Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 315

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 4.12.2019

178 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle

179 § Päätös optiokauden käyttöönotosta tutkimus- ja mittausvälineiden hankinnassa

180 § Päätös hammaslaboratoriopalvelujen sopimuksen siirtämisestä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 4.12.2019

61 § Virkasuhteen täyttäminen, itäinen kotihoitoyksikkö, kotihoitopäällikön virka, työavain SOTE-03-2-19

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 5.12.2019

62 § Virkasuhteen täyttäminen, kotisairaala, ylilääkärin virka, työavain SOTE-03-8-19.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566