Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2019

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 314

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen

HEL 2019-012480 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuuksia koskevan toimivallan siirtämisen päätöksen liitteen mukaisesti siten, että se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen kumoten samalla voimaan tullessaan edellisen päätöksen § 307 (20.11.2018).

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Atte Viinikka, päätöksenteon tuen päällikkö, ts. hankintapäällikkö, puhelin: 310 24660

atte.viinikka(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintavaltuudet 1.1.2020 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän 9.10.2019 § 297 hallintosäännön mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta).

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen uudistamisen ja toimintasäännön muutosten sekä nimikemuutosten myötä hankintavaltuuksia on tarve päivittää vähäisissä määrin vastaamaan 1.1.2020 voimaan tulevia muutoksia. Päivitystarpeet on koottu hallinnon ja palvelukokonaisuuksien esitysten perusteella.

Esitetyt muutokset liittyvät virka- ja tehtävämuutoksiin sekä nimikemuutoksiin, jotka esitetään tällä päätöksellä päivitettäväksi hankintavaltuuksiin. Lisäksi esitetään tehtäväksi joitain vähäisiä muutoksia hankintavaltuuksien määriin toiminnallisten muutosten myötä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset koskevat perhehoidon palvelujen ja aikuissosiaalityön työkykyselvitysten tehtäväjärjestelyistä johtuvia muutostarpeita. Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen osalta muutokset koskevat lähinnä HelppiSeniori-toiminnan yhtenäistettyjen nimikkeiden mukaisia muutoksia sekä muutamia muita täsmennyksiä nimikkeissä ja yksittäisiä tarkistuksia hankintavaltuuksien tasoon. Terveys- ja päihdepalveluissa muutokset koskevat pääasiassa ylilääkärien hankintavaltuuksia, jotka on koottu yhteen ja tarkistettu tasoa. Toimialatason ja hallinnon hankintavaltuuksien osalta ei ole muutostarpeita.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Atte Viinikka, päätöksenteon tuen päällikkö, ts. hankintapäällikkö, puhelin: 310 24660

atte.viinikka(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintavaltuudet 1.1.2020 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566