Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (7)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

07.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemien johtajalääkärin viran täyttäminen

HEL 2019-002341 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen, haastattelussa osoitetun soveltuvuuden ja henkilöarvioinnin perusteella terveysasemien johtajalääkärin virkaan (vakanssinumero 026709) Timo J. Lukkarisen 1.6.2019 alkaen 8 171,53 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. 

Virkaan valittavalle ei aseteta koeaikaa, koska hän on jo hoitanut virkaa viiden kuukauden ajan. Hänen ei tarvitse esittää työterveyshuollon antamaa selvitystä terveydentilastaan, koska se on esitetty jo aiemmin.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelu.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston lautakuntakokeiluun liittyen on sovittu, että lautakunnan nuorisoedustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsittelyyn. Tästä syystä lautakunnan nuorisoneuvoston edustajat Alma Rantalaiho ja Elo Umukoro eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Terveysasemien johtajalääkärin virkaan valittava Timo J. Lukkarinen osallistui kokoukseen ja sosiaali- ja terveyslautakunta haastatteli häntä tehtävään liittyen. Seuraavat henkilöt poistuivat kokoustilasta haastattelun ajaksi: toimialajohtaja Juha Jolkkonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, hallintojohtaja Tiina Mäki, tiedottaja Markus Snellman ja lakimies Maija Haapala sekä erityissuunnittelija Melissa Sharma. Haastattelun päätyttyä virkaan valittava Timo J. Lukkarinen poistui kokouksesta ja edellä mainitut henkilöt palasivat kokoustilaan asian päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Terveys- ja päihdepalvelut

 

Taloushallintopalvelut

 

Työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 8.5.2018 § 136 myöntää lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Olli Huuskoselle eron 21.5.2018 lukien terveysasemien johtajalääkärin avoimen viran määräaikaisesta hoidosta. Samalla lautakunta päätti, että terveysasemien johtajalääkärin virka (vakanssinumero 026709) julistetaan haettavaksi. Terveysasemien johtajalääkärin virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22) ja viran kokonaispalkka on 8 171,53 euroa kuukaudessa.

Ero rekrytointi-ilmoituksessa olleeseen palkkaan johtuu järjestelyerän puitteissa tehdystä 410 euron palkantarkastuksesta, josta henkilöstöjohtaja on tehnyt päätöksen 29.3.2019. Yleiskorotus 1.4.2019 oli 2,1 %, eli kokonaispalkka on 8 171,53 euroa kuukaudessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (16.1.2019 § 5) 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta.

Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n mukaan nimittävä viranomainen voi päättää viran hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita.

Terveysasemien johtajalääkärin virka oli julkisesti haettavana 17.8.–10.9.2018. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 18.12.2018 § 352 julistaa viran uudelleen haettavaksi ja samalla määrätä, että terveysasemien johtajalääkärin avointa virkaa hoitaa ilman julkista hakumenettelyä Timo J. Lukkarinen 1.1.2019 lukien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, kuitenkin enintään 31.5.2019 saakka. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että terveysasemien johtajalääkärin virkaan aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Terveysasemien johtajalääkärin virka oli uudelleen haettavana 1.3.‒18.3.2019. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Lääkärilehdessä ja Mediuutisissa 1.3.2019 sekä Helsingin Sanomissa 3.3.2019. Sähköisesti työpaikkailmoitus oli luettavissa Oikotien sekä Duunitorin työpaikkailmoituksissa, ja ilmoitusta markkinoitiin LinkedIn-palvelussa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 4.1.1 kohdan mukaan terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelua johtaa terveysasemien johtajalääkäri. Terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja kotihoidon potilaiden lääkäripalveluista. Johtajalääkärin vastuualueeseen kuuluvat myös epidemiologinen toiminto, omahoitotarvikejakelu, tupakkaklinikka, ryhmätoiminta, keskitetty ehkäisyneuvonta ja haavavastaanotto.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialla on meneillään laaja palvelujen uudistus vuoteen 2030. Toiminnan muutoksen lähtökohtana ovat ydinprosessit, joilla pystytään vastaamaan asiakassegmentointiin. Asiakassegmentointi kohdentaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut oikein, ja näin saavutetaan yhtäaikaisesti sekä tuottavuuden, vaikuttavuuden, saatavuuden että asiakas- ja henkilöstö-kokemuksen nousu. Asiakkaaksi tulon prosessi on moderni ja monikanavainen, ja digitalisaatio on merkittävässä asemassa. Terveysasemien johtajalääkäri on yhtenä esimiehistä keskiössä terveys- ja hyvinvointikeskus -konseptin toimeenpanossa. Samanaikaisesti toimialalla valmistaudutaan Apotti-järjestelmän käyttöönottoon. Edellä oleva edellyttää vahvaa johtamis- ja kehittämisosaamista sekä syvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuntemusta.

