Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 347

Suun terveydenhuollon Ruskeasuon toimintojen korvaavien tilojen (Haartmaninkatu 1) tarveselvitys

HEL 2018-012756 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Haartmaninkatu 1:n tarveselvityksen, jonka huoneistoala on 3452 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 1 177 000 euroa vuodessa.

Käsittely

Vs. johtava ylihammaslääkäri Nora Hiivala ja arkkitehti Anne Jaakkola olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä keskustelun aikana siten, että esittelijän perustelujen neljänneksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause "Hankkeen johdosta irtisanotaan tilat Mannerheimintie 172:sta sekä Herttoniemenrannan hammashoitolasta" muutetaan muotoon "Hankkeen johdosta irtisanotaan tilat Mannerheimintie 172:sta ja luovutaan siirtyviä toimintoja vastaavasta määrästä nykyisiä toimitiloja".

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys_2018.12.4_Haartmanink 1

2

H1 hankesuunnitelma 20181123

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä seuraavan Haartmaninkatu 1:n tarveselvityksen, jonka huoneistoala on 3452 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 1 177 000 euroa vuodessa.

Esittelijän perustelut

Vs. johtava ylihammaslääkäri Nora Hiivala ja arkkitehti Anne Jaakkola ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Rakennukseen suunnitellaan siirtyviksi Ruskeasuolta Mannerheimintie 172:sta Helsingin kaupungin Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi) suun erikoishoidon yksikkö (PKS-Sehyk), Ruskeasuon hammashoitolan keskitetty kiireellinen hammashoito ja Mannerheimintien hammashoitolan oikomishoito. Lisäksi siirtyvät Helsingin kaupungin Meilahden hammashoitolasta, Jalavatie 6, paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitotoiminta sekä Kivelän hammashoitolasta (Sibeliuksenkatu 14) monihuonetyöskentely-malli. Haartmaninkatu 1:een suunnitellaan tilat myös suun terveydenhoitoa palvelevalle kuvantamisen yksikölle, jonka toiminnasta vastaa Helsingin kaupunki.

Samaan kokonaisuuteen on siirtymässä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Suu- ja leukasairauksien osaston opetus sekä HUS:n HYKS Pää- ja kaulakeskuksen Suu- ja leukasairauksien linjan Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikkö.

Mannerheimintie 172:ssa sijaitsevien toimintojen uudelleen sijoittaminen on välttämätöntä, koska alue kaavoitetaan muuhun käyttöön ja kiinteistö tullaan purkamaan.

Haartmaninkatu 1:een sijoitettavien toimintojen tavoitteena on lisätä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä. Toimintojen sijoittaminen samaan kiinteistöön tuo toiminnallista, henkilöstöön, tiloihin sekä laitteisiin liittyvää synergiaetua, parantaa tuottavuutta ja laskee toimenpiteen hintaa.

Toimintamallit on suunniteltu toimialan hyväksyttyjen ydinprosessien mukaan ja rakennuksessa hyödynnetään palvelujen tuotannossa laajennettua aukioloaikaa (klo 7−20).

Hankkeen keskeinen tavoite on palveluiden järjestäminen asiakkaan tarpeista lähtien mahdollisimman toimiviksi. Keskus on myös liikenteellisesti helposti savutettavissa niin busseilla kuin raitiovaunuillakin.

Helsingin toimintojen hoitotilat ja taustatyötilat sijoittuvat pääasiassa rakennuksen katutasolle. Oikomishoito ja osa PKS-SEHYK:in vastaanottohuoneista sijoittuu toiseen kerrokseen. Pukutiloja, varastotilaa ja teknisiä tiloja on myös kellarikerroksissa.

Hankkeen johdosta irtisanotaan tilat Mannerheimintie 172:sta sekä Herttoniemenrannan hammashoitolasta. Samalla luovutaan Kivelän ja Meilahden tiloista siirtyvien toimintojen osalta. Tämän kokonaisuuden yhteenlaskettu neliömäärä on 2695 m2 ja vuosivuokra 654 942 euroa. 

Toiminnan vaatimiin urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin sairaalalaitteisiin, pienlaitteisiin, instrumentteihin, irtokalusteisiin ja muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi varaa yhteensä 20 000 euroa vuodelle 2019 ja 3 080 000 euroa vuodelle 2020.

ATK-hankintoihin sosiaali- ja terveystoimi varaa 400 000 euroa vuodelle 2020.

Haartmaninkatu 1:n vuokrasopimuksessa on huomioitu mahdolliset sote- ja maakuntauudistuksesta johtuvat muutostarpeet.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys_2018.12.4_Haartmanink 1

2

H1 hankesuunnitelma 20181123

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566