Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

22.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 240

Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Tietohallintopäällikkö Petri Otranen ja hankepäällikkö Helena Tukia olivat kutsuttuina asiantuntijoina Apotin käyttöönoton suunnittelua koskevassa asiassa.

Esittelijä Juha Jolkkonen totesi esteellisyytensä Apotin käyttöönoton suunnittelua koskevassa asiassa. Esteellisyyden syynä hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 5 kohdan mukainen yhteisöjääviys. Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen toimi esittelijänä ilmoitusasioissa Apotin käyttöönoton suunnittelua koskevassa asiassa ja toimialajohtaja Juha Jolkkonen poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Muilta osin toimialajohtaja Juha Jolkkonen toimi esittelijänä ilmoitusasioissa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa):

Apotti - valmistautuminen käyttöönottoon. Tietohallintopäällikkö Petri Otranen ja hankepäällikkö Helena Tukia ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566