Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Johtava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, kehittämissuunnittelija Henriika Lindroos, erityissuunnittelija Petri Turunen, erityissuunnittelija Akusti Lankinen ja vammaistyön ostopalvelupäällikkö Minna Eronen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa hankintamenettelyn parantamista koskevan asian käsittelyssä.

Vs. johtajahammaslääkäri Sinikka Varsio ja tietohallintopäällikkö Petri Otranen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa suun terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä LifeCaren tilannekatsausta koskevan asian käsittelyssä.

Lisäksi ilmoitusasioissa käsiteltiin vanhusten ostopalvelujen valvonnan tilannetta. Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa):

Hankintamenettelyn parantaminen. Johtava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, kehittämissuunnittelija Henriika Lindroos, erityissuunnittelija Petri Turunen, erityissuunnittelija Akusti Lankinen ja vammaistyön ostopalvelupäällikkö Minna Eronen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Suun terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä LifeCaren tilannekatsaus. Vs. johtajahammaslääkäri Sinikka Varsio ja tietohallintopäällikkö Petri Otranen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566