Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (6)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 311

Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta

HEL 2019-003220 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A. hyväksyä suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B. oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajan

- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset
- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaalija terveyslautakunnan edustaja Khalid Omar ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Susanna Ilonen, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 040 6324697

susanna.ilonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL § 60,  § 138 )

2

Salassa pidettävä (HankL § 60,  § 138 )

3

Salassa pidettävä (HankL § 60,  § 138 )

4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

5

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

6

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

7

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

8

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

9

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL (1397/2016) § 60, § 138)

11

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

12

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suun terveydenhuolto

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne

Suun terveydenhuollon nykyinen ostopalveluhankinnan sopimuskausi on ollut pituudeltaan 3 + 2 vuotta ja päättyy 14.2.2020. Suun terveydenhuollon ostopalveluja hankitaan suorahankintana nykyiseltä palveluntuottajalta ajalla 15.2.‒30.9.2020. Enimmillään ostopalvelua voidaan hankkia suorahankintana 31.12.2020 saakka. Suorahankinnasta on tehty päätös sosiaali- ja terveyslautakunnassa 24.9.2019 § 227.

Suorahankintana hankittavalle palvelulle ovat perusteena olleet Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon ja oikeuksiin liittyvät seikat.

Kilpailutuksen taustaa

Hankinnan kohteena ovat hammaslääkäri-hammashoitaja -työparien ja suuhygienistien tekemät toimenpiteet. Hankittava palvelu sisältää pääasiassa aikuispotilaiden kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa. Hankittava palvelu ei sisällä erikoishammaslääkäritasoista hoitoa. Palveluntuottajan tulee tehdä kaikkia hammaslääkärin peruskoulutukseen kuuluvia toimenpiteitä.

Suun terveydenhuollossa on käytössä useita tuotantotapoja hoidon saatavuuden turvaamiseksi. Oman henkilökunnan työpanoksen ohella (85 %) käytössä ovat ostopalvelut, palvelusetelit ja kiireetön palveluhankinta. Ostopalveluja hankitaan täydentämään omaa palvelutuotantoa ja vastaamaan väestön suun terveydenhuollon palvelujen kysyntään kuitenkin siten, että oman henkilökunnan korkealaatuinen osaaminen kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla varmistetaan.

Helsingin 20‒60-vuotias väestö on kasvanut 11 prosenttia vuosina 2006‒2016, mutta hoidossa olevien 20‒60-vuotiaiden todellinen määrä on kasvanut lähes 30 prosenttia. Yli 18-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 13 prosenttia.

Suun terveydenhuollon strategisen suunnittelun yhtenä tavoitteena on väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja suun terveydenhuollon palvelujen kustannusten kasvun hillitseminen järjestämällä ja tuottamalla vaikuttavia suun terveydenhuollon palveluja, joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä. Suun terveydenhuollon eri tuotantotapojen kokonaissuunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut lisätä potilaan valinnanvapautta ja samalla turvata potilaiden kokonaishoito välttämällä hoidon pirstaloitumista.

Eri tuotantotapojen tuottavuusvertailussa Helsingin suun terveydenhuollon ostopalveluna toteutettava hoito on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi tavaksi tuottaa palveluja. Ostopalveluhankinnalla muun muassa turvataan hoidon lyhyt läpimenoaika niillä potilasryhmillä, joille se hammaslääketieteellisesti tai lääketieteellisesti on perusteltua, esimerkiksi kiireellisen hoidon jatkohoidot ja leikkaushoidon edellyttämät infektiofokussaneerauspotilaat.

Suun terveydenhuollolla on ollut vastaavanlaista ostopalveluhankintaa jo vuodesta 2001 alkaen, ja järjestelyyn on oltu tyytyväisiä. Ostopalveluhankintaan ohjattiin vuonna 2018 pääsääntöisesti potilaita, joilla oli kiireellistä suun ja hampaiston hoidon, kiireellisen jatkohoidon sekä suun ja hampaiston infektiofokustutkimus- ja saneeraushoidon tarvetta. Kyseenomaisessa palveluhankinnassa hoidettiin 34 000 potilasta 40 400 käynnillä vuonna 2018. Tämä vastaa noin 20 hammaslääkäri-hammashoitaja -työparin työpanosta.

