Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (10)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

22.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste

HEL 2019-003246 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2019 tilanteessa.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimialan määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2019 talouden ja toiminnan ennusteet kolme kertaa. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteet laaditaan kaupunkiyhteisen rakenteen mukaisesti.

Nyt laadittu ennuste perustuu oman toiminnan osalta elokuun lopun tietoihin ja HUSin osalta sen tuottamaan ennusteeseen tammi‒elokuun toteutumien pohjalta.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset talouden toteutumiseen

Sosiaali- ja terveystoimialalla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut (51001)

5 10 01  
Sosiaali- ja terveyspalvelut

TP 2018

TA 2019

Ennuste 31.8.2019

Ero TA

Ero TA %

(milj. euroa)

 

 

 

 

 

Tulot

    183,3

 156,8

165,3

8,5

5,4 %

Menot

 1 453,4

1 424,5

1430,0

-5,5

-0,4 %

Toimintakate

-1 270,1

-1 267,7

-1 264,7

3,0

0,2 %

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 8,5 milj. eurolla. Tulojen ylitys muodostuu pääosin kirjausperusteen muutoksesta maksuperustaisesta kirjaamisesta suoriteperustaiseksi kirjaamiseksi ja kuolinpesien kirjauksesta käyttötaloustuloihin taseen sijasta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan ylittävän budjetin 5,5 milj. eurolla. Todellisen ylityksen ennustetaan kuitenkin olevan ainoastaan noin 3,2 milj. euroa, koska 2,3 milj. euroa on niin sanottua teknistä ylitystä, joka johtuu kuolinpesien kirjauksesta käyttötalousmenoihin taseen sijasta. Ylitysennuste on siis pienentynyt aiemmasta ennusteesta. Kustannusten kehitystä seurataan silti edelleen tiiviisti osana johtamista ja ylitys pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin estämään.

Sosiaali- ja terveystoimen johto on määritellyt johtamistoimenpiteitä, joilla ylityspainetta vähennetään. Vakanssien täyttämistä ja suunniteltujen uusien toimintojen käynnistymistä viivästetään mahdollisuuksien mukaan. Osaa ylityspaineista voidaan kompensoida henkilöstömenojen säästöillä, kun kaikki vakanssit eivät ole kokovuotisesti käytössä henkilöstön vaihtumisen tai rekrytointiviiveiden vuoksi. Ostopalvelujen osalta ylitystä pyritään pienentämään tarkemmalla asiakas- ja tuottajaohjauksella.

Ylityksestä 2,3 milj. euroa on niin sanottua teknistä ylitystä valtionperinnöistä (kuolinpesät) jaettavien avustusten osalta. Valtionperinnöistä jaettavat avustukset on aiemmin kirjattu menoina taseeseen, mutta vuoden 2018 tilinpäätöksestä lukien avustukset kirjataan käyttötalousmenoihin. Koska sosiaali- ja terveystoimiala ei ole toimintakatteellinen talousarviokohta, vaan sitova taso ovat menot, sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle voidaan myöntää teknistä ylitysoikeutta valtionperinnöistä myönnettyjen järjestöavustusten verran. Ylitysoikeus perustuu valtionperinnöistä saatuihin tuloihin.

Lastensuojelun arvioidaan ylittävän budjettinsa 13,8 milj. eurolla. Ylityspainetta on etenkin vaativan laitoshoidon asiakaspalvelujen ostoissa ja perhehoidon ostoissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on pysynyt ennallaan, mutta samanaikaisesti sijoitusten pituudet ja erityis- ja vaativan tason laitoshoidon tarve on edelleen kasvanut.

Vaativahoitoisten lasten osuus sijoitetuista lapsista on kasvanut, minkä vuoksi lastensuojelun hoitovuorokausien määrä on kasvanut. Laitoshoidon hoitovuorokausien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 24 000 hoitovuorokaudella.

Sijaishuollon kokonaiskustannusten voimakkaaseen kasvuun vaikuttaa myös 1.1.2019 voimaan tullut uusi puitesopimus, jonka vuoksi ostopalvelujen keskimääräiset vuorokausihinnat ovat nousseet viime vuoteen verrattuina. Nousua ei ole ollut mahdollista huomioida vielä vuoden 2019 tulosbudjetteja laadittaessa.

