Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpalvelujen nimen muuttaminen 1.1.2020 alkaen

HEL 2019-012325 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon viestintäpalvelut -palvelun nimi on 1.1.2020 alkaen viestintäpalvelut ja osallisuus.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Tiina Mäki, hallintojohtaja, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan voimassa olevan toimintasäännön kohdan 6.2 mukaan toimialan hallinto toimii jakaantuneena seitsemään palveluun, jotka ovat: 1. hallintopalvelut, 2. talous- ja suunnittelupalvelut, 3. henkilöstö- ja kehittämispalvelut, 4. tietohallintopalvelut, 5. viestintäpalvelut, 6. hankintapalvelut ja 7. tukipalvelut.

Toimintasäännön kohdan 6.2.5 mukaan Viestintäpalvelujen tehtävänä on toimialan viestinnän johtaminen ja kehittäminen, toimialan keskitetty sisäinen ja ulkoinen viestintä, mediasuhteet ja sidosryhmäviestintä, valmistelu- ja päätösviestintä, henkilöstön viestintävalmennus sekä viestintämateriaalin tuottaminen. Palvelu vastaa myös asiakaskokemuksen ja osallisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista, asiakaspalautteiden hallinnoinnista sekä asiamiestoiminnasta. Palvelua johtaa viestintäpäällikkö, joka toimii esimiehenä viestinnän henkilöstölle ja palveluun kuuluvan osallisuus ja vuorovaikutus -alayksikön esimiehelle.

Viestintäpalvelujen organisaatiota ollaan muuttamassa 1.1.2020 alkaen siten, että edellä mainittu osallisuus ja vuorovaikutus -alayksikkö muuttuu yksiköksi ja palveluun perustetaan toinen uusi yksikkö, jonka nimi on viestintä. Kummallakin yksiköllä tulee olemaan oma päällikkö. Toimialajohtaja päättää palvelun alaisista yksiköistä ja niiden esimiehistä hyväksyessään 1.1.2020 voimaan tulevan sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön.

Palvelun nykyinen nimi viestintäpalvelut kuvaa palvelun tehtäviä vain osittain. Nimestä ei käy ilmi, että palvelu vastaa myös toimialan kannalta keskeisistä asiakaskokemukseen ja osallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Tästä syystä palvelun uudeksi nimeksi esitetään 1.1.2020 alkaen viestintäpalvelut ja osallisuus. Edellä mainittu organisaatiomuutos tukee myös palvelun eri tehtävien selkeyttämistä.

Nimenmuutosta puoltaa myös Helsingin kaupunkistrategia, jossa korostetaan, että kaupungin toimivuus rakentuu muiden muassa avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Palvelun uusi nimi tekee osallisuuden näkyväksi sosiaali- ja terveystoimialan organisaatiossa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön luvun 10 1 §:n 2 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta. Tästä syystä viestintäpalvelujen nimenmuutos tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tiina Mäki, hallintojohtaja, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Hallinnon palvelujen päälliköt

Kaupungin viestintäjohtaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566