Nyt hankittavaan palveluun on suunniteltu ohjattavan samoja potilasryhmiä kuin nykytoiminnassa. Lisäksi palveluun on suunniteltu ohjattavan nykyistä enemmän suun terveydenhuollon kokonaishoitoa tarvitsevia potilaita.

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu ja hankintamenettelynä käytetään hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 32 §:ssä kuvattua avointa menettelyä.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 70 % ja laadun 30 %.

Laadulla arvioidaan tarjoajien tarjoamien viikkotuntien määrää. Eniten viikkotunteja tarjonnut tarjoaja saa 30 laatupistettä. Enimmillään tarjoaja voi tarjota 660 viikkotuntia.

Palveluntuottajaksi valitaan niin monta palveluntuottajaa, että tilaajan arvioima enimmäistarve, 660 viikkotuntia saadaan täyteen. Palveluntuottajien etusijajärjestys muodostuu hinnan ja laadun yhteisvertailupisteistä siten, että eniten vertailupisteitä saaneelta tarjoajalta ostetaan palvelua ensisijaisesti ja toiseksi tulleelta tai muilta sen verran, että tilaajan arvioima 660 viikkotuntia täyttyy.

Asiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä suun terveydenhuollon ja sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelujen kanssa.

Asiakirjoissa on kuvattu hankittavan palvelun sisältö ja laatu sekä määritelty tarjoajalle ja palvelulle vähimmäis- ja laatuvaatimukset.

Esitys asiakirjoista on päätösesityksen liitteinä 1‒12. Hankintalain (1397/2016) 60 § ja 138 § mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten asiakirjoja ei julkaista internetissä.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Tavanomaisten taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi ehdokkaiden edellytetään täyttävän tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt ammatillisen pätevyyden vaatimukset ja palvelulle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on täytyttävä koko sopimuskauden ajan.

Palvelulle asetettu sisältö ja laatu vastaavat kaupungin omana toimintana järjestettyä hoitoa. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Sopimuskausi

Palvelu kilpailutetaan kolmen vuoden sopimuskaudelle, jonka on suunniteltu alkavan 1.11.2020. Sopimukseen sisällytetään mahdollisuus yhden vuoden optiokauteen, jonka käyttöönotosta Tilaaja päättää erikseen viimeistään kuusi kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Muut ehdot

Tilaaja sitoutuu koko sopimuskauden ajan hankkimaan vähintään 440 viikkotuntia. Tilaajalla on mahdollisuus laajentaa palveluhankintaa enintään 660 viikkotuntiin. Sopimuskauden alkaessa tilaaja arvioi tarpeen olevan 570 viikkotuntia. Vastaanottoaikoja tulee olla jokaisena arkipäivänä ja aikojen tulee sijoittua klo 8.00‒20.00 välille. Vastaanottoaikoja voi olla tarjolla myös lauantaipäiväisin. Tilaaja ei sitoudu vähimmäistuntimäärän lisäksi muihin ostettaviin tuntimäärään, vaan palvelua hankitaan suun terveydenhuollon kulloisenkin tarpeen mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta poikkeaa nyt tehtävässä päätöksessään aiemmin hankintavaltuuspäätöksessään 20.11.2018 § 309 vahvistetuista hankintavaltuuksista.

Lautakunnan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajalle vahvistama hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Susanna Ilonen, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 040 6324697

susanna.ilonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL § 60,  § 138 )

2

Salassa pidettävä (HankL § 60,  § 138 )

3

Salassa pidettävä (HankL § 60,  § 138 )

4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

5

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

6

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

7

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

8

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

9

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL (1397/2016) § 60, § 138)

11

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

12

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suun terveydenhuolto

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566