Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 345

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019

HEL 2018-012325 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2019 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinto- ja tukipalvelujen ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 €)                           Menot           Tulot

Perhe- ja sosiaalipalvelut                               391 031         23 510

Terveys- ja päihdepalvelut                             283 541         23 350

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut            490 035         90 910

Hallinto- ja tukipalvelut                                     40 067           6 462

Toimialan yhteiset                                          219 854         10 575

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti ja Sote-maakuntauudistus sekä HUS) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion. Kaikkien talousarviokohtien vuoden 2019 toimintamenot ja tulot ovat tämän esityksen liitteenä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, palvelukokonaisuuksien välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Lisäksi hyväksyessään käyttösuunnitelman vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala huolehtii siitä, että erilaisten yksittäisten tehtävien, toimintojen tai potilasryhmien hoitovastuun siirtyessä mahdollisesti työnjaollisesti HUS:sta Helsingin kaupungin vastuulle huolehditaan myös riittävien resurssien siirtymisestä.

Lautakunta edellyttää kevättalvella 2019 myös erillistä selvitystä terveysasematoiminnasta ja sen kehittämisestä. Selvityksen tulee käsittää kokemukset (ml. asiakkaiden ja henkilöstön kokemukset) uudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnallisesta konseptista sekä antaa katsaus konseptin kehittämis- ja jatkojalkautussuunnitelmista sekä arvio nykyisen palveluverkkosuunnitelman ajankohtaisuudesta. Lisäksi selvityksen tulee sisältää kuvaus erilaisten terveysasemapalveluiden saatavuuteen liittyvistä haasteista ja niihin vastaamisesta.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen teki keskustelun aikana esityksen liitteenä 1 olleeseen käyttösuunnitelmaan seuraavat esityksen muutokset:

        s. 12 kuudennen kappaleen toinen virke muutetaan muotoon: "Omaishoidon kotiin myönnettävän niin sanotun tuntilomituksen tuntimäärä nousee 12 tuntiin vuorokaudessa vuoden 2019 alusta alkaen."

        s. 3 viidennen kappaleen ensimmäinen virke muutetaan muotoon: "Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää määrätietoisesti kokeilujen kautta palvelujaan yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osana kasvavaa kaupunkia".

        s. 12 ensimmäisen kappaleen viimeiseen virke muutetaan muotoon: "Sen lisäksi lisätään pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista 50-60 paikan verran".

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 11 seitsemännen kappaleen toisen lauseen perään lisätään: "Huolehdimme samalla siitä, että ikääntyneiden palveluissa on tarjolla riittävästi palveluasumista ja laitoshoitoa kotihoidon rinnalla yksilöllisen hoidon ja hoivan tarpeen mukaan."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivulta 15 poistetaan kuudes kappale, joka kuuluu seuraavasti: "Kiinnitämme huomiota kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa niin sanotut paperittomat henkilöt. Kiireellisen hoidon lisäksi varmistamme paperittomille välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille. Kaikille raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille lapsille tarjotaan laajat terveydenhuollon palvelut kuten helsinkiläisille. Sosiaali ja terveysministeriön kunnille antaman ohjeen mukaan tuotamme itse turvapaikanhakijoiden neuvolapalvelut ja perustamme keskitetyn neuvolayksikön paperittomille ja turvapaikanhakijoille."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 20 viidennen kappaleen perään lisätään: "Varmistamme kuitenkin ikääntyneiden palveluiden saatavuuden myös perinteisillä yhteydenottomenetelmillä."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 4:
Mari Rantanen: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 15 seitsemännessä kappaleessa muutetaan "paperiton" termi muotoon "laittomasti maassa oleva" ja poistetaan kappaleen viimeinen lause (s. 16) "Lisäämme paperittomiin liittyvää viestintää, neuvontaa ja koulutusta."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Laura Nordström: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 9 ensimmäisen kappaleen perään lisätään lause: "Suunniteltavissa uusissa tiloissa selvitetään vielä tarkemmin niiden saavutettavuutta alueellisesti myös lastenvaunujen, pyörätuolin ja rollaattorien kanssa liikkuville sekä hyödynnetään jalkautuvia työmalleja."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Lisäksi hyväksyessään käyttösuunnitelman vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala huolehtii siitä, että erilaisten yksittäisten tehtävien, toimintojen tai potilasryhmien hoitovastuun siirtyessä mahdollisesti työnjaollisesti HUS:sta Helsingin kaupungin vastuulle huolehditaan myös riittävien resurssien siirtymisestä."

Kannattaja: jäsen Mukhtar Abib

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 7:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Lautakunta edellyttää kevättalvella 2019 myös erillistä selvitystä terveysasematoiminnasta ja sen kehittämisestä. Selvityksen tulee käsittää kokemukset (ml. asiakkaiden ja henkilöstön kokemukset) uudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnallisesta konseptista sekä antaa katsaus konseptin kehittämis- ja jatkojalkautussuunnitelmista sekä arvio nykyisen palveluverkkosuunnitelman ajankohtaisuudesta. Lisäksi selvityksen tulee sisältää kuvaus erilaisten terveysasemapalveluiden saatavuuteen liittyvistä haasteista ja niihin vastaamisesta."

Kannattaja: jäsen Mukhtar Abib

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 8:
Jäsen Sami Heistaro: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 14 toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään: "Lisäksi toimiala selvittää, tarvittaessa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, keinoja sujuvoittaa mielenterveyskuntoutujien hoitoketjuja niin, että kuntoutujien ei tarvitse odottaa jatkokuntoutumispaikkaa hoidon ja kuntoutumisen kannalta epätarkoituksenmukaisilla ja kalliilla sairaalapaikoilla."

