Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 348

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta

HEL 2018-012443 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:

A Hyväksyä työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B Oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan
- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset
- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ulla Turunen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 050 4020148

ulla.turunen(a)hel.fi

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työkykyselvitys

Esitysteksti

Hankintapalvelut

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujenjohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelut sopimuskaudeksi 1.5.2019‒30.4.2021. Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa kahdella optiovuodella.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan Työkykyselvityksen tehtävänä on tutkia ja arvioida asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä hänen mahdollisuutensa kuntoutukseen, sairauspäivärahaan ja/tai eläkkeeseen. 

Työkykyselvitystyö sisältää sosiaalityöntekijän tekemän laajan sosiaalisen selvityksen, terveydentilan selvittämiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut kuten neuropsykologi- ja erikoislääkäritutkimuspalvelut, terveydentilan edellyttämien etuuksien, kuten sairauspäiväraha- ja/tai eläkehakemuksen laatimisen ja koko hakuprosessin hoitamisen mahdollisesti tarvittavine muutoksenhakuineen. Työkyvyn arviointi toteutetaan monialaisen yhteistyön keinoin.

Työkykyselvityksen asiakkaita voivat olla helsinkiläiset ja vantaalaiset sosiaalitoimen ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaat. Asiakaskohderyhmään kuuluvat 18‒63-vuotiaat sairauden, vian tai vamman johdosta lähettäjätahon työkyvyttömäksi arvioimat asiakkaat. Työkyvyn arviointeja ja eläkemahdollisuuksien selvityksiä tehdään perhe- ja sosiaalipalvelujen työkykyselvitys-yksikössä.

Helsingin ja Vantaan kaupungeilla on toukokuussa 2012 solmittu sopimus siitä, että Helsingin kaupunki tuottaa korvausta vastaan eläkeselvityspalvelua (nykyään työkykyselvitystä) Vantaan kaupungille. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen mukaan tuottaja vastaa aikataulunsa mukaan palveluun liittyvien ostopalvelujen kilpailuttamisesta myös tilaajan tarpeisiin.

Hankinnan kohteena ovat Työkykyselvityksen erikoislääkäripalvelut ja neuropsykologipalvelut, jotka sisältävät erikoislääkärien osalta tutustumisen tutkittavan asiakirjoihin, neuvottelut asiakkaan asiaa hoitavan sosiaalityöntekijän kanssa, varsinaisen tutkimuksen teon, ohjaamiset tarvittaviin lisätutkimuksiin, lääkärinlausunnon kirjoittamisen ja konsultaation.

Neuropsykologin tehtävä sisältää tutustumisen tutkittavan asiakirjoihin, neuvottelut asiakkaan asiaa hoitavan sosiaalityöntekijän kanssa, varsinaisen tutkimuksen teon, lausunnon kirjoittamisen ja konsultaation.

Vuonna 2018 Työkykyselvityksessä arvioidaan valmistuvan noin 700 erikoislääkärin ja yli 200 neuropsykologin lausuntoa.

Tarjouskilpailu

Työkykyselvityksen asiantuntijapalveluiden hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Hankinta jakautuu viiteen kohteeseen:

1. Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
2. Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
3. Neurologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
4. Yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkärin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
5. Neuropsykologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi

Tarjouspyynnössä ja muissa tarjousasiakirjoissa on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus kunkin kohteen osalta edullisimman vertailuhinnan perusteella. Puitejärjestelyyn valitaan jokaiselle hankinnan kohteeseen vähintään kolme ja enintään viisi tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävää vertailuhinnaltaan edullisinta tarjousta, jotka asetetaan vertailuhinnan mukaiseen ensisijaisuusjärjestykseen.

Tehtävät sopimukset

Puitejärjestelyyn valittavien palveluntuottajien kanssa laaditaan sopimukset kahden vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskauden tavoiteltu alkamisajankohta on 1.5.2019. Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa kahdella optiovuodella.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ulla Turunen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 050 4020148

ulla.turunen(a)hel.fi

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työkykyselvitys

Esitysteksti

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566