksen tekijän kohdalla tarjottiin haastattelua 6.6.2019, mutta hänelle sopiva aika löytyi 26.6.2019). Haastattelun suorittivat epidemiologisen toiminnan ylilääkäri ja idän ja lännen va. johtava ylilääkäri. Valinta tehtiin ja siitä ilmoitettiin valitulle kesäkuun lopussa.

Ensimmäiseksi virkaan valittu henkilö veti hakemuksensa pois 4.7.2019. Valintaa jouduttiin siksi käymään uudelleen läpi kesän aikana.

Tehtävään haettiin soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinnon omaavaa lääkäriä, ei nimenomaan infektiotautien erikoislääkäriä. Nyt virkaan valitun osalta ammattipätevyysvaatimus täyttyi siis täysin perusterveydenhuollon terveyskeskuslääkärinimikkeellä toimivan erikoislääkärin osalta. Hakuilmoituksessa mainittu infektiolääkäri ei ole tutkintonimike, ja yleisesti siihen lasketaan myös sisätautien erikoislääkäri, jolla on kokemusta infektiosairauksien hoidosta ja/tai joka keskittyy nykytyössään infektiosairauksien hoitamiseen.

Valitulla henkilöllä on tohtorintutkinto ********** Väitöksen jälkeen hän on tutkinut ********** Valitulla on lisäksi hyvä avovastaanottotoiminnan työkokemus.

Haastattelussa ja osin myös itse hakuilmoituksessa painotettiin perusterveydenhuollon tuntemusta erityisesti Helsingin osalta sekä valmiuksia tavanomaiseen kliiniseen avovastaanoton työhön. Valitulla henkilöllä on erinomaiset valmiudet tähän osa-alueeseen työkokemuksensa puolesta. Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei sen sijaan katsottu olevan tehtävään valittuun verrattuna työtehtävän näkökulmasta merkittävämpää osaamista.

Valittuun henkilöön verrattuna oikaisuvaatimuksen tehneeltä hakijalta puuttuu väitöskirja. Oikaisuvaatimuksen tekijä korostaa työkokemuksensa monipuolisuutta. Eri työpisteissä erikoissairaanhoidossa ylipäänsä ja erityisesti konsultatiivisessa roolissa työskentely ei lisää ammatillista pätevyyttä nyt haettuun tehtävään.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on nostanut esiin ********** Myöskään ne eivät kuitenkaan lisää hänen pätevyyttään nyt haettuun tehtävään.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toi työhaastattelussa selkeästi esiin haluavansa puolipäiväisen työajan keskeneräisen väitöskirjatutkimuksen loppuun saattamiseksi. Tehtävään haettiin kokopäiväistä työntekijää, ja haastattelussa tuotiin selkeästi esiin kokopäiväisen työn ensisijaisuus ja tarve kokopäiväiselle työpanokselle.

Valintapäätös tehtiin arvioiden kokonaisuutena kunkin hakijan työkokemusta ja soveltuvuutta epidemiologisen yksikön työtehtäviin perusterveydenhuollossa erikoislääkärin virassa terveyskeskuksessa.

Virkaan valitun kuuleminen

Virkaan valittua on kuultu oikaisuvaatimuksen johdosta. Virkaan valittu on kannanotossaan todennut valintapäätöksessä mainitun tutkimuskokemuksensa osalta, että hän on jatkanut tutkimustyötään myös vuoden 2015 jälkeen. ********** Virkaan valittu toteaa esittäneensä ajantasaisen julkaisuluettelonsa ennen valintapäätöksen tekemistä.

Johtopäätös

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut esiin sellaisia seikkoja, joiden mukaan hän olisi ansioituneempi henkilö erikoislääkärin virkaan kuin siihen valittu henkilö. Erikoislääkärin viran valintapäätös on perustunut viranhakuilmoituksessa esiin tuotuihin viran kelpoisuusehtoihin ja viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä oleviin vaatimuksiin. Asiassa ei ole siten perusteita muuttaa terveysasemien johtajalääkärin 29.10.2019 § 24 tekemää päätöstä.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anna Yli-Penttilä, vs. lakimies, puhelin: 310 24630

anna.yli-penttila(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 9.12.2019

2

Päätös erikoislääkärin viran täyttäminen, epidemiologinen toiminta, työavain 7-957-19

3

Viranhakuilmoitus, työavain 7-957-19, erikoislääkäri epidemiologinen toiminta

4

Selvitys virkavalinnan perusteista 17.1.2020

5

Virkaan valitun hakemus

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

7

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus, julkiset tiedot

8

Virkaan valitun kuuleminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Virkaan valittu

Liite 4

Tiedoksi

Terveysasemien johtajalääkäri

Henkilöstölakimies

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566