Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (10)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

26.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2018

HEL 2019-001476 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja strategiapäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Tapio Bergholmin ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari on kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2018 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia noudattaen. Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalousmenot ja tulos muodostuivat yhteenlaskettuina seuraaviksi:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

TP 2017

TA 2018

TP 2018

Ero 2017

Ero TA

(milj. euroa)

 

 

 

 

 

Tulot yhteensä

204 711 776

192 439 000

216 793 192

12 081 416

24 354 192 

Menot yhteensä

2 046 398 154

2 060 580 000

2 062 905 517

-16 507 363

-2 325 517

Poistot

11 140 831

5 622 000

11 702 825

561 994

6 080 825

Tilikauden tulos

-1 852 827 209

-1 873 763 000 

- 1 857 815 150

-4 987 941

15 947 850

 

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2018 talousarviossa 2 060,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimialan toteutuneet menot olivat 2 062,9 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 2,3 milj. eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 216,8 milj. euroa, joka ylitti talousarvion 24,4 milj. eurolla. Pääosa tulojen ylityksestä koostui täyden korvauksen perusteella saaduista valtion korvauksista. Tulojen merkittävä ylitys johtui tulojen kirjausmuutoksesta kirjanpitolain mukaiseksi maksuperustaisesta kirjaamisesta suoriteperustaiseksi kirjaamiseksi. Tulot ylittyivät myös kuolinpesien kirjaustavan muutoksesta taseesta käyttötaloustuloihin, muista vuokratuloista (Palvelukeskus Helsinki ja liikkeenluovutusten jälkeen HUSin maksamat vuokrat) sekä muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä perityistä korvauksista.

Talousarvion määrärahatarkastelu talousarviokohdittain

Sosiaali- ja terveyspalvelut (5 10 01 )

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

TP 2017

TA 2018

TP 2018

Ero 2017

Ero TA

(milj. euroa)

 

 

 

 

 

Tulot

168 658 899

164 571 000 

183 269 023 

14 610 124

18 698 023

Menot

1 434 268 916

1 453 602 000

1 453 393 023  

19 124 107

208 977

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 453,6 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 1 453,4 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olleet määrärahat 0,2 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 164,6 milj. euroa. Toteutuneet tulot olivat 183,3 milj. euroa, joten tulot ylittyivät 18,7 milj. eurolla. Merkittävämmin ylittyivät täyden korvauksen perusteella saadut valtion korvaukset, jotka ylittivät budjetoidun tason 19,5 milj. eurolla. Täyden korvauksen perusteella saatujen valtion korvausten ylitys johtui pääosin tulojen kirjaustavan muutoksesta maksuperustaisesta suoriteperustaiseksi. Tulot ylittyivät myös kuolinpesien kirjaustavan muutoksesta taseesta käyttötaloustuloihin sekä muista vuokratuloista (Palvelukeskus Helsinki ja liikkeenluovutusten jälkeen HUSin maksamat vuokrat). Myös muilta kunnilta ja kuntayhtymistä perityt korvaukset ylittivät budjetoidun tason 2 milj. eurolla. Asiakkailta perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon maksut alittivat budjetoidun tason 10,3 milj. eurolla.

Menolajeittain merkittävämmin talousarvion ylittivät asiakaspalvelujen ostot 13,7 milj. eurolla ja muiden palvelujen ostot 7,1 milj. eurolla. Henkilöstömenot alittivat budjetoidun tason 24,8 milj. eurolla.

Palvelukokonaisuuskohtaiset toteutumat (ilman tulospalkkiota ja tammikuussa takautuvasti maksettua kertaerää) olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta seuraavat:

Palvelukokonaisuus

Budjetti 2018 (milj. euroa)

TP 2018 (milj. euroa) 

Ero (milj. euroa)

Ero %

Perhe- ja sosiaalipalvelut

373,7 

384,5 

-10,8

-2,9%

Terveys- ja päihdepalvelut

315,2 

315,9 

-0,7

-0,2%

Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva

463,2 

463,4 

-0,2

-0,04%

Hallinto

192,5 

189,5 

3,0

1,6%

Toimialan yhteiset*

109,0 

83,9 

25,1

23,0%

 

*Toimialan yhteisten budjetti sisältää henkilöstömenoissa koko toimialan tulospalkkiovarauksen.

