Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 313

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 7.11.2018

87 § Vammaistyön toimipisteiden lyhytaikaiset sulkemiset

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.11.2018

88 § Karviaismäen toimintakeskuksen tilapäinen sulkeminen muuton takia

89 § Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalvelujen lyhytaikaiset sulkemiset

90 § Arkipyhäaattojen aukioloaika Kalasataman ja Vuosaaren sosiaalipalveluissa sekä perhekeskuksissa 31.12.2018 ja vuonna 2019

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 13.11.2018

92 § Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön palvelun lyhytaikaiset sulkemiset

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 14.11.2018

93 § Hankinta, autetun asumisen palvelut, Eino Raunio Säätiön Pipolakoti (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 19.11.2018

94 § Virkasuhteen täyttäminen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, työavain 7-1261-18

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 6.11.2018

49 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 30.11.2018 - 6.1.2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 12.11.2018

52 § Lännen palvelualueen toimipisteiden tilapäiset toiminnan supistamiset jouluna 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 13.11.2018

53 § Kotihoidon lääkärit -yksikkö, ylilääkärin avoimen viran täyttäminen, työavain 7-1498-18

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 14.11.2018

54 § Etelän palvelualueen toimipisteiden tilapäiset toiminnan supistamiset jouluna 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 19.11.2018

55 § Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2019 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566