Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.1.2019

11 § Varallaolojärjestelmän päivitys lastensuojelun lasten vastaanotossa ja varallaolon laajentaminen ympärivuorokautiseen perhekuntoutukseen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 23.1.2019

12 § Sääntökirja ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan tuntilomituksen palvelusetelille

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 24.1.2019

14 § Sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun asiantuntijaryhmän asettaminen ja jäsenten nimeäminen

15 § Sääntökirja alle 65-vuotiaiden kotiin annettavan omaishoidon tuen tuntilomituksen palvelusetelille

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 25.1.2019

17 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 16.1.2019

4 § Sosiaali- ja terveystoimiala, suun terveydenhuollon laaturekisterijärjestelmä, hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 18.1.2019

5 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset helmikuussa 2019

6 § Terveydenhuollon asiakasmaksun poistovaatimus (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 23.1.2019

7 § Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtoryhmän asettaminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 18.1.2019

5 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnan asettaminen

Hallintojohtaja 22.1.2019

5 § Konsultointipalvelujen hankinta

Hallintojohtaja 23.1.2019

6 § Turvallisuuspalvelujen hankinta optiokaudelle, HEL 2015-002908

Hallintojohtaja 24.1.2019

7 § Potilassänkyhuoltojen väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566