Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 toteuttamattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

HEL 2018-012440 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista.

Sosiaali- ja terveystoimen sitovista toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta seuraavat tavoitteet:

- asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3 ≤ 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani)

- kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 prosenttiyksikköä vuoteen 2017 verrattuna.

Sitova tavoite ”asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä” ei toteudu. T3 oli 16 vuorokautta vuoden 2018 lopussa. Selittäviä tekijöitä tavoitteen toteutumattomuudelle on useita.

Terveyskeskuslääkäreiden viroista 74 prosenttia oli täytetty vakinaisella viranhaltijalla, ja kokonaan hoitamattomia virkoja oli 14 prosenttia joulukuussa. Palveluja tarjotaan terveysasemilta enenevässä määrin muuten kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Tämä ei ole kuitenkaan vielä oleellisesti vähentänyt tavanomaisten kiireettömien vastaanottojen kysyntää (T3), kun palvelujen kysyntä kokonaisuudessaan on samanaikaisesti kasvanut.

Rekrytointia tehostetaan muun muassa lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille järjestettyjen tapahtumien yhteydessä ja parantamalla nuorten lääkäreiden tukea ja  ohjausta. Yhä suurempaa osaa kysynnästä pyritään hoitamaan sähköisillä palveluilla. Terveys- ja hyvinvointikeskustoimintamallin avulla varmistetaan, että asiakkaat ohjautuvat tarpeensa mukaiselle työntekijälle, jotta käytettävissä oleva lääkärityövoima saadaan kohdistettua oikein. Myös lääkäreiden palkkausta tulee arvioida osana lääkäritilanteen parantamista. Lisäksi ostopalveluja käytetään tarvittaessa tilapäisesti.

Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osalta vuoden 2018 tavoite tarkoittaa, että kehitysvammalain perusteella 23,2 prosenttia kehitysvammaisten asumispalveluja saavista asiakkaista on tuetuissa asumispalveluissa vuoden lopussa. Tavoite ei aivan toteutunut, ja tuetuissa asumispalveluissa oli 22,1 prosenttia asumispalvelujen asiakkaista (232 asiakasta asumispalvelujen 1052 asiakkaasta).

Kaikkiaan kehitysvammaisten asumispalveluja saaneiden määrä kasvoi vuonna 2018 yhteensä 64 asiakkaalla (6,4 %). Kehitysvammaisten oma laitoshoito purettiin vuoden 2018 aikana ja osa asiakkaista siirtyi heidän tarpeidensa mukaisesti asumispalvelujen autettuun asumiseen. Autetun asumisen asiakasmäärä kasvoi vuoden 2017 lopusta marraskuuhun 2018 2,9 prosenttia (18 asiakkaalla, yhteensä autetussa asumisessa 632 asiakasta). Koska osa asiakkaista siirtyi autettuun asumiseen, ei tuetun asumisen suhteellisen osuuden kasvua saavutettu asumispalveluissa.

Lisäksi osa kehitysvammahuollon asiakkaista on sijoitettu tuettuun asumiseen sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumisen asiakasmäärä (82 asiakasta) on kasvanut 17 prosenttia vuodesta 2017 (ShL:n mukainen asuminen ei ole mukana asumispalvelujen luvuissa).

Kehitysvammaisten asumispalveluihin piti valmistua Jätkäsaaren palveluasumisryhmä helmikuussa 2018, mutta talo valmistuu vasta helmikuussa 2019, jolloin sinne muuttaa 7 tukiasukasta. Kaupungin asuntotuotannosta toivottuja tukiasuntoja ei ole saatu käyttöön yhtä paljon kuin toivottiin.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566