Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 351

Sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo 1.1.2019 lukien

HEL 2018-012833 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että 1.1.2019 alkaen sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo on 10,50 euroa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 12.12.2017 (§ 333), että 1.1.2018 alkaen sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo oli 10,40 euroa.

Lounasseteleiden toimittaja Edenred Finland Oy on päättänyt muuttaa lounasseteleiden arvoja verohallinnon antamien lounasedun rajojen mukaisesti vuodelle 2019, eikä enää toimita 10,40 euron arvoisia lounasseteleitä. Lähimmät lounassetelivaihtoehdot vuonna 2019 ovat 10,00 euroa ja 10,50 euroa.

Määrättyihin valtion korvaamiin avopalveluihin ovat oikeutettuja kaikki sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 20 %. Sotainvalidien lisäksi tähän joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina ennen vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet. Korvattaviin avopalveluihin ovat oikeutettuja lisäksi 1.1.2017 alkaen henkilöt, jotka ovat vuosien 1939−1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %. Palvelut ovat sotainvalideille maksuttomia ja valtiokonttori korvaa niistä aiheutuneet kulut kunnille täysimääräisesti.

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina valtio korvaa esimerkiksi ateriapalveluja, jotka sisältävät yleensä yhden lämpimän aterian vuorokaudessa. Helsingissä tämä toteutetaan niin, että sotainvalidit saavat maksutta lounassetelin viikon jokaiselle päivälle. Lounasseteleistä vähennetään laitos-, sairaala- ja kuntoutushoitojaksot. Lounassetelin arvoa korotettiin edellisen kerran vuoden 2018 alusta 9,70 eurosta 10,40 euroon.

Korotus esitetään nyt lähimpänä entistä olevaan hintaluokkaan. Korotuksella ei viime kädessä ole Helsingin kaupungille kustannusvaikutuksia, koska kulut peritään valtiolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden ravitsemustila ja ravinnonsaanti on kiinteästi yhteydessä terveydentilaan ja toimintakykyyn. Säännöllinen, riittävä ja terveellinen ravinto edistää ja ylläpitää sotainvalidin hyvinvointia ja terveydentilaa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen (SKH)  johto

SKH:n palvelualueiden johtajat

SKH:n kotihoitopäälliköt

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talous ja suunnittelu

Talouden tuki

Hankintapalvelut

Tietohallintopalvelut

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566