Palvelukokonaisuuksien menototeumat eivät sisällä henkilöstölle maksettua tulospalkkiota eikä takautuvasti tammikuussa maksettua KVTES:n kertaerää, yhteensä noin 16,2 milj. euroa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toteuma (ilman tulospalkkiota ja kertaerää) ylitti budjetin noin 10,8 milj. eurolla. Pääosa perhe- ja sosiaalipalvelujen menojen ylityksestä koostui lastensuojelun ylityksestä, 10,4 milj. euroa, ja vammaistyön ylityksestä, 3,8 milj. euroa. Lastensuojelussa ylitykset koostuivat asiakaspalvelujen ostoista (sijoituksen sosiaalityön kuntouttavan laitoshoidon ja kuntouttavan perhehoidon ostot sekä läheisverkostosijoitusten kulukorvaukset). Myös vammaistyössä ylitykset koostuivat asiakaspalvelujen ostoista (henkilökohtaisen avun palveluseteli, asumisen ja työ- ja päivätoiminnan ostot sekä työ- ja päivätoiminnan kuljetukset). Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys- palvelun budjetti ylittyi 0,9 milj. eurolla.  

Alitusta syntyi nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä 3 milj. euroa asiakaspalvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa. Myös palvelukokonaisuuden yhteisissä määrärahoissa näkyy kirjanpidollisesti alituksena 1,2 milj. euron varaus, joka toteutui palveluissa.

Terveys- ja päihdepalvelujen toteuma (ilman tulospalkkiota ja kertaerää) ylitti tulosbudjetin noin 0,7 milj. eurolla. Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan budjetti ylittyi 0,4 milj. euroa, päivystys 2,5 milj. euroa ja terveys ja päihdepalvelujen yhteiset 0,2 milj. euroa. Psykiatria- ja päihdepalveluissa budjetti alittui 1,3 milj. eurolla ja suun terveydenhuollossa 1,1 milj. eurolla.

Terveys- ja päihdepalveluissa budjetin suurimmat ylitykset koostuivat asiakaspalvelujen ostoista ja muiden palvelujen ostoista, yhteensä noin 2 milj. euroa, sekä muista ostoista 1 milj. euroa. Alitusta puolestaan oli henkilöstömenoissa noin 2,4 milj. euroa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toteuma (ilman tulospalkkiota ja kertaerää) toteutui lähes budjetin mukaisesti, kun ylitystä oli 0,2 milj. euroa.

Hallinnon tulosbudjetti (ilman tulospalkkiota ja kertaerää) alitti budjetin 3 milj. eurolla. Hallinnon alitukset koostuivat pääosin muiden palvelujen ostoista 2 milj. euroa ja henkilöstömenoista 1,7 milj. euroa. Ylitystä oli hallinnon osalta vuokrissa.

Toimialan yhteiset alitti budjetin 25,1 milj. euroa (todellinen alitus 10,1 milj. euroa, koska yhteisiin oli budjetoitu tulospalkkiovaraus 15 milj. euroa). Toimialan yhteisillä pystyttiin kompensoimaan palvelukokonaisuuksien ylityksiä.

Henkilöstölle maksettiin tulospalkkiota sivukuluineen 12,4 milj. euroa tavoitteiden toteutuessa 97,5-prosenttisesti.

Toimeentulotuki (5 10 02)

Toimeentulotuen menoihin oli talousarviossa varattu 20,5 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 16,9 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olleet määrärahat 3,6 milj. eurolla. Alitusta syntyi täydentävässä toimeentulotuessa 2,4 milj. euroa, ennalta ehkäisevässä toimeentulotuessa 0,6 milj. euroa ja kotouttamistuessa 1,8 milj. euroa. Toimeentulotuen tulomääräraha oli 9,4 milj. euroa. Tulojen toteuma oli 7,8 milj. euroa, joka alitti talousarvion 1,6 milj. eurolla. Tulojen alitus syntyi kotouttamistuen arviota vähäisemmästä tulojen toteumasta.

Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (5 10 03)

Vastaanottokeskuksille ja muille valtion korvaamille maahanmuuttopalveluille oli talousarviossa varattu määrärahaa 14,5 milj. euroa. Talousarviokohdan toteuma oli 17,8 milj. euroa, joten menot ylittyivät 3,4 milj. euroa. Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen menot ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta laskutettavia eriä, jotka laskutetaan täysimääräisesti.

Vastaanottokeskusten tulomääräraha oli 15,2 milj. euroa ja toteuma oli 25 milj. euroa. Tulojen ylitys 9,8 milj. euroa koostuu pääosin tulojen kirjaamistavan muutoksesta maksuperustaisesta suoriteperustaiseksi.

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen talousarvio on nettobudjetoitu ja sitova toimintakate oli 0,7 milj. euroa. Tulojen ylityksen vuoksi toimintakate oli 7,2 milj. euroa, joka ylitti sitovan toimintakatteen 6,5 milj. eurolla.

Apotti ja Sote-maakuntauudistus (5 10 04)

Apotti ja Sote-maakuntauudistukselle oli varattu talousarviossa määrärahaa 6,3 milj. euroa ja toteuma oli 5,1 milj. euroa, joten menot alittivat budjetin 1,2 milj. euroa. Tulomääräraha oli 3,3 milj. euroa, mutta tuloja kertyi vain 0,7 milj. euroa, joten tulot alittivat 2,6 milj. euroa. Tulojen vähyyden vuoksi nettobudjetoidun talousarviokohdan toimintakate alitti 1,32 milj. euroa sitovan toimintakatteen.

Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen vuoden 2018 talousarviovalmistelun aikana oletettiin Sote- ja maakuntalakien tulevan voimaan vuoden 2018 aikana ja maakuntavalmisteluun resurssisopimuksella osallistuvien sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden määrän arvioitiin olevan suurempi kuin lopulta toteutui.

Kaupunginvaltuusto on 13.2.2019 oikeuttanut sosiaali- ja terveystoimen alittamaan maakuntauudistuksen talousarviokohdan 1,32 milj. eurolla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 10 05)

HUS-kuntayhtymän talousarviokohdalle oli varattu määrärahaa 565,7 milj. euroa. Talousarviokohdan toteuma oli 569,7 milj. euroa, joten määrärahat ylittyivät 4 milj. eurolla. Helsingille tuotetun HUS:n oman erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrä ja laskutus on ollut talousarviossa arvioitua suurempaa ja myös muun palvelutuotannon laskutus (mm. ostopalvelut, palveluseteli) ylitti talousarvion.

Kaupunginvaltuusto on 13.2.2019 oikeuttanut sosiaali- ja terveystoimen ylittämään HUS-talousarviokohdan määrärahat 4,0 milj. eurolla. Ylitystä pienensi Töölön sairaalan myynti, josta saaduista tuloista Helsingin osuus oli 13,5 milj. euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa 2018 olivat seuraavat sitovat toiminnalliset tavoitteet:

1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään peruspalveluissa, ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite toteutui. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja kehitettiin. Lastensuojeluasiakkaiden määrä väheni vuoteen 2017 verrattuna 422 asiakkaalla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä nousi 564 asiakkaalla.

2. Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 20% suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite toteutui. Palvelutarpeen arviointi oli tehtynä 37,97 %:lla nuorten ja aikuissosiaalityön palvelun asiakkaista. Suhteessa viime vuoden asiakasmäärään kasvua tapahtui 38,4 %.

3. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 %-yksikköä vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite ei toteutunut. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osalta vuoden 2018 tavoite tarkoittaa, että kehitysvammalain perusteella 23,2 prosenttia kehitysvammaisten asumispalveluja saavista asiakkaista on tuetuissa asumispalveluissa vuoden lopussa. Tavoite ei aivan toteutunut, ja tuetuissa asumispalveluissa oli 22,1 prosenttia asiakasta (232 asiakasta asumispalvelujen 1052 asiakkaasta).

