Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2018

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

04.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 317

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2019

HEL 2018-009124 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. Samassa yhteydessä käytiin yleiskeskustelu sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuksista vuodelle 2019 (tämän pöytäkirjan 318−325 §).

Todettiin ennen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuksia koskevan yleiskeskustelun aloittamista seuraava esteellisyys:

Jäsen Saku Etholén on Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Vuosaaren paikallisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja (yhteisöjäävi, Hallintolaki 28.1 § 5 kohta) ja hän oli siten esteellinen osallistumaan lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia koskevien järjestöavustusten käsittelyyn (tämän pöytäkirjan 318 §). Tästä syystä jäsen Saku Etholén poistui kokoustilasta myös järjestöavustuksista käydyn yleiskeskustelun ajaksi. Hän ei myöskään ollut läsnä tästä asiasta päätettäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuonna 2019 käytetään lautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin valtion kaupungille luovuttamia kuolinpesien varoja enintään 2 247 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi käyttää järjestöjen avustuksiin kuolinpesien varoja. Tämä perustuu kaupunginhallituksen 13.1.2014 (§ 42) tekemään päätökseen, jossa se vahvisti valtion perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveysviraston (nykyisin sosiaali- ja terveystoimialan) voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimelle osoitettuja, valtion kaupungille luovuttamia kuolinpesävaroja oli 31.12.2017 yhteensä 3 474 134,51 euroa. Vuoden 2018 avustuksiin kuolinpesien varoja kohdennettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.12.2017 (§ 328) tekemän päätöksen mukaisesti yhteensä 2 247 000 euroa, minkä jälkeen kuolinpesävarojen summaksi jäi 1 227 134,51 euroa.

Kuluvana vuonna kuolinpesien varoja on kertynyt 2 799 622,19 euroa (tilanne 14.11.2018). Voidaan arvioida, että sosiaali- ja terveystoimialalla vuoden 2018 lopussa kuolinpesärahavaroja tulee olemaan noin 4,1 milj. euroa.

Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna 2019 järjestöjen avustamiseen kuolinpesärahavaroja enintään 2 247 000 euroa. Määrä on vuoden 2018 tasoa.

Tämän lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarviossa varattu 4 261 000 euroa.

Ehdotuksen mukaisesti järjestöjen avustamiseen varattava yhteissumma vuodelle 2019 on 6 508 000 euroa. Tämä on saman suuruinen kuin vuonna 2018.

Esitykset avustusvarojen kohdentamisesta ovat tämän kokouksen esityslistalla.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566