Vammaistyön arvioidaan ylittävän budjettinsa 13,3 milj. eurolla. Ylityksen aiheuttaa asiakaspalvelujen ostot asumispalveluissa, henkilökohtaisessa avussa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Asumispalvelujen asiakasmäärä on noussut vuodessa 6 % ja henkilökohtaisen avun palvelusetelin asiakasmäärä 7 %. Työ- ja päivätoiminnan kilpailutuksen myötä hinnat nousivat. Muita kustannuspainetta luovia muutoksia on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen liikkumisen tuen matkamäärien lisäys edelliseen vuoteen sekä omaishoidon tuen myöntämisperiaatteiden tarkistus, jonka jälkeen noin puolella omaishoidon tuen asiakkaista tuen määrä on kasvanut. Omaishoidon palvelun kokonaisuus (avustukset ja ostot) pysyy kuitenkin budjetissaan.

Neuvola- ja perhetyön arvioidaan ylittävän budjettinsa 1,1 milj. eurolla johtuen pääosin lapsiperheiden kotipalvelujen asiakaspalvelujen ostoista vammaisten lasten kotihoidon tukemiseksi.

Aikuissosiaalityössä ja nuorten palveluissa sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisissä menoissa arvioidaan yhteensä noin 1,6 milj. euron alitusta budjettiin. Alitus muodostuu palkkakustannuksista, viivästyneistä rekrytoinneista ja aikuissosiaalityön avoinna olevista vakansseista.

Johtamistoimenpiteinä varhaista tukea laajennetaan ja kehitetään edelleen. Sosiaaliohjausta, perhesosiaalityötä ja nuorten mielenterveyspalveluja vahvistetaan. Nuorten mielenterveyspalvelujen palveluketjun toimivuutta parannetaan yhdessä HUSin sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Lastensuojelussa on laadittu selvitys ja toimenpide-ehdotukset erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevista nuorista sekä erityis- ja vaativan tason hoidon tarpeen kasvusta ja siihen vaikuttamisesta.

Oman lastensuojelun laitoshoidon osuutta pyritään asteittain lisäämään. Perhehoitajien rekrytointia ja tukea vahvistetaan omien perhehoitajien saatavuuden parantamiseksi. Ostopalvelujen tuottajien ohjausta sijaishuollon palveluissa tehostetaan.

Vammaistyössä kehitetään omaa toimintaa vastamaan haastavien asiakkaiden tarpeisiin ostopalvelujen tarpeen vähentämiseksi. Ostopalvelujen tuottajien ohjausta vahvistetaan. Kuljetuspalvelujen kustannusten kasvua ja kustannusrakennetta selvitetään tarkemmin.

Terveys- ja päihdepalvelujen arvioidaan ylittävän budjetin 1,1 milj. eurolla. Ylitys koostuu HUSille 7.1.2019 siirtyneen päivystyksen loppuvuoden 2018 ilta-, viikonloppu- ja päivystyskorvauksista, jotka on maksettu vuoden 2019 puolella, ja joita ei ole voitu huomioida tulosbudjetissa 2019. Terveysasemilla ja sisätautien poliklinikalla on omahoitotarvikejakelussa ylityspainetta noin 1,5 milj. euroa, mikä kuitenkin kompensoituu henkilöstömenojen alituksella. Lääkärien rekrytointia pyritään kuitenkin edelleen tehostamaan terveysasemapalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Psykiatria- ja päihdepalvelujen menojen arvioidaan alittavan budjetin noin 0,5 milj. euroa, mikä koostuu pääosin palkkakustannuksista.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan alittuvan 1,1 milj. euroa. Säästöt kompensoivat toimialan ylitystä ja ne perustuvat siihen, että uuden, 1.9.2019 aloittaneen kotona asumista tukevan kuntouttavan arviointiyksikön menot eivät toteudu niin suurina kuin tulosbudjetissa on varauduttu. Myöskään tehostetun palveluasumisen ostojen lisäämistä ei toteuteta aivan täysimääräisenä. Lisäksi vuokratyövoiman kustannuksia pyritään hillitsemään parantamalla oman henkilöstön rekrytointia.

