Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 304

Fysioterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla

HEL 2018-011151 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 2.1.2019 alkaen yksi fysioterapian järjestämistapa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti samalla palvelusetelin arvot.

Palvelusetelin arvot ovat (euroa, alv 0 %):

Fysioterapia vastaanotolla 45min - 51 euroa
Fysioterapia vastaanotolla 60min - 63 euroa
Fysioterapia kuntoutujan toimintaympäristössä 45min - 71 euroa
Fysioterapia kuntoutujan toimintaympäristössä 60min - 88 euroa

Fysioterapia neurologiselle potilaalle vastaanotolla 60min - 70 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle vastaanotolla 90min - 91 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle kuntoutujan toimintaympäristössä 60min - 97 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle kuntoutujan toimintaympäristössä 90min - 126 euroa

Allasterapia (yksilöllinen) 60min – 90 euroa.

Asiakasmaksua ei peritä palvelusetelin yhteydessä. Palveluntuottajan on hinnoiteltava palvelunsa niin, että palvelun hinta on vastaanotolla toteutuvassa terapiassa (sekä allasterapiassa) vähintään 9 euroa ja asiakkaan toimintaympäristössä toteutuvassa terapiassa vähintään 9,50 euroa palvelusetelin arvoa kalliimpi. Hinta voi olla korkeintaan 30 euroa palvelusetelin arvoa kalliimpi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Fysioterapian hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Fysioterapian tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskyvyn parantuminen tai ylläpysyminen siten, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti elinympäristössään sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Sosiaali- ja terveystoimialan fysioterapeutti arvioi asiakkaan fysioterapiatarpeen, tavoitteet, sisällön ja kertamäärät.

Fysioterapiapalvelut on kilpailutettu, perussopimuskausi ja tällä hetkellä voimassa oleva optiokausi mukaan lukien, ajalle 1.1.2015−31.12.2018. Kilpailutuksen perusteella valittuja palveluntuottajia on tällä hetkellä 27.

Fysioterapiaa hankittiin ostopalveluna kilpailutetuilta palveluntuottajilta ja poikkeustilanteessa yksilöllisin perustein sopimusten ulkopuolisilta palveluntuottajilta erillisillä maksusitoumuksilla.

Ostopalveluna fysioterapiaa hankittiin pääasiallisesti pitkäaikaissairaille ja / tai vaikeavammaisille henkilöille, joiden terapiatarve on intensiivistä. Vuonna 2017 fysioterapian maksusitoumuksia kirjoitettiin 209 asiakkaalle ja hankintakustannukset olivat n. 507 000 euroa. Valtaosa fysioterapiasta järjestettiin omana toimintana (91% käynneistä).

Palvelusetelitoiminnan on tarkoitus pääosin korvata ostopalvelutoiminta. Ellei asiakas halua käyttää palveluseteliä, palvelu tuotetaan omana toimintana tai suorahankintana.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelijärjestelmä lisää asiakkaan valinnanvapautta. Palvelusetelituottajien määrää ei rajoiteta ja uusia palveluntuottajia voi ilmoittautua palvelusetelituottajaksi käyttöönoton jälkeenkin, toisin kuin kilpailutukseen perustuvassa hankintatavassa. Tämä takaa palvelujen riittävyyden. Palveluseteli tuo kilpailutuksen vaatineisiin fysioterapiahankintoihin nykyistä kevyemmän hallinnollisen menettelyn asiakkaan oikeuksia ja palvelun laatua heikentämättä.

Palvelusetelin arvo

Fysioterapian palvelusetelin arvoiksi esitetään tämän hetkisten Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutettujen hintojen, Helsingissä tarjolla olevien palvelujen ja muiden kuntien palvelusta maksettavien hintojen vertailuun perustuen seuraavia arvoja:

Fysioterapia vastaanotolla 45min - 51 euroa
Fysioterapia vastaanotolla 60min - 63 euroa
Fysioterapia kuntoutujan toimintaympäristössä 45min - 71 euroa
Fysioterapia kuntoutujan toimintaympäristössä 60min - 88 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle vastaanotolla 60min - 70 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle vastaanotolla 90min - 91 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle kuntoutujan toimintaympäristössä 60min - 97 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle kuntoutujan toimintaympäristössä 90min - 126 euroa
Allasterapia (yksilöllinen) 60min - 90 euroa.

Kustannukset

Fysioterapiapalvelun järjestäminen palvelusetelillä ei lisää palvelun hankintojen määrää, eikä muuta palvelun välittömiä palveluntuottajalle maksettavia kustannuksia. Asiakkaan yksilöllinen tarve (palvelun kesto ja käyntimäärä) vaikuttavat palvelun hintaan kuten muullakin tavalla järjestetyssä ostopalvelussa. Taloudellinen hyöty voidaan kuitenkin saavuttaa keventyneiden hallinnollisten menettelyjen seurauksena.

Fysioterapian palvelusetelitoiminnassa tulee asiakkaalle maksettavaksi omavastuuosuus, joka voi olla korkeintaan 30 euroa. Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palvelusetelin yhteydessä ei peritä asiakasmaksua.

Asiakkaalla on myös oikeus olla käyttämättä palveluseteliä, jolloin palvelu toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialan omana toimintana tai hankitaan ostopalveluna yksittäisillä maksusitoumuksilla. Kummassakin tapauksessa asiakkaalta peritään palvelusta asiakasmaksu, joka on 9 euroa fysioterapiasta vastaanotolla ja 9,5 euroa fysioterapiasta asiakkaan toimintaympäristössä.

Palveluseteli Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä.

Helsingin kaupungin 13.6.2018 (§ 174) hyväksytyn hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvistamisesta. Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palvelusetelintuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelivaihtoehto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin parantamalla asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kenen tuottamaa palvelua hän haluaa käyttää. Valinnanvapauden lisäämisellä on merkitystä psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 285

HEL 2018-011151 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.11.2018 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566