Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (6)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 310

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2020

HEL 2019-012067 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa ja esittelijä Juha Jolkkonen joutuivat poistumaan kesken asian käsittelyn kokouksesta. Varapuheenjohtaja Karita Toijonen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen esittelijäksi. Lisäksi psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen saapui kokoukseen terveys- ja päihdepalvelujen johtajan sijaiseksi Leena Turpeisen siirtyessä esittelijäksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Antti Vainionpään ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2020 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 euroa)

Menot

Tulot

Perhe- ja sosiaalipalvelut

416 022

25 534

Terveys- ja päihdepalvelut

300 674

25 350

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

509 448

90 910

Hallinto

41 114

 498

Toimialan yhteiset

230 840

16 508

 

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymään talousarvioon.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 euroa)

Menot  2 221 498

Tulot     177 100

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 euroa)

Menot  1 498 098

Tulot     158 800

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 euroa)

Menot       14 600

Tulot         2 600

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

(1000 euroa)

Menot       13 500

Tulot       14 900

Toimintakate        1 400

5 10 04 Apotti

(1000 euroa)

Menot       29 600

Tulot            800

Toimintakate     -28 800

 

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 euroa)

Menot    665 700 

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 euroa)

Menot yht.       15 950

8050501

Tietotekniikkahankinnat       8 250

8050502

Muut hankinnat       7 700

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa (Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä talousarviossa on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on huomioitu myös kaupunginhallituksen 21.10.2019 esittämä 26 milj. euron lisäys sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle vuoden 2019 ennustettujen poikkeuksellisten lastensuojelun ja vammaistyön ylitysten vuoksi sekä ikääntyneiden määrän kasvun ja Apotin käyttöönoton johdosta. Lisämääräraha on kohdennettu kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti lastensuojelun ja vammaistyön lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, terveysasemapalvelujen saatavuuden parantamiseen, ikääntyneiden palvelujen vahvistamiseen, neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon myönteiseen erityiskohteluun sekä Apotin käyttöönoton sijaistuskustannuksiin.

Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimessa valmistellaan maaliskuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonaisuus, joilla varmistetaan sujuva hoitoon pääsy terveysasemilla. Vuonna 2020 vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun ongelmiin haetaan yhdessä ratkaisuja sosiaali- ja terveystoimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä HUSin ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken, mukaan lukien työnjaon muutokset lasten ja nuorten mielenterveyden palveluissa.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle on myönnetty lisäksi mahdollisuus hakea 5 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttövaroista lastensuojelun palveluntarpeen mahdollisen ylittymisen vuoksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalle on kohdennettu noin 2,2 milj. euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.8.2019 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä 3.

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma jakaantuu toimialan erityispiirteet huomioiden viiteen kaupunkistrategiaa mukailevaan osioon: maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut, vastuullinen taloudenpito sekä Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa. Lisäksi erillisenä kappaleena käyttösuunnitelmassa on asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 keskeisinä painopisteinä ovat Apotin onnistuneen käyttöönoton turvaaminen, lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjujen kehittäminen, iäkkäiden mielekkään kotona asumisen vahvistaminen sekä hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen ja mahdollisen Helsinkiä koskevan erillisratkaisun valmisteluun osallistuminen.

Keskeisiä tavoitteita ovat myös asiakasosallisuuden vahvistaminen, eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, liikkumisen edistäminen sekä alueellisten erojen torjuminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy.

Toimiala tulee laatimaan ja esittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ensimmäisen ennusteen helmikuun lopun tilanteesta huhtikuussa 2020. Ennusteiden yhteydessä kuvataan myös ennusteen johdosta aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti laajasti toimialalla syksyn 2019 aikana ja sitä on käsitelty muun muassa järjestöneuvottelukunnassa 15.11.2019 sekä toimialan henkilöstötoimikunnassa 19.11. ja 10.12.2019. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on käsitelty kaikissa palvelukokonaisuuksien ja hallinnon johtoryhmissä. Järjestöneuvottelukunta ei anna erikseen lausuntoa käyttösuunnitelmasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehittämistä jatketaan.

Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä, että lisäämällä sähköisiä palveluja.

Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma 2020

2

Tulosbudjetit vuonna 2020

3

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

4

Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566