Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2018

1 (12)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

04.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 320

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

HEL 2018-009095 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen yhdeksälle hakemukselle avustusta vuoden 2019 toimintaan yhteensä 203 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 32 200 euroa niille ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3 olevia avustusohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (18 luku 1 § 1 mom. 3 kohta) mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa seuraavat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveysviraston määrärahoista. Nämä perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita (12.12.2011), jotka ovat asian liitteenä 3.

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston (nykyisin -toimialan) voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita:

a. Terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen,

b. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen,

c. Omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen,

d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin,

e. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen,

f. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde- tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat, terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta,

g. Vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.

4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).

5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että järjestöavustukset julistetaan haettaviksi vuosittain syyskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2019 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 avustusten hakuaika oli 1. - 28.9.2018. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2018 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla ja 31.8.2018 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet. 

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2019, alustava talousarvio 2019, vahvistettu tuloslaskelma 2017, vahvistettu tase 2017, toimintakertomus 2017, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2017 sekä keväällä 2018 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 28.9.2018 klo 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen puhelimitse ja sähköpostitse noin 100. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa oli haun käynnistymisen jälkeen joitakin häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät paperisen avustushakemuksen. Kaksi hakemusta hyväksyttiin myöhästyneenä. Toisessa perusteluna olivat sähköisen haun ongelmat ja toisessa vuonna 2017 julkaistussa hakutiedotteessa puuttunut haun päättymisen kellonaika.

Haussa käytettiin ensimmäistä kertaa kaupungin uutta Avustus2 -järjestelmää, johon hakemukset saapuivat. Ohjelmassa oli teknisiä haasteita, jotka saatiin ratkaistua kaupunginkanslian tuella.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2019 saapui sähköiseen järjestelmään 200 ja paperilla kirjaamoon 19 eli yhteensä 219. Nämä ovat lopulliset lukumäärät, joihin päädyttiin kun epähuomiossa kahteen kertaan lähetetystä hakemuksista oli poistettu ylimääräinen hakemus ja kaksi hakijaa oli perunut hakemuksensa. Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö tarjosi yhtä hakemusta sosiaali- ja terveyslautakunnan hakuun. Sitä ei vastaanotettu, koska hakemus koski valtaosin kaupunkitasoisen viestinnän kehittämistä.

Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kuusi hakemusta, jotka siirrettiin sosiaali- ja terveystoimeen.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 25 vähemmän kuin viime syksynä. Vuodelle 2018 avustusta hakeneista 55 ei hakenut avustusta enää vuodelle 2019. Vuodelle 2019 hakevista 30 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2018. Osa näistä oli täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Hakijamäärän vähenemiseen oli suurimpana syynä se, että vuodelle 2018 hylkäävän päätöksen saaneista useat eivät enää hakeneet uutta avustusta. Lisäksi 15 vuodelle 2018 avustusta saanutta ei hakenut avustusta vuodelle 2019. Näitä luopujia oli kaikissa avustusryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 827 986 euroa, mikä on noin 1,3 milj. euroa pienempi kuin edellisessä haussa. Summaa vähentää avustuksen hakijoiden pienempi määrä, sekä muutokset haetuissa summissa. Haettavat summat ovat joillakin hakijoilla selvästi pienemmät kuin vuonna 2018, yhteensä yli 1,4 milj. euroa ja ne hakijat, jotka eivät hakeneet vuonna 2019 avustusta, olivat hakeneet avustuksia vuonna 2018 noin 1,3 milj. euroa. Edellisvuotta suurempaa avustusta hakeneiden osuus on pienehkö. Uusien hakijoiden avustushakemukset ovat yhteensä noin 1,3 milj. euroa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin kaupungin yleisohjetta ja sosiaali- ja terveyslautakunnan edellä mainittuja 3.9.2013 vahvistamia jakoperusteita.

