Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2018-013005 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta koskien huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista:

”Suomessa opioidimyrkytykset johtuvat pääosin buprenorfiinin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden yhteiskäytöstä. Opioidimyrkytysten erityispiirre suomalaisessa aineistossa tehdyn tutkimuksen mukaan on se, että kuolema tapahtuu usein nukkuessa useiden tuntien viiveellä aineen käytöstä. Välittömät buprenorfiinimyrkytyksestä johtuvat kuolemantapaukset tai minkään muunkaan opioidin aiheuttamat pelkät opioidimyrkytykset ilman muita aineita ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Suomalaisten päihteidenkäyttäjien myrkytyskuolemien ehkäisemiseksi laajemmin saatavilla oleva naloksoni ei olisi näin ollen erityisen tehokas keino, koska Suomen tilanne poikkeaa merkittävästi niiden maiden huumetilanteesta, joissa käyttötilanteessa tapahtuvan opioidiyliannostuksen riski on suuri.

Helsingissä ensihoito toimii tehokkaasti ja noin 80 prosenttia korkeimman kiireellisyysluokan potilaista tavoitetaan alle kahdeksassa minuutissa. Opioidiyliannostustilanteissa potilas tarvitsee aina naloksonin lisäksi myös muita elintoimintoja ylläpitäviä hoitotoimenpiteitä.

Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa omalta osaltaan huumausainemarkkinoita ja niiden mahdollista muuttumista, ja on varautunut arvioimaan ja muuttamaan hoitokäytäntöjä tilanteen mukaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pidä perusteltuna naloksonin laajaa jakelua opioidien käyttäjille.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Päätös liittyy haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien terveyteen ja hyvinvointiin. Käyttäjien tietoisuudesta yliannostusriskeistä ja osaamisesta yliannostustilanteissa huolehditaan antamalla neuvontaa, ohjausta ja koulutusta haittoja vähentävissä palveluissa.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Ahto Apajalahti: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla virkkeellä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että huumeyliannostusten estämiseksi tarvitaan joustavia käytäntöjä, jotka ottavat huomioon huumeiden ongelmakäyttäjien erityistarpeet."

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava virke: "Joissakin tapauksissa voisi kuitenkin olla hyötyä vasta-aineiden saatavuuden helpottamisesta esimerkiksi myöntämällä reseptejä niitä hakeville huumeriippuvaisille."

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Antti Vainionpää

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää

Tyhjä: 1
Kati Juva

Poissa: 1
Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 4 (tyhjää 1, poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Mari Aalto, päihdepalvelujen päällikkö, puhelin: 310 44650

mari.aalto(a)hel.fi

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ja 15 muun valtuutetun tekemään valtuustoaloitteeseen 26.2.2019 mennessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Mari Aalto, päihdepalvelujen päällikkö, puhelin: 310 44650

mari.aalto(a)hel.fi

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566