Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2018

1 (3)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

04.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 22.11.2018

162 § Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, pysyväisohje PYSY109

164 § Valtuutus Fonecta Oy:lle, tilattuun väestöanalyysiin liittyvät väestötietojärjestelmän käytön lupahakemukset

165 § Valvottuja huumeidenkäyttötiloja suunnittelevan työryhmän nimeäminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 23.11.2018

166 § Varallaolo Tervalammen kartanon kuntoutuskeskuksen ateriapalveluissa 5.1.2019 lukien

167 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla lounaisen yksikön kotihoitopäällikölle

168 § Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen (ERVA) apurahojen jako vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 28.11.2018

169 § Työnohjauspalvelujen hankinnan väliaikainen järjestäminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 21.11.2018

95 § Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2019, perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 22.11.2018

96 § Perhehoitajalle liikaa maksetun hoitopalkkion takaisinperinnän kohtuullistaminen (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 21.11.2018

50 § Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2019 sosiaali- ja terveystoimi, terveys- ja päihdepalvelut

51 § Terveysasemien aukioloaikojen supistaminen vuodenvaihteessa 2018-2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 23.11.2018

56 § Asukaspaikkojen vähentäminen, Madetojan palvelutalo ajalla 1.1. - 31.3.2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 30.11.2018

57 § Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun ostopalvelupäällikön viran täyttäminen, työavain 7-1632-18

58 § Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen johtajan viran täyttäminen, työavain 7-1439-18

Hallintojohtaja 27.11.2018

37 § Sosiaali- ja terveystoimiala, hallinnon johtoryhmän nimeäminen

38 § Tukipalveluiden palvelumuotoilun hankinta

39 § Sosiaali- ja terveystoimialan päätöksenteon tuen yksikön päällikön viran täyttämättä jättäminen, työavain 7-1511-18.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566