Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 350

Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2018-012589 T 00 01 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jaakko Heinilä, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 52167

jaakko.heinila(a)hel.fi

Liitteet

1

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä. Kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä luo perustan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle, arvioinnille ja kehittämiselle.

Kuvauksessa toimialat kuvaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisimmät tavoitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt. Kuvauksessa määritellään, miten toimialoilla toteutetaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa huomioiden toiminnan ominaisluonne ja laajuus.

Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on valmisteltu yhdessä toimialan johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Kuvaus on laadittu kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti. Kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa analysoidaan toimialan kaikki riskit potilas- ja asiakasturvallisuudesta strategisen tason riskeihin.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jaakko Heinilä, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 52167

jaakko.heinila(a)hel.fi

Liitteet

1

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566