Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 311

Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta (Össur Finland Oy)

HEL 2018-009676 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Össur Finland Oy oikaisuvaatimuksen korjata sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätöstä 39 §, 20.8.2018 yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnan, tuoteryhmän 5 (ortoosit) osalta.

Oikaisupäätöksen seurauksena sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden tuoteryhmästä 5 (ortoosit) seuraavat tarjoukset:

5) Ortoosit

1. Camp Scandinavia Oy
2. HALTIJA Group Oy
3. Respecta Oy
4. Mediteam Oy
5. Össur Finland Oy.

Muilta osin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätös 39 §, 20.8.2018 pysyy voimassa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

2

Hankintaoikaisuvaatimus 14.9.2018, Össur Finland Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Kuntoutussunnittelijat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Össur Finland Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen 14.9.2018 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätökseen 39 §, 20.8.2018 (HEL 2018-004505). Päätöksessä todetaan, että Össur Finland Oy ei ole lisäselvityspyynnöstä huolimatta toimittanut tuoteryhmässä 5 vaadittavaa suomenkielistä käyttöohjetta.

Össur Finland Oy:n esittämässä hankintaoikaisuvaatimuksessa (liite 1) vaaditaan: ”Össur Finland hyväksytään palveluntuottajaksi tuoteryhmässä 5, ortoosit.” Perusteluissa Össur Finland Oy katsoo, että käyttöohjeita ei selvityspyynnön mukana toimitettu, koska niitä ei pyydetty, ainoastaan selvitystä. 

Hankintayksikössä on tapahtunut menettelyvirhe tarjousten tarkastamisvaiheessa koskien suomenkielisiä käyttöohjeita. Hankintayksikkö oli pyytänyt lisäselvitystä Össur Finland Oy:ltä siitä, että kaikista tuoteryhmän 5 ortooseista on suomenkielinen käyttöohje. Lisäselvitys saatiin, mutta ei suomenkielisiä käyttöohjeita. Hankintapalvelut ei esittänyt Össur Finland Oy:lle tarkentavia lisäselvityspyyntöjä ennen hankintapäätöstä (HEL 2018-004505 T 02 08 02 00) 20.8.2018. Tässä hankintapäätöksessä Össur Finland Oy:n hylkäämistä tuoteryhmässä 5 on virheellisesti perusteltu siten, että ”Ossür Finland Oy ei ole lisäselvityspyynnöstä huolimatta toimittanut tuoteryhmässä 5 vaadittavaa suomenkielistä käyttöohjetta”.

Menettelyvirhe on todennettu ja lautakunta hyväksyy Össur Finland Oy:n oikaisuvaatimuksen tuoteryhmän 5 (ortoosit) osalta. Tuoteryhmän 5 etusijaisuusjärjestystä muutetaan vastaamaan
korjattua tilannetta. Oheen on liitetty vertailutaulukko (liite 1.) korjauksen jälkeen.

Kaikille tuoteryhmään 5 tarjouksen jättäneille lähetettiin kuulemispyyntö oikaisuvaatimusasiassa. Kirjallisessa kuulemisessa varattiin 14 vuorokautta aikaa vastauksen jättämiselle ja vastaukset tuli lähettää 7.11.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä ei ole saapunut viestejä, joissa halutaan asiaa kommentoida.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

2

Hankintaoikaisuvaatimus 14.9.2018, Össur Finland Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Kuntoutussunnittelijat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566