Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (4)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

07.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta (Dental Systems Oy)

HEL 2019-004596 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikaista toimialajohtajan hankintapäätöstä 17.3.2019 § 45 suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta.

Päätöstä oikaistiin position 2300020301 valitun Serres-merkkisen, pyöreän imupurkin valinnassa siten, että Plandent Oy:ltä valittu tuote poistettiin Plandent Oy:n valituista tuotteista ja tilalle positioon valittiin Dental Systems Oy:n tarjoama tuote hinnaltaan edullisimpana.

Muilta osin toimialajohtajan päätös 17.3.2019 § 45 pysyy voimassa.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston lautakuntakokeiluun liittyen on sovittu, että lautakunnan nuorisoedustajat eivät osallistu niiden asioiden käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä lautakunnan nuorisoneuvoston edustajat Alma Rantalaiho ja Elo Umukoro eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista. He ei myöskään osallistuneet kolmen tätä asiaa seuraavan asian käsittelyyn (tämän pöytäkirjan § 90‒92).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Korjaus hankintapäätökseen HEL 2018-007506

2

Liite 2. Oikaisuvaatimus 11.4.2019, suunte

3

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Suun terveydenhuolto

Esitysteksti
Liite 3

Hankintapalvelut

Esitysteksti
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Dental Systems Oy on kohdistanut toimialajohtajan hankintapäätökseen 17.3.2019 § 45 kaksi oikaisuvaatimusta sähköpostitse 11.4.2019 (liitteet 1 ja 2).

Liitteenä 1 olevassa oikaisuvaatimuksessa todetaan, että Serreksen imupurkki positioon 2300020301 on valittu Plandent Oy:ltä, vaikka Dental Systems Oy:n tarjoama tuote on hinnaltaan edullisempi.

Liitteenä 2 olevassa oikaisuvaatimuksessa pyydetään tarkistamaan tehtyjä valintoja jauhepuhdistimien (positio 2205010101) osalta. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että ”Pyytäisin kohteliaimmin Teitä tarkistamaan valintanne jauhepuhdistimen valinnasta. Valittu tuote on vain 1,03 € edullisempi mutta edustaa teknisesti jo vanhentunutta tekniikkaa. Lisäksi kaikki taustatiedot puhdistettavuudesta ja sterilisoinnista puuttuvat. Lisäksi NSK puhaltimessa on tehostettukaksois- suutin järjestelmä jauheen homogenisoimisiksi. Olette kuitenkin valinneen NSK jauhepuhaltimet W&H, ja Sirona liittimiin, laite on kuitenkin sama vain KaVo liitinyhdeiste erottaa sen."

Lisäksi liitteen 2 oikaisuvaatimuksessa todetaan positioon 2201020201 tehdystä valinnasta, että ”Valintanne Varios momenttiavaimesta mitätöi takuut ja vastuut NSK Varios laitteista ja kärjistä. Tehtaan lausunnon mukaan emme voi vahvistaa kärkien oikeaa momentti kiristystä.”

Hankintayksikön perustelut

Hankintayksikkö toteaa, että position 2300020301 osalta hankintayksikkö on tehnyt virheellisen valinnan ja oikaisuvaatimus on perusteltua muuttaa vaatimuksen (liite 1) mukaisesti.

Liitteen 2 mukaisiin oikaisuvaatimuksiin hankintayksikkö toteaa, että jauhepuhdistimien valinnassa on toimittu tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Lisäksi positioon 2205010101 on valittu useita erilaisiin liittimiin sopivia jauhepuhdistimia, joten edellä mainitun position osalta hankintayksikkö ei katso, että valintojen muuttaminen olisi perusteltua.

Positioon 2201020201 kohdistuneeseen mainintaan oikaisuvaatimuksessa hankintayksikkö toteaa, että positioon on valittu kaikkien tarjoajien tarjoamat, toisistaan poikkeavat momenttiavaimet, jotta kaikkiin erilaisiin hammaskivenpoistolaitteiden kärkiin olisi valittuna laitteeseen sopiva momenttiavain. Momenttiavaimen tarjoaja vastaa siitä, että tarjottu ja valittu tuote on sellainen, että se ei aiheuta laitteen tai kärjen rikkoutumista. Hankintayksikkö toteaa, että päätöstä ei position 2201020201 osalta ole perusteltua syytä muuttaa.

Korjattu vertailutaulukko

Oikaisuvaatimuksen perusteella tehty muutos tuotevalintaan on merkitty tämän asian liitteenä olevaan korjattuun vertailutaulukkoon punaisella tekstillä (liite 3).

Korjattu vertailutaulukko lähetetään kaikille tarjoajille päätösotteen liitteenä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Korjaus hankintapäätökseen HEL 2018-007506

2

Liite 2. Oikaisuvaatimus 11.4.2019, suunte

3

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Suun terveydenhuolto

Esitysteksti
Liite 3

Hankintapalvelut

Esitysteksti
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566