Kannattaja: jäsen Mukhtar Abib

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdotusten osalta esittelijän muutetusta esityksestä poiketen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019 (sote-lautakunnan hyväksymä 18.12.2018)

2

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019 (esitys)

3

Sosiaali- ja terveystoimen tulosbudjetit 2019 (muutettu 13.12.2018)

4

Laki- ja työnjaonmuutokset

5

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2019

6

Muut toiminnalliset tavoitteet 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2019 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinto- ja tukipalvelujen ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 €)                           Menot           Tulot

Perhe- ja sosiaalipalvelut                               391 031         23 510

Terveys- ja päihdepalvelut                             283 541         23 350

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut            490 035         90 910

Hallinto- ja tukipalvelut                                     40 067           6 462

Toimialan yhteiset                                          219 854         10 575

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti ja Sote-maakuntauudistus sekä HUS) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion. Kaikkien talousarviokohtien vuoden 2019 toimintamenot ja tulot ovat tämän esityksen liitteenä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, palvelukokonaisuuksien välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymään talousarvioon. Merkittävimmät muutokset päivystystoimintojen siirron lisäksi ovat vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut talousarviokohdalle Kaarlenkadun toimipisteen lakkautus 1.6.2019, jonka nettovaikutus on 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohtaan on siirretty toimeentulotuen talousarviokohdan määrärahoista 3,4 milj. euroa (0,9 milj. euroa lastensuojelun taloudelliseen avustamiseen ja 2,5 milj. euroa kriisiasumiseen).

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 talousarvio on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 €)

 

Menot

2 109 125

Tulot

178 040

 

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 €)

 

Menot

1 424 528

Tulot

156 807

 

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 €)

 

Menot

14 600

Tulot

3 102

 

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

(1000 €)

 

Menot

15 679

Tulot

16 751

Toimintakate

1 072

 

5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntauudistus

(1000 €)

 

Menot

9 794

Tulot

1 380

Toimintakate

-8 414

 

5 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 €)

 

Menot

644 524

 

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 €)

 

Menot, yht.

11 950

8050501

 

Tietotekniikkahankinnat

6 600

8050502

 

Muut hankinnat

5 350

 

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa (Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti ja Sote-maakuntauudistus) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talousarviossa on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on huomioitu kaupunginhallituksen 29.10.2018 esittämä 13 milj. euron lisämääräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti se kohdennetaan etenkin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen, terveysasemien saatavuuden parantamiseen, sosiaalityön mitoitusten parantamiseen lastensuojelun jälkihuollossa ja kotouttamispalveluissa sekä asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja erityisesti nuorten asunnottomuuden torjumiseksi. Lisämäärärahalla vahvistetaan lisäksi omaishoidon omaishoitajien asemaa ja jaksamista, ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa, lastensuojelua, sekä ruotsinkielisten palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja viestintää muun muassa uudella ruotsinkielisten palvelujen tiedottajalla. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle on kohdennettu 0,3 milj. euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi ja 4,7 milj. euroa järjestelyerään.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2 sekä laki- ja työnjakomuutokset liitteenä 3.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.8.2018 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan, henkilöstön ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma jakautuu toimialan erityispiirteet huomioiden viiteen kaupunkistrategiaa mukailevaan osioon: maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut, vastuullinen taloudenpito sekä Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 keskeisinä painopisteinä ovat palvelujen uudistamisen jatkaminen, perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- ja monipuolinen palvelukeskus -toimintamallien laajentaminen ja vakiinnuttaminen koko kaupunkiin, sähköisten palvelujen lisääminen, valmistautuminen Apotin käyttöönottoon sekä maakunta- ja sote -uudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Keskeisiä tavoitteita ovat myös asiakasosallisuuden vahvistaminen, eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, liikkumisen edistäminen sekä alueellisten erojen torjuminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.

Toimiala tulee laatimaan ja esittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ensimmäisen ennusteen helmikuun lopun tilanteesta huhtikuussa 2019. Ennusteiden yhteydessä kuvataan myös ennusteen johdosta aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti laajasti toimialalla syksyn 2018 aikana ja sitä sekä talousarviota on käsitelty muun muassa järjestöneuvottelukunnassa 23.11.2018 sekä toimialan henkilöstötoimikunnassa 6.11. ja 30.11.2018. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on käsitelty kaikissa palvelukokonaisuuksien ja hallinnon johtoryhmissä. Järjestöneuvottelukunta ei anna erikseen lausuntoa käyttösuunnitelmasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakasosallisuutta sekä asiakastarpeita paremmin vastaavien palvelujen kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta omassa palvelussaan vahvistetaan edelleen mm. digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, omahoitoa lisääviä, jalkautuvia sekä asiakkaan kotiin ja muuhun omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja uudistetaan.

Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä että lisäämällä digitaalisia ja sähköisiä palveluja.

Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa muiden toimialojen kanssa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019

2

Sosiaali- ja terveystoimen tulosbudjetit 2019 (muutettu 13.12.2018)

3

Laki- ja työnjaonmuutokset

4

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2019

5

Muut toiminnalliset tavoitteet 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2018 § 332

HEL 2018-012325 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.12.2018 Pöydälle

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Seija Muurinen poistui kesken asian käsittelyn, eikä ollut kokouksessa läsnä asiasta päätettäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566