Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

22.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 9.10.2019

133 § Omaishoidontuen ohjausryhmän asettaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.10.2019

134 § Pysyväisohjeen PYSY101 uudistaminen

135 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla tulojen, ostolaskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymisessä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 17.10.2019

136 § Säätiön lakkauttamisen yhteydessä jääneiden varojen kohdentaminen, Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry

139 § Sopimus henkilötietojen käsittelystä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 21.10.2019

140 § Pienhankinta erikoislääkäreiden, lääkäreiden ja lääketieteen kandidaattien rekrytointipalvelusta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 11.10.2019

35 § Päätös optiokauden käyttöönotosta: tukiperhetoiminnan hankinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 17.10.2019

36 § Tilapäismajoituspalvelun hankinta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 18.10.2019

68 § Auroran sairaalan päiväosaston 8-1 lyhytaikainen sulkeminen 8.11.2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 10.10.2019

44 § Parturi-kampaamopalvelujen hankinta pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaille

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 14.10.2019

45 § Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden toimipisteen lyhytaikainen sulkeminen joulukuussa 2019

Hallintojohtaja 14.10.2019

25 § Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksupäällikön viran täyttäminen, talous- ja suunnittelupalvelut / asiakasmaksut -yksikkö, työavain 7-1569-19

Hallintojohtaja 15.10.2019

26 § Hankinta, konsultointipalvelu, vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen valmistelu, sosiaali- ja terveystoimiala

Tietohallintopäällikkö 11.10.2019

35 § Genesys-chat -toiminnan laajentaminen Nuorten chat -palveluun.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566