Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (8)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

26.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä 11.12.2018, § 336

HEL 2018-009091 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 11.12.2018, 336 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Vailla Vakinaista Asuntoa ry. (Vva ry.) anoi vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 30 000 euroa käytettäväksi Vartiosaaren ja Soldiksen päihteettömiin virkistys- ja toimintapaikkoihin sekä vertais- ja vapaaehtoiskeskuksen Vepan toimintaan. Hakemuksessa kerrottiin, että molemmissa paikoissa järjestetään asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden sekä päihderiippuvaisten omaehtoisesti pyörittämää vertaistuki- ja ryhmätoimintaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi (11.12.2018, § 336) yhdistykselle 14 300 euron avustuksen käytettäväksi asunnottomien yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja Soldiksessa sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintakeskus Vepan toimintaan. Päätöksessä todettiin, että yhdistyksen talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska edellisen vuoden tilinpäätös on alijäämäinen ja omavaraisuusaste on negatiivinen. Lisäksi todettiin, että kaupungin ohjeen (kohta 2.3) mukaan talouden hoidossa on otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin ja että sosiaali- ja terveystoimiala hankkii muita palveluja yhdistykseltä ostopalveluina. Myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avustaa yhdistystä.

Vuodelle 2018 yhdistykselle myönnettiin 25 000 euron avustus vastaavaan käyttötarkoitukseen.

Vva ry:n vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksessa (28.3.2018) todetaan, että tilikauden alijäämä on 86 659,40 euroa ja tämän myötä lyhytaikaiset velat ylittävät kokonaisvarat 58 052,29 eurolla. Tilintarkastaja toteaa, että tämä saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin yhdistyksen taloudellisen aseman parantamiseksi.

Kaupungin avustusten myöntämistä noudatettavien yleisohjeiden kohdassa 2.3. todetaan, että avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät ja että talouden hoidossa on otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. Tilinpäätöstietojen perusteella yhdistyksen talous ei ole tasapainossa, joten on kaupungin ohjeen mukaista ottaa tilanne huomioon avustuksen suuruutta määriteltäessä.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Vailla vakinaista asuntoa ry

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.12.2019, § 336

3

Oikaisuvaatimus Vailla Vakinaista Asuntoa ry

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vailla Vakinaista Asuntoa ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vva ry:n avustushakemus on asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 12.3.2019 klo 12.00‒16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 11.12.2018, 336 § on asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (410/2015) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Vva ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että avustus oikaistaan vuoden 2018 tasolle 25 000 euroon eli 10 700 euron verran lisää.

Perusteluna oikaisuvaatimukselle esitetään Vartiosaaren keväästä syksyyn toimivan päihteettömän kesähuvila-virkistyskeskuksen yhteisöllinen merkitys syrjäytyneille, asunnottomille ja asunnottomuutta kokeneille ihmisille. Lisäksi todetaan yhdistyksen vapaaehtois- ja vertaistyön keskuksen Vepan ja yökeskuksen toimintojen merkitys kaikkein huono-osaisimmille sekä kasvaneet kävijämäärät.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että vuosi 2017 oli yhdistykselle taloudellisesti poikkeuksellisen huono. Tilanne tuli hallitukselle yllätyksenä, koska talousseuranta ei ollut ajantasaista ja STEA:n avustuksia oli ensin kirjattu väärin. Tilanteen selvittyä käynnistettiin vuonna 2018 toimet tilanteen paranemiseksi ja näin onkin tapahtunut.

Avustushakemukseen ja oikaisuvaatimukseen sisältyvien tietojen perusteella yhdistyksen talouden seuranta on vuonna 2017 ollut puutteellista, eikä talous ollut tasapainossa. On kaupungin ohjeen mukaista ottaa tilanne huomioon avustuksen suuruutta harkittaessa. Tätä ei muuta se seikka, että yhdistys on sittemmin parantanut taloudenhoitoaan ja erilaisin toimenpitein korjannut tilannetta. Yhdistyksen kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat yli 2,5 milj. euroa, joten sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus on varsin pieni osa koko rahoituksesta ja kohdistuu pääosin kohderyhmän vapaa-ajantoimintaan.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Vailla vakinaista asuntoa ry

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.12.2019, § 336

3

Oikaisuvaatimus Vailla Vakinaista Asuntoa ry

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vailla Vakinaista Asuntoa ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2019 § 42

HEL 2018-009091 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

12.03.2019 Pöydälle

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Antti Vainionpään ehdotuksesta.

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.12.2018 Pöydälle

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 21.12.2018 § 190

HEL 2018-009091 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää järjestöjen 13 hakemukselle avustusta vuoden 2019 toimintaan yhteensä 23 500 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi toimialajohtaja päätti hylätä viisi hakemusta taulukossa esitetyin perusteluin.

Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä sekä

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3. olevia avustusohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 11.12.2018 (§ 336) tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa. Kaikki tässä päätöksessä mainitut avustukset ovat suuruudeltaan sen kokoisia, että ne maksetaan yhtenä eränä helmikuussa 2019.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 avustusten hakuaika oli 1. - 28.9.2018. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2018 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla ja 31.8.2018 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet. 

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Alla kuvataan sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (§ 288) vahvistamat periaatteet, joita noudatetaan jaettaessa järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimialan määrärahoista. Nämä perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita (12.12.2011), jotka lähetetään tämän päätöksen mukana.

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita: a. Terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen, b. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, c. Omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen, d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin, e. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, f. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde- tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat, terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta, g. Vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.

4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).

5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2013 (§ 12) tehnyt delegointipäätöksen, jonka mukaan toimialajohtaja tekee päätökset enintään 10 000 euron suuruisista järjestöjen avustushakemuksista. Näitä hakemuksia saapui vuoden 2019 hakuun yhteensä 102. Vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti 11.12.2018 näiden hakemusten avustuspäätöksille varattavaksi yhteensä 208 700  euroa. Toimialajohtaja tekee päätöksen avustusten myöntämisestä kullekin kohderyhmälle erikseen.

Muista nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä avustushakemuksista sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 11.12.2018.

Ennakkotieto vuoden 2020 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten hakuaika on 2.9. klo 00.00 - 30.9.2019 klo 16.00. Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata hakemuksessa selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internetsivuilla sekä sanomalehdissä.

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566