Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

26.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.3.2019

41 § Kotihoidosta perittävät maksut (pysyväisohje PYSY069)

42 § Lapsiperheiden kotipalvelusta perittävät maksut (pysyväisohje PYSY089)

43 § Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon työyhteisöjen päivittäminen

44 § Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan hankintapäätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 17.3.2019

45 § Päätös suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 20.3.2019

46 § Sosiaali- ja terveystoimialan lääkityskirjaamistyöryhmä 1.4.2019 alkaen

47 § Sosiaali- ja terveystoimialan kriisijohtamisryhmän asettaminen ja jäsenten nimeäminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 22.3.2019

48 § Pegasos- ja Effica-potilastietojärjestelmien käyttöpalvelujen jatkaminen

49 § Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden työyhteisöjen päivittäminen

50 § Muutos sosiaali- ja terveystoimialan virkistysmäärärahojen jakaminen henkilökuntakerhoille vuodelle 2019

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 14.3.2019

10 § Sosiaali- ja terveystoimialalle kohdistettavan korvauksen sovittelu (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 22.3.2019

11 § Lastensuojelun yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 12.3.2019

20 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset huhtikuussa 2019

21 § Lääkärikäyntien väliaikainen hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 22.3.2019

22 § Maksunpoistovaatimus koskien Haartmanin päivystyksen päivystysmaksua (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 18.3.2019

12 § Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut -toimipisteen lyhytaikainen sulkeminen kesällä 2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 25.3.2019

13 § Toimintojen supistaminen kesällä 2019, Lännen palvelualue

14 § Etelän palvelualueen toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistamiset kesällä 2019

Tietohallintopäällikkö 12.3.2019

9 § Hoitotietojen tietovaraston vuoden 2019 pienkehitystöiden hankinta

10 § Pegasoksen sähköisen asioinnin raporttien hankinta

Tietohallintopäällikkö 15.3.2019

11 § Helsingin Yritystyöterveyshuollon Effica-tietojen arkistointi Potilastiedon arkistoon

Tietohallintopäällikkö 21.3.2019

12 § Kustaankartanon palvelukeskus, os. Oltermannintie 32, 00620 Helsinki, suoritettujen mittauksien mukaisesti 4G-mobiilikuuluvuusrakentamisen tilaaminen Telialta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566