Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

07.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Tapio Bergholmin ja varatarkastajaksi jäsen Leo Bergmanin.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ensin valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Karita Toijosen ja varatarkastajaksi jäsen Leo Bergmanin. Esityslistan asian 3 (tämän pöytäkirjan 84 §) käsittelyn aikana ilmeni, että jäsen Karita Toijosen on poistuttava kesken kokouksen. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Tapio Bergholmin.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Karita Toijosen ja varatarkastajaksi jäsen Leo Bergmanin.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566