Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 352

Sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemien johtajalääkärin viran hakumenettelyn uusiminen ja viran väliaikainen hoitaminen

HEL 2018-009539 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että terveysasemien johtajalääkärin virka (vakanssinumero 026709) julistetaan uudelleen haettavaksi. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että terveysasemien johtajalääkärin virkaan aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä, että terveysasemien johtajalääkärin avointa virkaa hoitaa ilman julkista hakumenettelyä Timo J. Lukkarinen 7593,46 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.1.2019 lukien siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa kuitenkin enintään 31.5.2019 saakka.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viran määräaikainen hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 8.5.2018 § 136 myöntää lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Olli Huuskoselle eron 21.5.2018 lukien terveysasemien johtajalääkärin avoimen viran määräaikaisesta hoidosta. Samalla lautakunta päätti, että terveysasemien johtajalääkärin virka (vakanssinumero 026709) julistetaan haettavaksi. Terveysasemien virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22) ja viran kokonaispalkka on 7593,46 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

Terveysasemien johtajalääkärin virka oli julkisesti haettavana 17.8.−10.9.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinki-rekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Lääkärilehdessä ja Mediuutisissa 17.8. sekä Helsingin Sanomissa 19.8. Sähköisesti työpaikkailmoitus oli luettavissa Oikotien sekä Duunitorin työpaikkailmoituksissa ja ilmoitusta markkinoitiin LinkedIn-palvelussa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomenkielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n mukaan nimittävä viranomainen voi päättää viran hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Terveysasemien johtajalääkärin virkaa haki hakuajan kuluessa kolme henkilöä. Vaadittu Suomessa laillistettu lääkäri tai yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto oli kahdella hakijalla. Kokemusta alansa hallinto- ja johtamistehtävistä oli kahdella hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Hakijoita haastattelivat 20.9.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, henkilöstösuunnittelupäällikkö Tarja Näkki sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa ja Karita Toijonen. Molemmat haastatellut henkilöt kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 4 luvun 4.1.1 momentin mukaan terveysasemat ja sisätautien poliklinikkapalvelua johtaa terveysasemien johtajalääkäri. Terveysasemien johtajalääkäri suorittaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan määräämät tehtävät. Terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveyden-huollon mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja kotihoidon potilaiden lääkäripalveluista. Terveysaseman palveluja ovat lääkärin ja hoitajan vastaanotot. Johtajalääkärin vastuualueeseen kuuluvat myös epidemiologinen toiminto, omahoitotarvikejakelu, tupakkaklinikka, ryhmätoiminta, keskitetty ehkäisyneuvonta ja haavavastaanotto.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialla on meneillään laaja palvelujen uudistus vuoteen 2030. Toiminnan muutoksen lähtökohtana ovat ydinprosessit, joilla pystytään vastaamaan asiakassegmentointiin. Asiakassegmentointi kohdentaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut oikein ja näin saavutetaan yhtäaikaisesti sekä tuottavuuden, vaikuttavuuden, saatavuuden että asiakas- ja henkilöstökokemuksen nousu. Asiakkaaksi tulon prosessi on moderni, monikanavainen ja digitalisaatio on merkittävässä asemassa. Terveysasemien johtajalääkäri on yhtenä esimiehistä keskiössä terveys- ja hyvinvointikeskus -konseptin toimeenpanossa. Samanaikaisesti toimialalla valmistaudutaan tulevaan SOTE-uudistukseen ja Apotti-järjestelmän käyttöönottoon. Edellä oleva edellyttää vahvaa johtamis- ja kehittämisosaamista sekä syvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuntemusta.

Terveysasemien johtajalääkäriltä edellytetään kykyä johtaa toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti toimeenpanoon asti. Palvelujen uudistaminen edellyttää intoa osallistua itse ja kykyä osallistaa ja motivoida henkilökuntaa. Johtajalta edellytetään halukkuutta ja valmiuksia myös Sote-maakunnan kehittämiseen ja rakentamiseen oman virkansa osalta.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointeihin perustuen on katsottava, että terveysasemien johtajalääkärin virkaa hakeneiden joukko ei tehtävän merkittävyys ja painoarvo huomioiden ole vielä tarpeeksi monipuolinen, jotta päätös virkaan esitettävästä voitaisiin tehdä riittävän harkitusti.

Edellä mainittuun perustuen terveysasemien johtajalääkärin virka tulisi julistaa uudelleen haettavaksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viran määräaikainen hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566