Toimialan yhteisten menojen ennustetaan alittavan budjetin yhteensä noin 18,9 milj. euroa. Talousarvion ylittyessä tulospalkkiota ei voida maksaa, joten yhteisistä menoista säästyy noin 13,0 milj. euron toimialan yhteinen määrärahavaraus, jolla kompensoidaan toimialan ylitystä. Toimialan yhteisistä määrärahoista menojen arvioidaan alittuvan lisäksi 5,9 milj. euroa, joka koostuu pääosin asiakaspalvelujen ostoista 4,0 milj. euroa ja tilavuokrista 1,6 milj. euroa.

Hallinnon menojen ennustetaan alittavan budjettinsa noin 2,2 milj. euroa lähinnä henkilöstömenojen ja muiden palvelujen ostojen osalta.

Toimeentulotuki (51002)

5 10 02 
Toimeentulotuki  

TP 2018

TA 2019

Ennuste 31.8.2019

Ero TA

Ero TA %

(milj. euroa)

 

 

 

 

 

Tulot

  7,8

   3,1

   2,6

-0,5

-16,1 %

Menot

16,9

 14,6

 13,4

1,2

  8,2 %

Toimintakate

-9,1

-11,5

-10,8

0,7

  6,1 %

 

 

 

 

 

 

 

Toimeentulotuen menojen arvioidaan alittavan budjetin 1,2 milj. eurolla (täydentävä toimeentulotuki ylittää 0,4 milj. euroa, ehkäisevä toimeentulotuki alittaa 1,4 milj. euroa ja kotouttamistuki alittaa 0,2 milj. euroa). Kriisimajoituksen ja lastensuojelun taloudellisen tuen kustannukset ovat siirtyneet toimeentulotuen talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle vuoden 2019 alusta.

Tulojen alitus 0,5 milj. euroa johtuu pakolaisten ja paluumuuttajien kotouttamistuesta saatavien tulojen vähenemisestä, koska kolmen vuoden täyskorvattavuuden aika umpeutuu monella korvattavalla.

 

 

 

 

Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (51003)

5 10 03 
Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

TP 2018

TA 2019

Ennuste 31,8.2019

Ero TA

Ero TA %

(milj. euroa)

 

 

 

 

 

Tulot

25,0

16,8

19,0

 2,3*

  13,7 %

Menot

17,8

15,7

15,8

-0,1

   -0,6 %

Toimintakate

  7,2

  1,1

  3,2

 2,2*

  200 %

 

 

 

 

 

 

 

* luvut pyöristetty

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 2,2 milj. euroa suurempana kuin talousarviossa. Tulojen ylitys koostuu täyden korvauksen perusteella saaduista valtion korvauksista. Tulojen ylitys johtuu kirjausperusteen muutoksesta maksuperustaisesta kirjaamisesta suoriteperustaiseksi kirjaamiseksi.

Menojen ylitys johtuu tulkki- ja lääkäripalveluista sekä Helsingin vastaanottokeskuksen henkilöstömenoista.

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eriä.

Apotti ja Sote-ja maakuntauudistus (51004)

5 10 04 
Apotti ja Sote-maakuntauudistus 

TP 2018

TA 2019

Ennuste 31.8.2019

Ero TA

Ero TA %

(milj. euroa)

 

 

 

 

 

Tulot

  0,7

  1,4

   0,5

-0,9

-64,3 %

Menot

  5,1

  9,8

  15,6

-5,8

-59,2 %

Toimintakate

-4,4

-8,4

-15,1

-6,7

-79,8 %

 

Apotti-hankkeen ja sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,9 milj. euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa suurin osa henkilöstöstä toimi resurssisopimuksella Uudenmaan maakuntaan ja laskutus perustui toteutuneisiin työtunteihin. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 30.6.2019 mennessä.

Talousarviokohdan menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 5,8 milj. euroa. Menojen ylitys johtuu muun muassa Apotti Oy:n ennakoitua korkeammista vuodelle 2019 kohdistuvista ylläpitokustannuksista, velkaosuuksien poistoaikataulun muutoksista sekä käyttöönottokoulutuksen laskutuksen muutoksesta käyttäjäperusteisesta laskutuksesta omistusperusteiseen laskutukseen. Apotti ja Sote- ja maakuntauudistuksen talousarviokohdan toimintakatteen arvioidaan alittavan talousarvion 6,7 milj. euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)

5 10 05 
HUS 

TP 2018

TA 2019

Ennuste 31.8.2019

Ero TA

Ero TA %

(milj. euroa)

 

 

 

 

 

Menot

569,7

644,5

686,8

-42,3     

-6,6 %

 

HUSin tammi-elokuun ennusteen perusteella menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 42,3 milj. euroa ilman kalliin hoidon tasausta.

