Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

26.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuodelta 2018

HEL 2019-003405 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Tapio Bergholmin ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Helsingin sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijän perustelut

Kaupungin ja sen toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain tilinpäätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimialakohtaiset toimintakertomukset.

Toimialat laativat vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Toimialat lähettävät toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakuntansa kautta kertomusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Toimintakertomus tarjoaa lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja toimialan kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta.

Toimintakertomuksessa myös kuvataan olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa kuluneen vuoden aikana tapahtuneet muutokset.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 toimintakertomus on tämän asian liitteenä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566