Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (4)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

07.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta (Flinno Oy)

HEL 2019-004495 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Flinno Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien toimialajohtajan hankintapäätöstä 17.3.2019 § 45 suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole sellaisia oikeudellisia perusteita, joiden vuoksi se tulisi hyväksyä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Oikaisuvaatimus_HEL 2018-007506

2

Liite 2. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, DentalService NSK

3

Liite 3. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, Hammastuote KaVo

4

Liite 4. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, Plandent WH.

5

Liite 5. PS20_PS20P

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Suun terveydenhuolto

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialajohtaja päätti 17.3.2019 § 45 hylätä suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnassa Flinno Oy:n tarjoaman kirurgisen hidastavan kulmakappaleen, tuotemerkki PS20 Powersurge CA 20:1 (positio 2503010100).

Tuote hylättiin, koska se ei hankintayksikön näkemyksen mukaan täyttänyt tuotteelle asetettua vaatimusta yhtenäisestä kappaleesta.

Oikaisuvaatimus

Flinno Oy on esittänyt hankintapäätökseen oikaisuvaatimuksen (liite 1) kirurgisen, hidastavan kulmakappaleen osalta 9.4.2019. Flinno Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksessaan, että tarjottu tuote on tarjouspyynnössä vaadittu, yhtenäinen käsikappale eikä tuotetta tarvitse purkaa missään vaiheessa, vaan se voidaan puhdistaa ja steriloida yhtenäisenä kappaleena.

Lisäksi Flinno Oy toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että muiden tarjoajien positioon tarjoamat tuotteet ovat vastaavia kuin Flinno Oy:n tarjoama, hylätty tuote. Oikaisuvaatimuksensa liitteeksi Flinno Oy on liittänyt NSK:n, KaVon ja W&H:n kulmakappaleiden kuvat (liitteet 2‒4).

Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Hankinnan valintatyöryhmä on tutustunut tarjottuihin laitteisiin pääosin tarjoajien tarjoukseensa liittämien tuotelinkkien avulla.

Flinno Oy:ltä on pyydetty 23.4.2019 tarkennusta siitä, onko tarjottu tuote vaadittu yhtenäinen kappale vai onko kulmapää irrotettavissa kulmakappaleesta. Flinno Oy on toimittanut 24.4.2019 selvityksiä tuotteesta, mukaan lukien välinehuollon ohjeet.

Flinno Oy:n tarjoama tuote näyttää tuotekuvan mukaan (liite 5, laitteen käyttöohje) sellaiselta kulmakappaleelta, että kulmapää tulee irrottaa kulmakappaleesta. Positioon valittuun tuotteeseen verrattuna laitteessa olevat saumat ovat hyvin selkeät. Lisäksi hankintayksikkö toteaa, että tarjoaja on ilmoittanut tuotteen tarjouksessa, että tuote on ”avaimella purettavissa”. Positioon on haluttu nimenomaan sellaisia kulmakappaleita, joita ei voida tai joita ei tarvitse vastaanotolla tai välinehuollossa purkaa millään tavoin ja jossa kulmapää ja kulmakappale muodostavat yhtenäisen laitteen.

Flinno Oy:n toimittamassa laitteen käyttöohjeessa otsikolla ”Hygiene and maintenance” ensimmäinen käsiteltävä asia on laitteen purku- ja kasausohje. Vasta tämän jälkeen aletaan käsitellä puhdistukseen ja päivittäishuoltoon liittyvää ohjeistusta. Lisäksi puhdistusta käsittelevässä kappaleessa annetaan ymmärtää, että laitteen jokainen osa ”element” tulee huuhdella erikseen. Ohjeessa ei mainita, että tuotetta voitaisiin puhdistaa ja steriloida kokonaisena. Hankintayksikkö toteaa, että ohjeen perusteella välinehuolto tulee katsomaan, että tuote tulee purkaa ennen puhdistusta ja sterilointia. Tällöin tuote ei vastaa vaatimuksia.

Hankintayksikkö katsoo, että perusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole.

Päätöksen liitteet

Tämän oikaisuvaatimuksen johdosta ei muuteta vertailutaulukkoa eikä tuotteiden valintaa, joten tämän päätöksen liitteenä ei lähetetä uutta vertailutaulukkoa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Oikaisuvaatimus_HEL 2018-007506

2

Liite 2. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, DentalService NSK

3

Liite 3. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, Hammastuote KaVo

4

Liite 4. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, Plandent WH.

5

Liite 5. PS20_PS20P

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Suun terveydenhuolto

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566