Helsingin talousarviossa 2019 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille varattiin päivystyksen siirto mukaan lukien 644,5 miljoonaa euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviossa Helsingin palvelulaskutus on yhteensä 663,2 miljoonaa euroa. Lisäksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarvio laadittiin 20 miljoonaa alijäämäisenä vuodelle 2019, minkä vuoksi vuonna 2019 jäsenkuntapalautusta ei kertyne lainkaan.

HUSilta on edellytetty ripeitä ja vaikuttavia johtamistoimenpiteitä, joilla menoylitystä olisi pitänyt saada ennustettua merkittävästi alhaisemmaksi. Tämän hetkisen arvion mukaan toimenpiteillä ei kuitenkaan ole juuri vaikutusta ainakaan vuoden 2019 ylitykseen.

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

(milj. euroa)

TA 2019

Ylitysoikeudet

TA 2019 yhteensä

Ennuste 31.8.2019

Ero TA

Tietotekniikkahankinnat

 6,6

0,4

 7,0

 6,2

0,8

Muut hankinnat

 5,4

2,8

 8,2

 6,2

2,0

Yhteensä

12,0

3,2

15,1*

12,4

2,7*

 

 

* Pyöristyksestä johtuen TA ja ero TA luvut ovat 0,1 milj. euroa pienempiä kuin investointien yhteenlasketut summat.

Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2018 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 27.2.2019 § 73 myöntänyt yhteensä 3,2 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2019.

 

 

Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien toimenpiteiden edistyminen

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunkistrategiaa, keskeisiä kaupunkistrategian kärkihankkeita sekä kaupungin yhteissuunnittelun teemoja ja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta keskeisiä kaupunkistrategian kärkihankkeita ja tavoitteita ovat muun muassa nuorten syrjäytymisen ehkäisy, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi, liikkumisohjelma ja eri ikä- ja väestöryhmien liikkumisen edistäminen, asukaskokemuksen, asiakastyytyväisyyden ja osallisuuden lisääminen, kaikkien helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, työllisyyden edistäminen sekä harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

Palvelujen uudistamista jatketaan muun muassa perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- sekä monipuolinen palvelukeskus -toimintamallien mukaisesti. Palvelujen tuotantotapoja ja asiakkaan roolia ja osallisuutta palveluissa vahvistetaan edelleen. Toimialalla jatketaan moniammatillisten, integroitujen, omahoitoa lisäävien, jalkautuvien, kotiin ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietävien palvelujen sekä sähköisten palvelujen kehittämistä vastaamaan paremmin asiakastarpeita.

Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään kaupunginvaltuustossa 19.6.2019 hyväksytyn hyvinvointisuunnitelman mukaisesti sekä kaupunkitasoisilla ohjelmilla verkostoissa (kuten Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Nuorten ohjaus ja palveluverkosto, Stadin ikäohjelma, Ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet, Liikkumisohjelma, Savuton Helsinki -verkosto sekä Pakka-toiminta) yhdessä muiden kaupungin toimialojen, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Kilpailukykyä ja vastuullista taloudenpitoa parannetaan esimerkiksi palvelujen ja toimintatapojen uudistamisella sekä digitalisaation ja sähköisen asioinnin lisäämisellä. Keskeisten toimintojen yksikkökustannusten kehitystä seurataan säännöllisesti ja tavoitellaan yksikkökustannusten laskua kustannustaso huomioiden. Toimialalla parannetaan myös liiketoiminnallista osaamista ja ostopalvelutuottajien ohjausta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion määrälliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

1. Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä.

Toteutuu

2. Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.

Toteutuu 

3. Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saavutettavissa.

Ei toteudu

4. Toimintamme on taloudellisesti kestävää ja tuottavaa.

Toteutuu

 

Tavoitteessa 1 riskinä on, että mittareille ”psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla” ja ”kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus” asetetut tavoitetasot eivät toteudu.

