Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Talousarviokohdan Apotti ja Sote-maakuntauudistus alitusoikeus toimintakatteen osalta

HEL 2019-000916 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 talousarvion toimintakate saadaan alittaa seuraavasti

- Talousarviokohta 5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntauudistus, toimintakatteen alitus 1,31 milj. euroa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialojen määrärahojen ja toimintakatteiden ylitysesitykset sekä alitusoikeudet vuodelle 2019 vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 28.1.2019.

Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan vuoden 2018 toimintakate alittuu 1,31 milj. eurolla. Talousarviokohdan sitova toimintakate oli talousarviossa 3 milj. euroa ja toteuma oli 4,31 milj. euroa.

Apotti-hankkeen ja Sote-maakuntauudistuksen menot sekä tulot alittavat talousarvion. Talousarviokohdan menot alittavat talousarvion n. 1,2 milj. eurolla ja tulot alittavat talousarvion n. 2,5 milj. eurolla. Talousarviokohdan tulot muodostuvat Apotissa tai sote-maakuntavalmistelussa olevien henkilöiden palkkakustannuksista, jotka laskutetaan Apotilta tai Uudenmaan maakunnalta. Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen vuoden 2018 talousarviovalmistelun aikana oletettiin Sote- ja maakuntalakien tulevan voimaan vuoden 2018 aikana ja maakuntavalmisteluun resurssisopimuksella osallistuvien sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden määrän arvioitiin olevan suurempi kuin lopulta toteutui. Vuoden 2019 talousarvioon on Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan tulot pyritty arvioimaan mahdollisimman hyvin niin, että toimintakate toteutuisi suunnitellusti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566