Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta

HEL 2018-012897 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä asunnottomien palveluasumisen suorahankinnat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta 31 helsinkiläiselle asiakkaalle. Suorahankinnat tehdään yksilöllisinä päätöksinä hankintalain 110 §:n mukaisesti, koska pitkäaikaisen asumispaikan ja hoitosuhteen vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta asiakkaiden kannalta.

Sopimukset laaditaan toistaiseksi voimassaolevina puolen vuoden irtisanomisajalla. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on nykyisellä asiakasmäärällä noin 1 000 000 euroa vuodessa, mutta kustannukset tulevat vähenemään asiakkaiden määrän vähentyessä.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset sekä päättämään Helsingin kaupungin puolesta sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Asumisen tuki

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitetty suorahankinta koskee vain niitä palveluasumisen asiakkaita, jotka ovat asuneet Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalossa jo ennen vuotta 2015.

Sosiaali- ja terveysvirasto (nyk. sosiaali- ja terveystoimiala) kilpailutti asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinnan syksyllä 2014. Uudet sopimukset astuivat voimaan 1.1.2015. Kilpailutus toteutettiin yhdellä palveluluokalla. Aiemmin käytössä oli kolme palveluluokkaa, joista vaativinta hoitoa oli palveluasuminen. Palveluasuminen rajautui pois kilpailutuksesta, koska sosiaali- ja terveystoimialalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus vastaa nykyään ympärivuorokautisesta asumispalvelusta. Asiakkaiden siirto pois siitä yksiköstä, jossa he ovat pitkään ja vakiintuneesti asuneet, ei ole asiakkaiden edun mukaista. Näin ollen on perusteltua hankkia palvelu jäljellä olevalle 31 asiakkaalle suorahankintana. Uudet asiakkaat ohjautuvat kilpailutettujen palvelujen piiriin.

Hankintalain 110 § sallii suorahankinnan tekemisen seuraavasti: ”Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa tämän luvun mukaisissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.”

Hankinta on yksilöity liitteessä 1, joka on salassa pidettävä lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 momentin kohdan 25 mukaisesti. Työmäärän vähentämiseksi kyseiset yksilölliset suorahankintapäätökset on koottu muodollisesti yhteen asiakirjaan. Suorahankinnan perusteet on harkittu kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti ja asiakastietojärjestelmässä olevissa päätöksissä mainitaan kunkin asiakkaan kohdalla hankintalain 110 §:n täyttymisen perusteet.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Asumisen tuki

Esitysteksti

Hankintapalvelut

Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.01.2019 § 4

HEL 2018-012897 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.01.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Mari Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566