Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 300

Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että käsiteltäviä ilmoitusasioita ei ole.

Käsittely

Ilmoitusasioiden yhteydessä sovittiin myös työjärjestyksen muutoksesta siten, että kokouksen esityslistan asiana 3 ollut sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2020 (tämän pöytäkirjan päätös 310 §) käsiteltiin esityslistan asian 4 Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttämistä (tämän pöytäkirjan päätös 301 §) sekä asioiden 5‒12 koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiä avustuksia järjestöille (tämän pöytäkirjan päätökset 302‒309 §) jälkeen. Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566