Kaupungin yleisohje

Kaupunginhallituksen 12.12.2011 (1126 §) päätös avustuksia myönnettäessä noudatettaviksi ohjeiksi on tämän asian liitteenä 3. Kaupunginhallituksen vahvistamat ohjeet koskevat kaikkia lautakuntia ja niiden keskeiset kohdentamisperusteita koskevat ehdot ja periaatteet ovat muiden muassa seuraavanlaisia:

- Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin asukkaisiin

- Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän viranomaisen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista; lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen

- Avustusta saa myöntää vain kuntalain 2 §:n tarkoittamaan toimintaan (= kunnan toimialaan kuuluvaan), ellei lailla tai sen nojalla asetuksella ole erikseen toisin säädetty

- Kaupungin avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jos yhteisö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: 1. yhdistys/säätiö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi ja 2. yhdistyksen/säätiön toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta; tämä on osoitettava joko pöytäkirjoin tai tilinpäätöksin 

- Kaupungin avustusta voidaan poikkeustapauksissa myöntää osakeyhtiölle, mikäli yhtiön toiminnan voidaan katsoa olevan yleishyödyllistä

- Avustusta harkittaessa on otettava huomioon kilpailunäkökohdat; avustettavan toiminnan tukeminen ei saa vääristää kilpailua

- Avustuksesta päätettäessä on otettava huomioon valtion tukea koskeva lainsäädäntö

- Lisäksi avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat: 1. yhteisön yleishyödyllisyys ja tarpeellisuus hallintokunnan toimialalla, 2. avustettava toiminta tukee tai täydentää kaupungin sellaista tarvetta, johon kaupunki ilman yhteisön toimintaa joutuisi osoittamaan varoja, 3. helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta kohdistuu, 4. avustettavan toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus, 5. yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen, 6. avustuksen määrää harkittaessa toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei oteta huomioon lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin; käyttöomaisuuden hankintaa ei avustuksella rahoiteta, elleivät tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin osuuden suorittamista avustuksena, 7. hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot ja muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet kuten muu julkinen tuki, 8. toimintaan, jota kaupunki hankkii ostopalveluna, ei myönnetä avustuksia.

- Myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäviksi.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 talousarviossa varattu 4 261 000 euroa. Summa on sama kuin vuonna 2018.

Järjestöjen avustuksiin voidaan käyttää myös kuolinpesien varoja. Kaupunginhallitus vahvisti 13.1.2014 (§ 42) valtion perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveysviraston (nyk. -toimialan) voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Tämän kokouksen toisessa kohdassa sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2019 avustuksiin enintään 2 247 000 euroa, mikä on sama summa kuin vuonna 2018.

Järjestöjen avustamiseen on siten vuonna 2019 käytettävissä talousarviorahaa ja kuolinpesävaroja yhteensä 6 508 000 euroa, saman verran kuin vuonna 2018.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 102 ja niiden haettu yhteissumma on 456 745 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi esitetään yhteensä enintään 208 700 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa pykälässä. Nämä päätökset sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan. 

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutettiin kaupungin yleisohjeen 12.12.2011 (§ 1126) ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien jakoperusteiden 3.9.2013 (§ 288) mukaisesti.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.

Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin lisäselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2017 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2017 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2017 ja omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35 - 50 % hyvä, 25 - 35 % tyydyttävä, 15 - 25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli taloustietoja ei taulukossa esitetä, on syynä se, että toimitetuissa taloustiedoissa on epäselvyyksiä, joiden vuoksi luotettavia tietoja ei ole saatavissa. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin tuottaako avustuksen hakija sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY).

Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 117 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia on yhteensä 102.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä

Ltk

Tja

Yht.

1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen  (HEL 2018-009089)

17

19

36

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (HEL 2018-009091)

22

18

40

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (HEL 2018-009095)

9

24

33

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2018-009097)

9

16

25

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 2018-009105)

20

12

32

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen  (HEL 2018-009111)

10

7

17

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen   (HEL 2018-009113)

26

6

32

8. Monialayhdistykset (HEL 2018-009115) 

4

-

4

Yhteensä

117

102

219

 

 

Tässä esityslistan kohdassa päätetään ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset (Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä avustuksia (9 kpl) haettiin yhteensä 328 620 euroa ja myönnettäväksi esitetään yhdeksälle hakemukselle 203 000 euroa.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 4.12.2018 klo 12.00 - 16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 4.

Kaupunginhallituksen avustusohjeen mukaan toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000−11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä.

Aikaisemman hyväksi todetun käytännön mukaisesti kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta määrää 4 000−11 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä.

Ennakkotieto vuoden 2020 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten hakuaika on 2.9. klo 00.00 - 30.9.2019 klo 16.00. Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata hakemuksessa selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustusesitykset Ikäihmiset

2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset

3

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

4

Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustusta hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566