Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 354

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 13.12.2018

177 § Palvelujen päälliköiden virkanimikkeiden muuttaminen terveys- ja päihdepalveluissa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.12.2018

178 § Asiakaspalautejärjestelmän hankinta Palvelukeskus Helsingiltä

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 11.12.2018

98 § Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 13.12.2018

61 § Sijaisten määrääminen sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelujen päälliköille

Hallintojohtaja 12.12.2018

42 § Tuottajaohjauksen käsikirjan laatimisen hankinta

43 § Päätös sosiaali- ja terveystoimialan johdon strategian suunnittelusta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566