Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (4)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 313

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta koskien kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusaikoja ja rakentamistarvetta

HEL 2019-005587 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Mari Rantasen toivomusponnesta koskien kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusaikoja ja rakentamistarvetta:

"Vammaiset henkilöt, jotka hakevat asuntoa, otetaan vammaistyön SAS-jonoon (SAS=selvitä, arvioi, sijoita) asiakkaan tai hänen edustajansa tekemän hakemuksen perusteella. Jonossa olevien vammaisten henkilöiden ja uusien tai vapautuvien asuntojen tilanne käydään läpi SAS-kokouksessa kaksi kertaa kuukaudessa. Asumisen SAS-prosessi on kuvattu liitteessä 2.

Kaikille asunnon tarpeessa oleville kehitysvammaisille henkilöille pyritään löytämään juuri heidän tarpeisiinsa soveltuva asunto ja siihen liittyvät palvelut. Jonotusaika voi vaihdella suuresti riippuen asunnolle ja siihen liittyville palveluille asetetuista vaatimuksista ja asunnontarpeen kiireellisyydestä.

Jonolistalla olevilla asiakkailla on kiireellisyyttä kuvaava luku 1‒4, missä luku 1 tarkoittaa kiireellistä asumisen tarvetta. Lapsuuden kodissaan asuvista kehitysvammaisista henkilöistä oli kiireellisyysluokassa 1 syyskuussa 2019 jonossa tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve) 30 henkilöä, palveluasumiseen (osavuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve) 4 henkilöä, tukiasumiseen (asumisen tukeminen ohjauksella ja palveluilla) 7 henkilöä ja sosiaalihuoltolain (yleensä autismin kirjon asiakkaat) mukaiseen asumiseen 9 henkilöä. Osa kiireellisessä asumistarpeessa olevista on ilmoittanut jonottavansa paikkaa vain tiettyyn nimettyyn yksikköön ja osalla kiireellisyydestä huolimatta tarve on ilmoitettu olevan vasta tulevaisuudessa (esimerkiksi päivänä jolloin täyttää 18). Osalle kiireellisesti jonottavista on tarjottu useitakin vaihtoehtoisia asuntoja, jotka eivät kuitenkaan ole olleet asiakkaille tai heidän edustajilleen sopivia tai mieluisia. Näistä syistä jonotusaika voi joissain tilanteissa venyä jopa muutamaksi vuodeksi.

Asunnot ovat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tarvittaessa esteettömiä ja laadultaan hyviä. Asiakkaan SAS-tiedoissa on listattu toiveet yksikön ja asunnon sijainnin, henkilökunnalta vaadittavan erityisosaamisen suhteen sekä asiakkaan avun, hoivan ja tuen tarpeet. Sopivan asunnon vapauduttua sitä tarjotaan asumisen tarpeessa olevalle asiakkaalle kiireellisyyden ja asiakkaiden ilmoittamien toiveiden perusteella. Esimerkiksi 7.11.2019 pidetyssä SAS-kokouksessa kahdelletoista jonossa olevalle asiakkaalle tarjottiin uutta asuntoa ja muutamalle hakijalle asumisharjoittelua.

Välittömässä asunnon tarpeessa olevat asiakkaat sijoitetaan tarvittaessa omien asumisyksiköiden kriisipaikolle. Mikäli omissa vakituisen asumisen yksiköissä ei ole vapaita paikkoja, voidaan asiakkaalle ostaa paikka sosiaali- ja terveystoimialan kilpailuttamista asumispalveluyksiköistä. Vakituinen asunto pystytään järjestämään tarvittaessa arviolta noin kahden viikon kuluessa. Eniten haasteita on ollut sopivan asumispaikan järjestämisessä niille autismin kirjon asiakkaille, joilla on vahva tuen tarve.

