Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

07.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 29.4.2019

70 § Ulkokuntalaisten, pakolaisten ja paluumuuttajien lastensuojelusta ja lapsiperheiden palveluista perittävät korvaukset 1.5.2019 lukien

71 § Päivätoiminnan ryhmäkuljetusten suorahankinta

72 § Matkapalvelujen yhdistetyn suoraohjaus- ja ylivuotoliikennöinnin suorahankinta

73 § Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2019

74 § Henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegointi sosiaali- ja terveystoimialalla 1.5.2019 alkaen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 30.4.2019

75 § Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö 1.5.2019 alkaen

76 § Määräys huollon tarpeen selvittämisestä, HelppiSeniorin Lännen asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijät

77 § Kouluterveydenhuollon palvelujen myyminen Helsingin eurooppalaiselle koululle

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 2.5.2019

78 § Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun työnantajamallin ohjausryhmän asettaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 6.5.2019

79 § Sääntökirja terveysasemien lääkäripalvelujen palvelusetelille

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 25.4.2019

23 § Kallion perhekeskuksen esitystekniikan laitteet ja niihin liittyvät palvelut, kevennetty kilpailutus

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 6.5.2019

24 § Päätös kliinisestä lisätyöstä ajalla 1.6. - 31.12.2019 Helsingin sairaalan geriatrian poliklinikalla

Hallintojohtaja 29.4.2019

14 § Sosiaali- ja terveystoimialan päätöksenteon tuen päällikön viran täyttäminen, 7-456-19

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566