Terveysasemien johtajalääkäriltä edellytetään kykyä johtaa toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti toimeenpanoon asti. Palvelujen uudistaminen edellyttää intoa osallistua itse ja kykyä osallistaa ja motivoida henkilökuntaa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Terveysasemien johtajalääkärin virkaa haki uuden hakuajan kuluessa neljä (4) henkilöä. Lisäksi kolme (3) edellisen hakukierroksen hakijaa on otettu huomioon. Vaadittu Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto oli kuudella hakijalla. Kokemusta alansa hallinto- ja johtamistehtävistä oli viidellä hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** ja Timo Lukkarinen.

Hakijoita haastattelivat 21.3.2019 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, ts. henkilöstösuunnittelupäällikkö Tiina Luoma sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa ja Sami Heistaro. Kaikki haastatellut henkilöt kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Aikaisemmassa haussa hakemuksen jättäneet hakijat ********** on haastateltu 20.9.2018. Hakijoita haastattelivat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, henkilöstösuunnittelupäällikkö Tarja Näkki sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa ja Karita Toijonen. Molemmat haastatellut henkilöt kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

********** on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2010 yleislääketieteen ja erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2018. Lisäksi hän on suorittanut erikoislääkärin johtamisopinnot vuonna Helsingin yliopistossa vuonna 2017 ja Lean Practitioner -opinnot vuonna 2017. Hakija on toiminut 1.3.2018 lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut vs. ylilääkärinä, vastaavana lääkärinä ja yrittäjänä. Hakijan vahvuutena on prosessien kehittäminen. Kokemus vaativista johtamis- ja hallintotehtävistä on vähäisempi kuin virkaan esitettävällä.

********** on suorittanut Tampereen yliopistossa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1996 ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2010. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration -tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2018. Tällä hetkellä hakija toimii yksityislääkärinä. Aiemmin hän on toiminut aluejohtajana ja ylilääkärinä. Hakijan vahvuutena on laaja perusterveydenhuollon tuntemus. Hänellä on vähäisempi kokemus suurten organisaatioiden vaativista johtamis- ja hallintotehtävistä kuin virkaan esitettävällä.

Timo J. Lukkarinen on suorittanut Helsingin yliopistossa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2007 ja terveydenhuollon erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2018. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2016. Hakija on toiminut va. terveysasemien johtajalääkärinä Helsingin kaupungilla 1.1.2019 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt ylilääkärinä, osastonylilääkärinä, apulaisylilääkärinä sekä Apotti-asiantuntijana. Hakijan vahvuutena on muutosten johtaminen. Hänellä on laajin haettavana olevan tehtäväkokonaisuuden tuntemus toiminnan näkökulmasta.

********** on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 1998 ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2008. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2015. Hakija on toiminut va. terveysasemien johtajalääkärinä Helsingin kaupungilla 21.5.2018 alkaen 31.12.2018 saakka. Aiemmin hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla ylilääkärinä, apulaisylilääkärinä sekä terveyskeskuslääkärinä. Hakijan vahvuutena on toimintaympäristön monipuolinen tuntemus. Hänellä on vähäisempi kokemus muutosten johtamisesta kuin virkaan esitettävällä hakijalla.

********** on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2002 ja psykiatrian erikoislääkärin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2008. Lisäksi hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen PD (professional development) -tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2017. Hakija on toiminut johtajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 1.4.2016 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt ylilääkärinä Puolustusvoimissa, apulaisylilääkärinä sekä osastonlääkärinä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) ja kliinisenä opettajana Helsingin yliopistossa. Hakijan vahvuutena on asiakaskokemuksen ja prosessien kehittämisen osaaminen. Hakijalla on vähäisin perusterveydenhuollon toiminnan tuntemus verrattuna muihin haastateltuihin.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että Timo J. Lukkarisella on parhaat edellytykset terveysasemien johtajalääkärin virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Timo J. Lukkarisen valintaa puoltaa hänen koulutuksensa, johtamiskokemuksensa, sitoutuneisuutensa haettuun virkaan sekä kevään 2019 aikana todennettu johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa. Hänen työskentelynsä on vahvasti asiakas- ja prosessilähtöistä, ja hänen vuorovaikutustaitonsa ovat hyvät. Timo J. Lukkarinen tuntee terveysasemien palvelut ja alaa ohjaavan lainsäädännön sekä tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Hänen johtamistyylinsä ja toimintaotteensa on joustava ja tilanneherkkä.

Muuta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraporttiin ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Terveys- ja päihdepalvelut

 

Taloushallintopalvelut

 

Työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566