Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

26.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Sosiaali- ja terveyslautakunnan julkinen kokous ti 23.4.2019

HEL 2018-010172 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että lautakunnan kokous 23.4.2019 pidetään julkisena kokouksena.

Kokous pidetään tiistaina 23.4.2019 klo 16.15 alkaen Kallion virastotalossa (neuvotteluhuone 1, 3. krs., Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki). Tämän lisäksi kokous lähetetään suorana Helsinki-kanavalla.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnen, jossa valtuusto pyytää selvittämään kaupunginkanslian mahdollisuudet lähettää kaikille muille lautakunnille paitsi tarkastuslautakunnalle kirje, jossa esitetään harkittavaksi, että vähintään yksi vuoden 2019 kokouksista pidettäisiin julkisena kokouksena ja tämän kokouksen esityslistan sisältö suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kokouksissa ei olisi käsiteltävissä asioissa salassa pidettäviä asiakohtia tai tietoja, jolloin yleisön on mahdollista olla paikalla koko kokouksen ajan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa edistää kaupunkistrategian ja valtuuston hyväksymän Petrus Pennasen toivomusponnen mukaisesti päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja julkisuutta sekä kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kokouksensa tiistaina 23.4.2019 julkisena, ja mahdollistaa kaupunkilaisille kokouksen seuraamisen joko paikan päällä kokoustilassa tai seuraamalla kokousta Helsinki-kanavalta.

Kuntalain (410/2015) 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.4.2019 kokouksessa käsitellään vain julkisia asioita. Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin nettisivuille osoitteeseen https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat torstaina 18.4.2019 klo 12.

Kokous on sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen julkinen kokous, ja siitä saadun kokemuksen perusteella lautakunta arvioi tilanteita ja asioita, joiden osalta voisi jatkossa pitää yleisölle avoimia julkisia kokouksia kokousten lähtökohtaisesti ollessa luottamuksellisia.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.10.2018 § 265

HEL 2018-010172 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua vuonna 2019 seuraavasti:

Kevätkausi

        ti 15.1.2019

        ti 29.1.2019

        ti 12.2.2019

        ti 26.2.2019

        ti 12.3.2019

        ti 26.3.2019

        ti 9.4.2019

        ti 23.4.2019

        ti 7.5.2019

        ti 21.5.2019

        ti 4.6.2019

        ti 18.6.2019

Syyskausi

        ti 13.8.2019

        ti 20.8.2019

        ti 27.8.2019

        ti 10.9.2019

        ti 24.9.2019

        ti 8.10.2019

        ti 22.10.2019

        ti 5.11.2019

        ti 19.11.2019

        ti 3.12.2019

        ti 10.12.2019

        ti 17.12.2019.

Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion virastotalossa (neuvotteluhuone 1, 3. krs., Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu.

09.10.2018 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566