Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

22.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myyntiä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2019-010620 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myynnistä silloin, kun kyse ei ole toimimisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, päättää

        palvelukokonaisuuden johtaja palvelukokonaisuutensa osalta 500 000 euroon saakka

        sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 1 000 000 euroon saakka.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 7 §:n mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Laissa säädetään myös siitä, kun tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa (lakisääteinen yhteistoiminta). Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muutakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä.

Kuntalain 126 §:n 1 momentissa säädetään kunnan yhtiöittämisvelvollisuudesta sen hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällöin kunnan on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi.

Kuntalain 126 §:n 2 momentissa säädetään tilanteista, joissa kunta ei ainakaan toimi kilpailuilla markkinoilla. Kunta ei toimi markkinoilla muun muassa silloin, kun se tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja. Kuntalain säännösten taustalla on Euroopan unionin valtiontukia koskeva lainsäädäntö, jota sovelletaan taloudelliseen toimintaan. Tulkinnassa on ratkaisevaa harjoitettavan toiminnan luonne, joka on arvioitava tapauskohtaisesti. Kuntalain säännöksissä kilpailutilanteelta markkinoilla edellytetään, että palveluja tai tavaroita tuotetaan markkinoilla ja että toiminnassa on kyse kilpailutilanteesta yksityisten tuottajien kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 19.6.2018 § 167 päättänyt palvelujen myyntiä koskevan toimivallan siirtämisestä tilanteissa, joissa kunta toimii kilpailluilla markkinoilla, mutta myytävän palvelun arvo on vähäinen. Koska osaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palveluista ei tuoteta kilpailutilanteessa markkinoilla, palvelujen myyntiin oikeutetuista näissä tilanteissa on tarpeen päättää erikseen.

Muina kuin kilpailutilanteessa markkinoilla tuotettavina palveluina voivat tulla kysymykseen erityisesti kunnan ja muiden viranomaisten väliset yhteistyöjärjestelyt ja -hankkeet, joissa palveluntuottajana voi palvelun luonteen vuoksi toimia vain toinen viranomainen. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt sosiaalihuollon palvelut.

Päätöksenteon järjestämiseksi on tarkoituksenmukaista, että palvelujen myynnistä muussa kuin kilpailutilanteessa markkinoilla päättää toimialajohtaja ja palvelukokonaisuutensa osalta palvelukokonaisuuden johtaja niin, että oikeus päättää palvelujen myynnistä vastaa näille viranhaltijoille annettuja hankintavaltuuksia. Jos myytävän palvelun arvon ylittää viranhaltijoille määritellyt valtuudet, myynnistä päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:ssä määrätään toimialalautakunnan yleisestä toimivallasta. Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialalautakunta valvoo, että toimialan toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista. Sosiaali- ja terveyslautakunta voi siten päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen myyntiin oikeutetuista yleisen toimivaltansa nojalla.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Terveys- ja päihdepalvelut

Hallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566