Kaikkiaan kehitysvammaisten asumispalveluja saaneiden määrä kasvoi vuonna 2018 yhteensä 64 asiakkaalla (6,4 %). Kehitysvammaisten oma laitoshoito purettiin vuoden 2018 aikana ja osa asiakkaista siirtyi heidän tarpeidensa mukaisesti asumispalvelujen autettuun asumiseen. Autetun asumisen asiakasmäärä kasvoi vuoden 2017 lopusta marraskuuhun 2018 2,9 prosenttia (18 asiakkaalla, yhteensä autetussa asumisessa 632 asiakasta). Koska osa asiakkaista siirtyi autettuun asumiseen, ei tuetun asumisen suhteellisen osuuden kasvua saavutettu asumispalveluissa.

Lisäksi osa kehitysvammahuollon asiakkaista on sijoitettu tuettuun asumiseen sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumisen asiakasmäärä (82 asiakasta) on kasvanut 17 prosenttia vuodesta 2017 (ShL:n mukainen asuminen ei ole mukana asumispalvelujen luvuissa).

Kehitysvammaisten asumispalveluihin piti valmistua Jätkäsaaren palveluasumisryhmä helmikuussa 2018, mutta talo valmistuu vasta helmikuussa 2019, jolloin sinne muuttaa 7 tukiasukasta. Kaupungin asuntotuotannosta toivottuja tukiasuntoja ei ole saatu käyttöön yhtä paljon kuin toivottiin.

4. Potilas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3< 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Tavoite ei toteutunut. T3 oli 16 vuorokautta vuoden 2018 lopussa. Selittäviä tekijöitä tavoitteen toteutumattomuudelle oli useita.

Terveyskeskuslääkäreiden viroista 74 prosenttia oli täytetty vakinaisella viranhaltijalla, ja kokonaan hoitamattomia virkoja oli 14 prosenttia joulukuussa. Palveluja tarjotaan terveysasemilta enenevässä määrin muuten kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Tämä ei ole kuitenkaan vielä oleellisesti vähentänyt tavanomaisten kiireettömien vastaanottojen kysyntää (T3), kun palvelujen kysyntä kokonaisuudessaan on samanaikaisesti kasvanut.

Rekrytointia tehostetaan muun muassa lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille järjestettyjen tapahtumien yhteydessä ja parantamalla nuorten lääkäreiden tukea ja ohjausta. Yhä suurempaa osaa kysynnästä pyritään hoitamaan sähköisillä palveluilla. Terveys- ja hyvinvointikeskustoimintamallin avulla varmistetaan, että asiakkaat ohjautuvat tarpeensa mukaiselle työntekijälle, jotta käytettävissä oleva lääkärityövoima saadaan kohdistettua oikein. Myös lääkäreiden palkkausta tulee arvioida osana lääkäritilanteen parantamista. Lisäksi ostopalveluja käytetään tarvittaessa tilapäisesti.

5. Asiakas pääsee hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle alle kolmessa kuukaudessa (T3< 90 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Tavoite toteutui. Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän vastaanoton (ns. 3R tutkimusaika) kolmannen vapaan ajan (T3) mediaanin keskiarvo oli 66 vuorokautta.

6. Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.

Tavoite toteutui. Hoitopäivien lukumäärä suhteessa kaikkien avohoitopotilaiden lukumäärään väheni 0,4 yksikköä.

7. Kotona asumista tuetaan palveluita vahvistamalla niin, että kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite toteutui. Kotona asuvien palveluja on vahvistettu. Kvartaaliseurannassa kasvuprosentti kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuudesta koko väestöryhmään verrattuna vaihteli välillä 0,5-0,16 % päätyen lievästi kasvun puolelle vuoteen 2017 verrattuna.

8. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite toteutui. Laitoshoidossa olevien 7osuus laski 0,4% ja palveluasumisessa olevien osuus nousi 0,3 %.

9.  Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 % vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite toteutui. Sähköinen asiointi lisääntyi 21 % vuoteen 2017 verrattuna.

10. Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite toteutui.