Vammaistyössä asuntoja asiakkaille järjestetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Nykyisiä yksiköitä ja niiden toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja tarpeen mukaan kehitetään yksiköiden palveluja. Esimerkiksi Wetterin, Pasilan ja Tähtelän asumisyksiköiden huonosti toimivissa tiloissa asuvat asukkaat siirtyvät Roihuvuoren palvelutaloon vuonna 2020. Näin syntyy lisää asumispaikkoja ja henkilöstön yhteiskäyttöä voidaan lisätä. Erillisissä asunnoissa asuville henkilöille vahvistetaan ja kehitetään itsenäisen asumisen tukea myös jatkossa.

Vuoden 2020 aikana vammaistyölle valmistuu uusia ympärivuorokautisia asumisyksiköitä: Haakoninlahden asuntoryhmään tulee 20 paikkaa ja Tanotorventielle valmistuu vahvan tuen asumisyksikkö, johon tulee 8 paikkaa henkilöille, joiden tilanne on kriisiytynyt tai heidän sijoittamisensa on erittäin haastavan käyttäytymisen vuoksi vaikeaa. Setlementtiliiton kanssa käynnissä on yhteishanke, jossa rakennetaan Sompasaaren alueelle tuettua asumista. Viimeiset Kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen kehittämishankkeen (ASU-hankkeen) mukaiset yksiköt rakentuvat 2023 aikana. Kaupunginkanslian asumisohjelmapäällikön kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja tarve erillistontteihin ja tukiasuntoihin on siellä tiedossa.

Osana kaupungin asunto-ohjelmaa suunnitellaan sosiaali- ja terveystoimialan tulevia asumishankkeita muun muassa kehitysvammaisille henkilöille kaupunginkanslian asunto-ohjelmakokouksissa. ASU-hankkeen päättyessä vuonna 2023 on toimialalla sisäisesti aloitettu asuntotarpeen selvittäminen ottaen huomioon asumiskohteet, joista niiden toimimattomuuden ja puutteiden takia on jollakin aikavälillä luovuttava. Tonttien ja rakennushankkeiden tarpeet käsitellään asunto-ohjelmakokouksissa.

Suunnitelman mukaan asuntoja valmistuu tulevina vuosina 2020‒2023 seuraavasti: Vuosaarentie 3, 22 asuntoa (valmistuu mahdollisesti 2021); Postipuisto 1, Lavakatu (Metsälä) 20 asuntoa, valmistuu toukokuussa 2022; Postipuisto 2, 20 asuntoa, valmistuu tammikuussa 2023; Fallkulla, Tapanila, 20 asuntoa, valmistuu tammikuussa 2022. Mellinintielle Kruunuvuorenrantaan on tulossa 25 asuntoa, mutta tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia saada Verkkosaarenkadulta tontti enintään 20 asuntoa varten sekä Koskelan entiseltä sairaala-alueelta tontti 20 asuntoa varten. Suunnitelmat ovat kuitenkin alustavia ja niihin voi vielä tulla muutoksia.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jokaisella on oikeus omaan kotiin. Tämä oikeus turvataan muun muassa Suomen perustuslaissa ja YK:n vammaisia ihmisiä koskevassa ihmisoikeussopimuksessa. Kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisen asumisen kehittäminen on vammaistyön yksi tärkeä painopistealue.

Asunnon ja siihen liittyvien palvelujen valinnassa lähtökohtana tulee olla kunkin henkilön yksilölliset tarpeet. Asunnon ja asuinympäristön lisäksi tärkeitä ovat asumiseen liittyvä yksilöllinen tuki ja palvelut, joiden tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaiselle henkilölle oman näköisensä elämä."

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Kristiina Räihä, vammaisten asumispalvelupäällikkö, puhelin: 310 43782

kristiina.raiha(a)hel.fi

Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1

Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 8.5.2019, asia 6

2

Vammaistyön asumisen SAS-prosessi 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle 20.12.2019 mennessä valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta koskien kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusaikoja ja rakentamistarvetta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kristiina Räihä, vammaisten asumispalvelupäällikkö, puhelin: 310 43782

kristiina.raiha(a)hel.fi

Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1

Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 8.5.2019, asia 6

2

Vammaistyön asumisen SAS-prosessi 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566