Alkuvuoden perusteella psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä on suurempi kuin samana ajankohtana vuonna 2018. Avohoidon lääkäreiden rekrytointia ja lähiesimiesten ja henkilöstön osaamista parannetaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Kotihoidon liikkumissopimuksen kattavuus puolestaan oli tilanteessa 1.9.2019 61,6 %. Tavoitteena on päästä 70 % kattavuuteen vuoden lopussa. Liikkumissopimusten tekemistä parannetaan jatkuvasti.

Tavoitteessa 3 mittarien ”asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä” ja ”T3 on vuoden lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla” osalta tavoitetasot eivät toteudu. Tammi-syyskuun T3-toteuma on 23 vuorokautta, eikä kaikilla terveysasemilla T3 ole alle 20 vuorokautta.

Saatavuuden ongelmaa selittää aiempaa suurempi lääkärimäärän vajaus ja vähäisempi kokeneiden lääkäreiden määrä. Rekrytointia tehostetaan edelleen muun muassa lääkäreiden saatavuuden ja pysyvyyden edistäminen -hankkeessa vuosina 2019‒2021. Lisäksi osaa kysynnästä pyritään hoitamaan sähköisillä palveluilla sekä palvelusetelillä.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimialan muut toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

1. Lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton jälkeen uuteen asiakkaaseen ollaan yhteydessä kiireellisissä tilanteissa samana päivänä ja kiireettömissä tilanteissa viimeistään 3. arkipäivänä asiakkaan yhteydenoton jälkeen.

Ei toteudu

2. Lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi vahvistetaan neuvolan, oppilashuollon ja nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön yhteistä työtä.

Toteutuu

3. Kehitetään ja kokeillaan yläasteikäisille sopivia menetelmiä hyvän arkirytmin ja terveellisten elämäntapojen tueksi digitaalisuus ja osallisuus huomioiden.

Toteutuu 

4. Vahvistetaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa varhaiskasvatuksessa toimivien fysioterapeuttien roolia arkiliikkumisen tukena huomioiden erityistä tukea tarvitsevat lapset.

Toteutuu

5. Tehtävien täyttöaste nousee sosiaalityössä, kotihoidossa ja terveysasemilla vuoteen 2019 verrattuna.

Ei toteudu

 

Tavoitteen 1 mukainen yhteydenotto uuteen asiakkaaseen ei toteudu kiireettömissä tilanteissa. Kiireellisissä tilanteissa toteuma saman päivän aikana on 100 prosenttia ja kiireettömissä toteuma 93,9 prosenttia elokuun 2019 lopussa. Lainsäädännön vaatimus arvioinnin aloittamisesta seitsemän vuorokauden kuluessa toteutuu.

Tavoite 5 ei tule toteutumaan terveysasemien lääkärivakanssien täyttöasteen osalta. Myös kotihoidon osalta on riskiä täyttöasteen toteutumisessa tavoitteen mukaisesti. 

Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Tavoitteen 2 osalta lapsiperheköyhyyden tunnistaminen ja asiakkaanohjaaminen tarvittaviin tukitoimiin on kuvattu. Tavoitteen numeerinen seuranta ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä mittarina olevaa yhteisten asiakkaiden poikkileikkaustietoa ei ole mahdollista saada. Neuvolassa ja oppilashuollossa asiakkaana on lapsi ja aikuissosiaalityössä perheen aikuinen, eikä perhetietoja kirjata rakenteisesti siten, että perheiden tietojen yhdistäminen eri tietojärjestelmistä olisi mahdollista.

Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön ja palvelutuotannon riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sosiaali- ja terveystoimialan riskienhallinta huomioidaan päivittäisjohtamisessa. Palvelutuotannossa taloudellisena riskinä on erityisesti asiakaspalvelujen ostojen menojen kasvu.

Toimialan keskitettyjä määrärahoja, joista maksetaan muun muassa henkilöstön tulospalkkio, käytetään sosiaali- ja terveystoimialan talousarviokohdan toteutumiseksi budjetin mukaisesti.

Talousarviokohtien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri osalta varaudutaan tekemään marraskuussa 2019 määrärahojen ylitysesitys, ja Apotti ja sote- ja maakuntauudistuksen talousarviokohdan osalta varaudutaan tekemään toimintakatteen alitusesitys.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimialan määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566