11. Ehkäisevän toimeentulotuen budjetista kohdennetaan ehkäisevänä tukena vähintään 45 % lapsiperheille.

Tavoite toteutui. Lapsiperheiden osuus ehkäisevää toimeentulotukea saaneista oli 48 %.

Palvelujen määrälliset tavoitteet ja toteuma

 

TA 2018

TP 2018

Ero TA

Terveysneuvonta, terveydenhoitajan käynti

225 000

227 473

+2 473

Terveysneuvonta, lääkärikäynti

58 000

51 496

-6 504

Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitajan käynti

114 000

115 790

+1 790

Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitajan käynti

48 000

49 116

+1 116

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lääkärikäynti

22 000

19 760

-2 240

Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk

328 000

328 252

+252

Lastensuojelun laitoshoito, hoitovrk

191 000

207 209

+16 209

Läheisverkostosijoitukset, hoitovrk

13 000

8 959

-4 041

Kasvatus- ja perheneuvonta, käynti

21 000

19 092

-1 908

Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti

28 000

31 466

+3 466

Terveysaseman lääkärin vastaanotto, käynti

480 000

466 223

-13 777

Terveysaseman lääkärin vastaanotto, muu asiointi

300 000

299 402

-598

Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti

410 000

427 538

+17 538

Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi

350 000

477 876

+127 876

Suun terveydenhuolto, käynti

530 000

526 276 

-3 724

Pkl-vastaanotto, käynti

48 000

47 736

-264

Pkl-vastaanotto, muu asiointi

21 000

24 653

+3 653

Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti

45 000

48 908

+3 908

Terveyskeskuspäivystys, käynti

135 000

138 685

+3 685

Päivystyksen psykiatrian plk, käynti

 
9 000

 
10 152

 
+1 152

Psykiatrian avohoito, käynti

175 000

180 352

+5 352

Psykiatrian avohoito, muu asiointi

70 000

75 729

+5 729

Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät

70 000

73 139

+3 139

Psykiatrian avohoitopäivä

60 000

43 594

-16 406

Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana

65 000

55 544

-9 456

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana

140 000

126 886

-13 114

Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht.

75 000

67 384

-7 616

Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.

33 000

26 184

-6 816

Kotihoito, käynti

2 900 000

2 940 055

+40 055

Kotihoito, muu asiointi

400 000

288 561

-111 439

Somaattinen sairaalahoito, päättyneet hoitojaksot

28 000

27 119

-881

Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk

1 100 000

1 061 727

-38 273

Iäkkäiden ympärivuorokautinen laitoshoito, vrk

400 000

356 597

-43 403

 

 

Määrällisissä tavoitteissa suurin poikkeama oli kotihoidon muussa asioinnissa. Kotihoidon muu asiointi sisältää etäkäynnit, joiden määrä ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa hoitovuorokaudet kasvoivat ja voimakkainta kasvu oli laitoshoidossa.

Muiden määrällisten suoritteiden osalta poikkeama ei merkittävää tai edustaa strategisessa tarkastelussa positiivista kehitystä kuten terveysaseman hoitajan vastaanoton muu asiointi, jossa kasvu on ollut voimakasta sähköisessä asioinnissa.

Investointitalous

 

TA 2018

Ylitysoikeus 2018

TP 2018

Ero

(1 000 euroa)

 

 

 

 

Tietotekniikkahankinnat

  -6 650 

 -2 000

  -7 139

 489

Muut hankinnat

  -4 000

  -2 365

 -3 224

-776

Menot yhteensä

-10 650

 -4 365

-10 363

-287

 

 

Määrärahaa käytettiin 10,4 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli yhteensä 15,1 miljoonaa euroa, joka koostui talousarvioon varatusta 10,65 miljoonasta eurosta ja edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyistä 4,4 miljoonan euron ylitysoikeudesta. Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet järjestelmien ja tietoliikenneverkon ylläpitokehityshankkeet sekä työasemien uusiminen. Merkittävimpiä muita hankintoja ovat olleet Kalasataman kalusteet, lääkelaitteet, valvonta- hälytysjärjestelmät sekä hammashoitoyksiköiden uusiminen. Määrärahaa jäi käyttämättä 4,7 miljoonaa euroa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566