Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Eron myöntäminen Helsingin sairaalan johtajalääkärille ja viran haettavaksi julistaminen

HEL 2019-000385 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Maria Kristina Backlundille eron 1.11.2019 lukien Helsingin sairaalan johtajalääkärin virasta.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Helsingin sairaalan johtajalääkärin virka (vakanssinumero 032612) julistetaan haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla, riittävä johtamistaito sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Helsingin sairaalan johtajalääkärin virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lisäksi, että Helsingin sairaalan johtajalääkärin virkaan valittava voi ryhtyä hoitamaan Helsingin sairaalan johtajalääkärin virkaa ensin määräaikaisesti 2.9.‒31.10.2019 viran sijaisena ja 1.11.2019 lukien vakinaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhaltija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut

 

Taloushallintopalvelut

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Maria Kristina Backlund on 14.1.2019 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hänelle eron Helsingin sairaalan johtajalääkärin virasta 1.11.2019 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 23 luvun 3 § 1 mom. 3 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhaltija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut

 

Taloushallintopalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566